จงมาถึงที่ไม่มีน้ำ จากที่มีน้ำ จงละกามเสีย
 
hwadultk
วันที่  9 ก.ย. 2561
หมายเลข  30063
อ่าน  330

จงมาถึงที่ไม่มีน้ำ จากที่มีน้ำ จงละกามเสีย มีความหมายว่าอย่างไร ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ก.ย. 2561 12:01 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ละเอียด ลึกซึ้ง เป็นอย่างยิ่ง เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด การที่จะเข้าใจธรรมตรงตามความเป็นจริงนั้น ต้องอาศัยคำจริงที่พระองค์ทรงแสดง ค่อยๆ ศึกษา พิจารณาไตร่ตรองตรงตามความเป็นจริง แม้แต่คำที่กล่าวถึง ในประเด็นคำถาม เป็นคำที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา และ เป็นคำที่แปลจากภาษาบาลี ที่ผิด คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพราะตามความเป็นจริง แล้ว ไม่ได้แปลว่า "จงมาถึงที่ไม่มีน้ำ จากที่มีน้ำ"   แต่ถ้าได้เทียบเคียงในพระไตรปิฎก และ อรรถกถา อย่างเช่น ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท และ ในพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค แล้ว จะแปลว่า " ออกจากอาลัย อาศัยธรรมอันหาอาลัยมิได้ "   อาลัย เป็นความติดข้องยินดีพอใจ เป็นอีกชื่อหนึ่งของโลภะ สิ่งที่เป็นที่ติดข้องของโลภะ เป็นอารมณ์ของโลภะ ก็เรียกว่า อาลัย ด้วย ส่วนธรรมอันหา ความอาลัยมิได้ คือ พระนิพพาน ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ดับทุกข์ดับกิเลส ปราศจากความติดข้องยินดีพอใจอย่างสิ้นเชิง    ข้อความดังกล่าว แสดงถึงการอบรมเจริญปัญญาไปตามลำดับ จน กว่าจะสามารถดับกิเลส  ดับโลภะ ความติดข้องยินดีพอใจ  ได้อย่างหมดสิ้น ถึงความเป็นพระอรหันต์ ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวง ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎกได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ

เรื่องภิกษุอาคันตุกะ [ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท]

ปารสูตร[ว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องให้ถึงฝั่ง(คือพระนิพพาน)]

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 13 ก.ย. 2561 07:44 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 16 ก.ย. 2561 08:26 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ