เมื่อรู้ธัมมะ รู้สภาพเป็นจริง
 
betweenway
วันที่  14 พ.ย. 2561
หมายเลข  30250
อ่าน  382

ขออนุญาต ขอรบกวนจิตทุกๆ ท่านครับ (วิจิกิจฉา)

เมื่อรู้ธัมมะ

ท่านทั้งหลายรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตนี้(อัตตา)กันบ้างไหมหนอ

พอจะเห็นโทษของการครองเรือน(ฆราวาส)กันบ้างไหมหนอ

(แม้เป็นฆราวาสก็สามารถบรรลุธัมมะได้ แต่เมื่อเบื่อหน่าย ฆราวาสจะมีความหมายอะไร แต่ติดที่บิดามารดายังไม่ได้อนุญาตหรือไร) 


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 17 พ.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

ผู้ที่จะสละอาคารบ้านเรือน ไม่ครองเรือนอีกต่อไปเลย คือ บุคคลที่เป็นพระอรหันต์ หากไม่บวชในวันนั้นก็ปรินิพพานในวันนั้น  นี่คือ ผู้ที่เบื่อหน่ายจริงๆ ด้วยปัญญา และ ผู้ที่มีปัญญา แม้ไม่บวช เป็นถึงพระอนาคามี เช่น ฆฏิการช่างหม้อ เลี้ยงดู มารดา บิดา ผู้ตาบอด นี่คือแม้ผู้ที่เห็นธรรมตามความเป็นจริง เข้าใจพระธรรม บรรลุธรรม แต่ไม่บวชก็มี เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่น่าพิจารณาว่า จะบวช แต่เข้าใจพระธรรมถูกต้องหรือไม่ แม้คำว่า บวช แม้คำว่า ธรรม คืออะไร เพราะฉะนั้น แม้คิดว่าตนเองอยากบวช แต่ไม่เข้าใจธรรม ก็เข้าไปทำลายพระวินัย รับเงินทอง ศึกษาธรรมผิด ไปสำนักปฏิบัติธรรม เป็นต้น ก็ช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะอยู่เพศคฤหัสถ์หรือบรรพชิต เพราะนำไปด้วยวามไม่รู้เป็นเบื้องต้น ครับ เพราะฉะนั้น จะบวช หรือ จะเข้าใจพระธรรม จึงเป็นสิ่งที่น่าคิดสำหรับพุทธศาสนิกชน ในปัจจุบัน ที่ขาดการศึกษาพระธรรม ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 พ.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

เป็นคฤหัสถ์ที่ดี ก็ยังยากแสนยาก เมื่อพิจารณาแล้ว ถ้าหากไม่มีอัธยาศัยจริงๆ ที่จะสละอาคารบ้านเรือน สละทรัพย์สมบัติทุกอย่างเพื่อขัดเกลากิเลสจริงๆ ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปดำรงเพศเป็นบรรพชิต  เพราะถ้าหากทำผิดพระวินัย ไม่น้อมประพฤติตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ก็เป็นโทษโดยส่วนเดียว อบายภูมิ ก็รออยู่ข้างหน้าแล้ว เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรเห็นว่า การบวช เป็นเรื่องเล่นๆ เพราะอันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ หญิงหรือชาย ก็สามารถที่จะเป็นคนดีได้ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจได้  ไม่ต้องบวช ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ