ศีลห้า..
 
Wichai1970
วันที่  11 ก.ย. 2561
หมายเลข  30078
อ่าน  228

กราบเรียนถามนักปฏิบัติธรรมทุกท่านครับ มีใครกล้ายกมือขึ้นแล้วบอกตัวเองว่าตนเองรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์บ้างไหมครับ ข้าพเจ้าถามเพื่อเป็นความรู้และแนวทางปฏิบัติตามครับ(คิดให้ดีก่อนตอบตัวเองนะครับถ้าโกหกเดี๋ยวจะผิดศีลข้อสี่ครับ)..ขอบคุณครับ..


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ก.ย. 2561 12:24 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น    

ควรที่จะได้เข้าใจว่า บุคคลผู้จะรักษาศีล ๕   ครบบริบูรณ์ทุกข้อ  ไม่ขาดเลยนั้น  ต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบัน ขึ้นไป   แต่สำหรับปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสแล้ว    บางครั้งก็ล่วงศีล มีฆ่าสัตว์   ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้  เป็นต้น     เนื่องจากว่ามีเหตุปัจจัยให้ล่วง ก็ย่อมจะล่วงศีลข้อใดข้อหนึ่งได้   เหตุปัจจัยดังกล่าวนั้น  ก็คือ กิเลสที่สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์  นั่นเอง    เพราะมีกิเลส   ยังมีความห่วงใยในชีวิต     ยังมีความติดข้องยินดีพอใจในลาภ  ในยศ  ในญาติ  ในอวัยวะ เป็นต้น  จึงเป็นเหตุให้มีการล่วงศีล   เนื่องจากภาวะของปุถุชนไม่มั่นคงเหมือนกับความเป็นพระอริยบุคคล      เพราะฉะนั้น  สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้จริง ๆ  ก็คือ ปัญญา  ความเข้าใจถูก เห็นถูก  ที่เกิดจากการฟัง การศึกษาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง เท่านั้น  ปัญญา นี้เองที่จะทำให้รักษาศีลได้ดียิ่งขึ้น  ทำให้มีความประพฤติทางกาย  ทางวาจา ดียิ่งขึ้น   ทำให้เป็นผู้มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศล มากยิ่งขึ้น     โดยไม่ต้องไปรับจากพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใด เลย      ดังนั้น ปัญญา จึงมีคุณมากเป็นอย่างยิ่ง    เมื่อมีปัญญาแล้ว  กุศลธรรมประการต่าง ๆก็ย่อมจะเจริญขึ้นตามระดับขั้นของปัญญาด้วย  และเมื่อมีการอบรมเจริญปัญญา  สะสมปัญญาไปตามลำดับ   จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อใด      เมื่อนั้นก็จะไม่ล่วงศีล ๕ อีกเลย  ครับ                       

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Wichai1970
วันที่ 13 ก.ย. 2561 21:40 น.

ขอบพระคุณครับ ทำให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วครับ ขออนุโมทนาครับ..

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 16 ก.ย. 2561 21:08 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ