ไม่ทราบว่า มูลนิธิได้จัดทำหนังสือแปลความหมาย คำที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาธรรมะหรือยังครับ
 
tonnkhaow
วันที่  2 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30285
อ่าน  402

จากเท่าที่ได้ฟังมาจากการเผยแพร่ธรรมะโดยมูลนิธิ ปัญหาสำคัญของพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจความหมายที่ถูกต้องลึกซึ้งในแต่ละคำ แม้กระทั่งคำที่คิดว่าง่ายได้ยินอยู่ทุกวัน เช่น สติ สมาธิ ปัญญา หรือคำว่า รู้ ดูเหมือนคนไทยเราจะใช้ผสมผสานกันไปกับที่เข้าใจมาแต่เด็กและใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยบ่อย ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเวลาสนทนากันเรื่องธรรมมะ 

หากยังไม่มี มีความคิดเห็นว่ามูลนิธิน่าจะจัดธรรมคู่มือแปล เพื่อให้ความหมายคำที่ทำให้ผู้ศึกษาธรรมะสับสนครับ หากเป็น electronic ไฟล์ด้วยก็น่าจะดีมากเพราะสามารถ พิมพ์ค้นหาได้ง่าย  โดยรวบรวมและแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มคำง่ายง่ายที่มาจากชีวิตประจำวันแต่ทำให้เข้าใจผิดเวลาศึกษาธรรมมะ เช่น สติ สมาธิ จงกรม  ทำดี ทำชั่ว ทำบุญ สวดมนต์ ทาน ถือศีล ภาวนา ตัวตน ไม่มีตัวตน พร้อมอธิบายว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับคำสอนในธรรมะอย่างไร และกลุ่มคำศัพท์ทีมาจากศัพท์บาลีในธรรมะโดยตรง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจธรรมมะที่สูงขึ้นไปอีก 


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ธ.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ธรรม ไม่ง่าย ไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  จึงต้องเป็นผู้เห็นประโยชน์จริงๆ  มีความอดทน  มีความเพียร   มีความจริงใจที่จะฟัง ที่จะศึกษาพระธรรมด้วยความไม่ประมาท  

   พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นเรื่องที่ละเอียด ลึกซึ้ง แสดงถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมแต่ละอย่างๆ  ตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะทรงแสดงในส่วนใดก็ตาม  ย่อมไม่พ้นไปจากสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ โดยโวหารโดยพยัญชนะต่างๆ  ทั้งหมดทั้งปวงเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมที่มีจริง อันเป็นธรรมที่ละเอียดยิ่ง ที่หาความเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นตัวตน ไม่ได้เลย  สำคัญที่ความเข้าใจถูก เห็นถูกของผู้ที่ได้ฟัง ได้ศึกษาอย่างแท้จริง  ถ้าเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ ไม่ประมาทพระธรรมว่าง่าย ศึกษาด้วยความตั้งใจความเข้าใจก็จะค่อยๆ  เจริญขึ้นไปตามลำดับ พระธรรม แม้จะยาก แต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่จะเข้าใจได้

   สำคัญ คือ ไม่ขาดการฟัง ไม่ขาดการศึกษาพิจารณาไตร่ตรอง    ไม่ว่างเว้นจากการฟังพระธรรม และมีจุดประสงค์ที่ถูกต้องในการศึกษาว่า   เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง

   เพราะฉะนั้น ในเมื่อพระธรรมละเอียดลึกซึ้ง ก็ยิ่งจะต้องมีความอดทนเป็นอย่างยิ่งที่จะค่อยๆ  สะสมความเข้าใจถูก เห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยเป็นการศึกษาพระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่ใช่คิดเอาเอง และจุดประสงค์ในการศึกษาต้องตรง คือ เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกขัดเกลาความไม่รู้ ซึ่งมีมากเป็นอย่างยิ่ง ครับ

  ในเวบไซต์บ้านธัมมะ  มีช่องค้นหา (อยู่มุมขวาสุดด้านบน)   คำต่างๆ หรือ หัวข้อต่างๆ   ที่ประสงค์จะทราบความหมาย ความละเอียด  ก็พอจะทำให้เข้าใจได้  มีหลักฐานอ้างอิงด้วย   สามารถพิมพ์คำต่างๆ    แล้วค้นหาความละเอียดได้ 
  และจากหมวดหมู่ ... ธัมมนิทเทส  ก็สามารถเปิดเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้   ครับ 

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ประสาน
วันที่ 5 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
tonnkhaow
วันที่ 9 ธ.ค. 2561

ขอบคุณสำหรับคำตอบ และขออนุโมทนาบุญในการเผยแพร่ธรรมมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ