สมาปัตติสูตร ... วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
มศพ.
วันที่  23 ต.ค. 2561
หมายเลข  30200
อ่าน  496

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ 

วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

คือ 

สมาปัตติสูตร 

จาก
พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ หน้าที่ ๘พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ หน้าที่ ๘

๖.  สมาปัตติสูตร
(ว่าด้วยธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กัน)

[๖]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  การถึงอกุศล ย่อมไม่มี  ตลอดเวลาที่ศรัทธาในกุศลธรรม ยังตั้งมั่นอยู่  แต่เมื่อใด  ศรัทธาเสื่อมหายไป  อัสสัทธิยะ  (ความไม่มีศรัทธา)  ย่อมกลุ้มรุม  เมื่อนั้น  การถึงอกุศลย่อมมี,  การถึงอกุศล ย่อมไม่มี ตลอดเวลาที่หิริในกุศลธรรม  ยังตั้งมั่นอยู่  แต่เมื่อใด  หิริเสื่อมหายไป
อหิริกะ 
(ความไม่ละอาย)  ย่อมกลุ้มรุม  เมื่อนั้น   การถึงอกุศล ย่อมมี,  การถึงอกุศลย่อมไม่มีตลอดเวลาที่โอตตัปปะในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู่  แต่เมื่อใด โอตตัปปะเสื่อมหายไป  อโนตตัปปะ  (ความไม่เกรงกลัว)  ย่อมกลุ้มรุม  เมื่อนั้น  การถึงอกุศลย่อมมี,  การถึงอกุศล ย่อมไม่มีตลอดเวลาที่วิริยะในกุศลธรรม ยังตั้งมั่นอยู่  แต่เมื่อใด  วิริยะเสื่อมหายไป  โกสัชชะ  (ความเกียจคร้าน)  ย่อมกลุ้มรุม  เมื่อนั้น การถึงอกุศลย่อมมี,  การถึงอกุศล ย่อมไม่มี  ตลอดเวลาที่ปัญญายังตั้งมั่นอยู่  แต่เมื่อใด  ปัญญาเสื่อมหายไป  ปัญญาทรามย่อมกลุ้มรุม  เมื่อนั้น การถึงอกุศลย่อมมี.

จบสมาปัตติสูตรที่  ๖.


อรรถกถาสมาปัตติสูตร

พึงทราบวินิจฉัยในสมาปัตติสูตรที่  ๖  ดังต่อไปนี้  :-
บทว่า  อกุสลสฺส  สมาปตฺติ  ได้แก่  ความพรั่งพร้อมด้วยความเข้าถึงอกุศลธรรม.  บทว่า  ปริยุทฺธาย  ติฏฺฐติ  ได้แก่  ครอบงำอยู่.

จบอรรถกถาสมาปัตติสูตรที่  ๖.


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 ต.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป
สมาปัตติสูตร
(ด้วยว่าด้วยธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กัน)

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง ว่า  การถึงอกุศล (การพรั่งพร้อมไปด้วยอกุศล)  ย่อมไม่มี ตราบใดที่ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ ความเพียรในกุศลธรรม และ ปัญญา ยังตั้งมั่นอยู่  แต่เมื่อใดก็ตาม ที่ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ ความเพียรในกุศลธรรม และปัญญา เสื่อมหายไป เมื่อนั้น การถึงอกุศล ก็ย่อมมี.

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ

ความหมายของ กุศล และ อกุศล
สัทธาเจตสิก -- โสภณสาธารณเจตสิก
หิริ และ โอตตัปปะ นั้น...สำคัญไฉน.?
วิริยะ
ปัญญา
ทำอย่างไรจะทำให้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นคะ 
ความเข้าใจพระธรรมเป็นสาระสำคัญที่สุดในชีวิต 
การสะสมปัญญา...ทำไมต้องนาน...แสนนาน
กว่าจะถึงวันนั้น ก็ต้องมีวันนี้ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...


 
  ความคิดเห็น 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 26 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 27 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Fongchan
Fongchan
วันที่ 27 ต.ค. 2561

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Gai
Gai
วันที่ 1 พ.ย. 2561

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ