ความเข้าใจละคลายกิเลส ละคลายความไม่รู้
 
nattawan
nattawan
วันที่  6 ม.ค. 2562
หมายเลข  30360
อ่าน  156

      ธรรมะเป็นเรื่องละเอียดและอดทนอย่างยิ่ง  ไม่ไปทำอะไรที่ไหนเพราะสามารถฟังธรรมและเข้าใจได้

     ชีวิตเป็นปกติ  ธรรมะเกิดแล้วทั้งนั้นที่ปรากฏ  ถ้าไม่เกิดไม่มี  เป็นธรรมดาของธรรมะ

     ความเข้าใจละคลายกิเลส  ละคลายความไม่รู้

     ศีลคือปกติของสภาพรู้คือจิตและเจตสิก  ความประพฤติเป็นไปทั้งหมดของจิตและเจตสิก  (รูปไม่มีศีล)

     พระโพธิสัตว์ แปลว่าผู้ข้องในการเข้าใจความจริง มี ๓ คือ

     ๑. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระมหาโพธิสัตว์  ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและสามารถให้ผู้อื่นเข้าใจธรรมะได้ด้วย

     ๒. พระปัจเจกโพธิสัตว์  พระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้เองในสมัยที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าใจธรรมะได้

     ๓. สาวกโพธิสัตว์ เข้าใจธรรมะได้โดยฐานะของการเป็นสาวกผู้ฟังพระธรรม

     พระพุทธศาสนาบริสุทธิ์อย่างยิ่ง  เพราะผู้ตรัสรู้ทรงแสดงหนทางละกิเลส  หนทางนี้สะอาด ตรง จริง เพื่อความถูกต้องตามความเป็นจริง

     บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุด คือสนทนาธรรมเพื่อรักษาคำสอนของพระองค์ไว้  สิ่งใดที่ไม่เข้าใจก็ค่อย ๆ เข้าใจขึ้น  จนกว่าจะเป็นสาวกโพธิสัตว์  ปัจเจกโพธิสัตว์  หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     กราบบูชาคุณและอนุโมทนาท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 7 ม.ค. 2562 16:01 น.

ธรรมะเป็นเรื่องละเอียดและอดทนอย่างยิ่ง ไม่ไปทำอะไรที่ไหนเพราะสามารถฟังธรรมและเข้าใจได้ 

....ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ....                      

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ