เรียนถามท่านอาจารย์เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นครับ
 
nontacha
nontacha
วันที่  3 มิ.ย. 2561
หมายเลข  29783
อ่าน  350

สืบเนื่องจากได้ฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์ที่กล่าวถึงการกล่าวธรรมด้วยความเคารพในพระธรรม ที่ในสิกขาบททรงบัญญัติว่าไม่พึงแสดงธรรมกับบุคคลที่อยู่สูงกว่า หรือแม้แต่อยู่ด้านหน้าก็ไม่พึงแสดงธรรมแก่บุคคลที่อยู่ด้านหลัง ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 5 มิ.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สำหรับพระภิกษุผู้ที่แสดงธรรม นั่งอยู่บนธรรมมาสน์ หรือ อาสนะที่สูงกว่า ผู้ฟังธรรม คือ นั่งในที่นั่งที่ต่ำกว่า หรือ ยืนฟัง อย่างนี้พระไม่ต้องอาบัติครับ  เพราะอยู่ในอาสนะที่สูงกว่า และอิริยาบถที่สบายกว่า   แต่ถ้าพระภิกษุผู้แสดงธรรม นั่งในอาสนะที่ต่ำกว่า ผู้ที่ฟังธรรมอยู่ พระภิกษุผู้แสดงธรรม ชื่่อว่าไม่เคารพธรรม ต้องอาบัติทุกกฎ สำหรับพระภิกษุผู้แสดงธรรม นั่งอาสนะต่ำว่า ผู้ที่ฟังธรรมที่ไมไ่ด้ป่วยไข้ครับ

   สิกขาบทวิภังค์

  อันภิกษุผู้นั่งบนอาสนะต่ำ  ไม่พึงแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่บนอาสนะสูง ภิกษุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ  นั่งบนอาสนะต่ำแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้  ผู้นั่งบนอาสนะสูง  ต้องอาบัติทุกกฎ

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๒ - หน้าที่ 963

ภิกษุผู้นอนจะแสดงธรรมแก่คนผู้ไม่เป็นไข้  ยืนอยู่ก็ดี  นั่งอยู่ก็ดี  ควรอยู่.  แม้ภิกษุนั่งจะแสดงธรรมแก่คนผู้ยืน  หรือว่านั่ง  ก็ควร.  ภิกษุยืน  จะแสดงธรรมแก่ผู้ยืนเหมือนกัน ก็ได้. 

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 มิ.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความบางตอนจากการสนทนาระหว่างท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ กับ อาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ  ช่วงสนทนาพหุการสูตร วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  ดังนี้

สุจินต์ : ธรรมอยู่สูงหรืออยู่ต่ำ?

วิชัย : ธรรมอยู่สูงอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง 

สุจินต์ :  เพราะฉะนั้น  คนนั้นอยู่สูงกว่า  แล้วคนนี้ก็พูดธรรม  ธรรมอยู่ไหน ต่ำหรือสูงกว่าคนฟัง?

วิชัย : นั่นคือการไม่เคารพในธรรม

สุจินต์ :  เป็นเรื่องที่ละเอียดมาก  เพราะเหตุว่า  แม้แต่ความเคารพ  เราก็อาจจะไม่รู้ว่าเคารพมากน้อยแค่ไหนจนกว่าจะได้ศึกษาพระวินัย

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 6 มิ.ย. 2561

ธรรมะเป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่งขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ