การบรรลุโสดาบัน
 
kullawat
วันที่  13 ก.ย. 2561
หมายเลข  30083
อ่าน  308

นางวิสาขาบรรลุโสดาบันตอนอายุ 7 ขวบ และมีครอบครัว แล้วผู้ที่ครองเรือนแบบชอบเพศเดียวกัน มีโอกาสบรรลุโสดาบันไหมค่ะ 

ขอบพระคุณค่ะ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ก.ย. 2561 17:26 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความใน พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ ๒๗๙  ทุติยสารีปุตตสูตร  แสดงถึงธรรมที่นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ถึงความเป็นพระโสดาบัน  ดังนี้ คือ    สัปปุริสสังเสวะ การคบสัตบุรุษ  ๑       สัทธรรมสวนะ  ฟังคำสั่งสอนของท่าน  ๑  โยนิโสมนสิการ    กระทำไว้ในใจโดยอุบายที่ชอบ ๑ ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑.     
---------------------

พระโสดาบัน เป็นพระอริยบุคคลขั้นแรก ที่สามารถดับกิเลสได้ในระดับหนึ่ง ดับได้เป็นเพียงบางประเภท ยังไม่สามารถดับได้ทุกประการ เพราะผู้ที่จะดับกิเลสได้อย่างหมดสิ้น ไม่มีเหลือนั้น คือ พระอรหันต์ การเป็นพระอริยบุคคลทุกขั้น เป็นได้ด้วยปัญญาและต้องดำเนินตามหนทางที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายคือ อริยมรรค มีองค์ ๘ ที่เริ่มด้วย ความเห็นที่ถูกต้อง กิเลสที่ดับได้แล้วจะไม่เกิดอีกในสังสารวัฏฏ์ กิเลสที่พระโสดาบันยังดับไม่ได้ ก็ต้องมีการอบรมเจริญปัญญาต่อไปอีก จนกว่าจะมีปัญญาสามารถที่จะดับกิเลสนั้น ๆ ได้ ทำให้ถึงความเป็นพระอริยบุคคลในขั้นต่อไป และในที่สุดแล้ว ก็จะสามารถดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์

สำหรับชีวิตของคฤหัสถ์ ก็มีชีวิตอยู่อย่างคฤหัสถ์ มีหน้าที่ต่าง ๆ มีกิจต่าง ๆ ที่จะต้องกระทำตามควรแก่เพศของตน ๆ ประเด็นเรื่องการมีครอบครัว สำหรับคฤหัสถ์ เป็นเรื่องของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ที่ยังไม่สามารถดับความยินดีพอใจกามคุณ ๕ (รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) ได้ การมีครอบครัว ไม่ได้ผิดศีล ๕ แม้จะเป็นพระโสดาบันแล้ว การมีครอบครัว ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติ เพราะท่านยังมีโลภะอยู่ แต่โลภะ ที่ท่านมี ก็ไม่เป็นเหตุให้ท่านกระทำทุจริตกรรมใด ๆ ได้เลย เพราะท่านดับกิเลสอย่างหยาบที่จะเป็นเหตุให้กระทำอกุศลกรรมใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิ ดังนั้น แม้จะเป็นพระโสดาบัน ก็มีครอบครัว เป็นธรรมดา อย่างเช่น นางวิสาขา เป็นต้น

เพราะฉะนั้น จากประเด็นคำถาม ก็ต้องย้อนกลับไปพิจารณาว่า ได้มีการอบรมเจริญปัญญาหรือไม่   ยังไม่กล่าวถึงอย่างอื่นก็ได้    เพราะการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม เป็นเรื่องที่ไกลมาก ถ้าไม่ฟังพระธรรม ไม่ศึกษาพระธรรม ปัญญาย่อมไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลย เหตุที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้น ก็คือ ฟังพระธรรม ด้วยความเคารพ ไตร่ตรองพิจารณาในเหตุในผลของธรรม ธรรม ไม่พ้นไปจากชีวิตประจำวันเลย ไม่ว่าจะฟังพระธรรมส่วนไหน ก็ไม่พ้นไปจากเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมที่กำลังมีในขณะนี้ สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีจริงในขณะนี้จริง ๆ จึงควรอย่างยิ่งที่จะตั้งต้นในการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย  ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 13 ก.ย. 2561 23:35 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 15 ก.ย. 2561 12:14 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 16 ก.ย. 2561 21:14 น.

กราบ​อนุโมทนา​ครับ​

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
2491surin
2491surin
วันที่ 18 ก.ย. 2561 17:46 น.

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนา ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
พัชรีรัศม์
พัชรีรัศม์
วันที่ 19 ก.ย. 2561 22:28 น.

เข้าใจแล้วค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ