พระดูหนังออนไลน์​
 
Kittipat
วันที่  11 ก.ย. 2561
หมายเลข  30079
อ่าน  413

พระดูหนังออนไลน์​ในเว็บผิดถึงขั้นปาราชิกไหมครับ​ แต่ไม่ได้ดาวน์โหลด​


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ก.ย. 2561 12:25 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ควรที่จะได้เข้าใจว่า การดูหนังทั่วๆไป ตลอดจนถึงการเที่ยวดูการละเล่นประการต่างๆ สำหรับพระภิกษุแล้ว  ไม่ถึงกับอาบัติปาราชิก  แต่เป็นอาบัติทุกกฏ เทียบเคียงได้กับสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภพฤติกรรมของภิกษุฉัพพัคคีย์ ที่ไปดูมหรสพบนยอดเขา พระองค์ทรงปรับอาบัติทุกกฏ ตามข้อความในพระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ -  หน้าที่ ๗ ดังนี้ คือ

สมัยต่อมา ที่พระนครราชคฤห์ มีงานมหรสพบนยอดเขา  พระฉัพพัคคีย์ ได้ไปเที่ยวดูงานมหรสพ ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะ เชื้อสายพระศากยบุตร จึงได้ไปดูการฟ้อนรำ การขับร้อง และการประโคมดนตรี เหมือน พวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม

ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 

พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไปดูการฟ้อนรำ การขับร้อง หรือการประโคมดนตรี รูปใดไป ต้องอาบัติ
ทุกกฏ"

--------------------------

เพศบรรพชิต เป็นเพศที่จะต้องขัดเกลาเป็นอย่างยิ่ง เป็นเพศที่จะต้องขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์ เห็นโทษของกิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์ แต่การกระทำดังกล่าว ไม่ได้เกื้อกูลต่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมเลยแม้แต่น้อย มีแต่จะพอกพูนกิเลสทั้งหลาย มีโลภะ เป็นต้นให้เกิดมากขึ้น ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเพศคฤหัสถ์ และขัดต่อความประพฤติเป็นไปของเพศบรรพชิต อันเป็นเพศที่สูงยิ่งอย่างสิ้นเชิง  ไม่สมควรเลยที่จะมีความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างนั้น  เป็นอาบัติมีโทษสำหรับพระภิกษุที่กระทำอย่างนั้น กล่าวคือ เป็นอาบัติทุกกฏ หมายความว่า  เป็นการกระทำชั่ว เป็นการกระทำที่ผิด เป็นการกระทำที่แย้งกับกุศลธรรม เป็นการกระทำที่แย้งกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธ เจ้า เป็นการกระทำที่ไม่สามารถก้าวไปสู่การรู้แจ้งความจริงของสิ่งที่มีจริงได้ และ เป็นเครื่องกั้นการเกิดในสุคติภูมิด้วย  หมายความว่า เมื่อต้องอาบัติแล้วไม่เห็นโทษ ไม่ปลงอาบัติ  ถ้ามรณภาพ(ตาย)ในขณะที่ยังเป็นภิกษุอยู่  ชาติหน้าจะต้องไปเกิดในอบายภูมิเท่านั้น    (ยิ่งถ้าเป็นการดูหนังจำพวกลามกอนาจาร  ก็ยิ่งเอื้อต่อการต้องอาบัติหนักได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรโดยประการทั้งปวง)   ไม่ควรประมาทเลย  เพราะอันตรายอย่างยิ่ง ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 13 ก.ย. 2561 16:44 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
2491surin
2491surin
วันที่ 18 ก.ย. 2561 18:29 น.

 ขอบพระคุณ และขออนุโมทนา ครับ.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ