พญานาค
 
ชัยวัฒน์
ชัยวัฒน์
วันที่  10 ก.ย. 2561
หมายเลข  30068
อ่าน  369

พญานาค หรือ นาค เป็นเทพหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน สมควรที่เราจะกราบเคารพบูชาหรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ก.ย. 2561 12:01 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พญานาค เป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่งที่เกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัย พญานาคว่าโดยภูมิเป็นเดรัจฉานภูมิ เป็นอบายภูมิ ในพระไตรปิฎกมีกล่าวถึงเรื่องพญานาคเป็นจำนวนมาก ในพระวินัยกล่าวถึงนาคปลอมตัวเป็นมนุษย์และขอบวชเป็นพระภิกษุ ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก กล่าวถึง พระโพธิสัตว์เคยเกิด เป็นพญานาคหลายชาติ เช่น ภูริทัตตนาคราช จัมเปยยนาคราช เป็นต้น

สิ่งที่ควรเคารพบูชา คือ ความดี บุคคลผู้ควรบูชา สูงสุด คือ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงเป็นบุคคลผู้เลิศที่สุด ประเสริฐที่สุด เจริญที่ สุดในโลก เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเวไนยสัตว์ จึงทรงแสดงพระธรรมโปรดเวไนยสัตว์ เพื่อหลุดพ้น จากกองทุกข์ทั้งปวง, นอกจากนั้นพระปัจเจกพุทธตลอดจนพระอริยบุคคลขั้นต่าง ๆ บิดามารดา ครู อาจารย์ พี่ชาย พี่สาว เป็นต้น เป็นบุคคลผู้ควรบูชา ทั้งนั้น  บูชาด้วยการให้วัตถุสิ่งของที่เหมาะควร บูชาด้วยการเคารพกราบไหว้ บูชาด้วยการน้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ขณะที่บูชา เป็นกุศลจิต เป็นธรรมที่เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งที่ควรเคารพบูชา คือ ความดี ไม่ใช่ทำอะไรตามๆ กันด้วยความหลงงมงาย ด้วยความติดข้องต้องการ ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ชัยวัฒน์
ชัยวัฒน์
วันที่ 11 ก.ย. 2561 22:11 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 13 ก.ย. 2561 07:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 15 ก.ย. 2561 04:16 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ ศึกษาธรรมะที่มูลนิธินี้มีแต่ทำให้เกิดการพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญา

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ