พระฆ่าหมาตาย โทษทางโลกต้องจำคุก โทษทางธรรมคืออาบัติ แต่ไม่ปาราชิก
 
DjPut
วันที่  26 พ.ค. 2561
หมายเลข  29765
อ่าน  1,187

พระฆ่าหมาตาย โทษทางโลกต้องจำคุก โทษทางธรรมคืออาบัติ แต่ไม่ปาราชิก ถ้าเช่นนั้น ต้องจำคุกทั้งผ้าเหลืองหรือไม่

ประเด็นสำคัญคือ แม้แต่พระสังฆราชก็ไม่มีอำนาจสึกใครใช่หรือไม่ และไม่มีใครมีอำนาจสึกใคร ทุกอย่างต้องเป็นไปตามพระวินัย

กรณีที่เป็นข่าวอยู่ก็เช่นกัน ถือว่า ลาสิกขาแล้วหรือไม่


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 พ.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ต้องย้อนกลับมาพิจารณา ว่า ภิกษุคือใคร บวชเพื่ออะไร พระภิกษุ คือ ผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลส จึงสละอาคารบ้านเรือน ทรัพย์สมบัติวงศาคณาญาติ อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่ง คือ เพศบรรพชิต มีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะศึกษาพระธรรมและรักษาพระวินัย ขัดเกลากิเลสของตนเอง ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ ย่อมไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัย

-พระภิกษุฆ่าสัตว์ดิรัจฉาน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ใน สัปปาณวรรค สิกขาบทที่ ๑ ว่า “อนึ่ง ภิกษุใด จงใจพรากสัตว์จากชีวิต เป็นปาจิตตีย์” ซึ่งเป็นการผิดพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ และเป็นอกุศลกรรมบถ ด้วย สามารถนำเกิดในอบายภูมิได้เลย ต้องไม่ลืมว่า ภิกษุ เป็นบุคคลที่จะมาทำผิดกฏหมายบ้านเมือง ไม่ได้ ด้วย และที่สำคัญ ที่ละเอียดยิ่งกว่านั้น คือ พระธรรมวินัย ที่จะต้องศึกษาและน้อมประพฤติตาม กรณีการฆ่าสุนัข ผิดกฏหมายบ้านเมือง ก็ต้องว่ากันไปตามกฏหมาย ถูกดำเนินคดี ซึ่งจะต้องกล่าวชี้แจงให้เข้าใจ ว่า ตำรวจจับพระภิกษุเข้าคุก ไม่ได้ แต่การกระทำของพระภิกษุรูปนั้น แสดงถึงความเป็นผู้ไม่ควรต่อการดำรงเพศบรรพชิต ซึ่งผิดกฏหมายบ้านเมืองด้วย ก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามความเหมาะสม ครับ

-ตามพระวินัยแล้ว ไม่มีใครบังคับขู่เข็ญสึกภิกษุรูปใดได้ ต้องเป็นความสมัครใจ เป็นความจริงใจของพระภิกษุรูปนั้น ที่จะทำการลาสิกขา เปล่งวาจา ว่า จะไม่เป็นพระภิกษุอีกต่อไป แต่ถ้าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้ว คือ ขาดจากความเป็นพระภิกษุ ก็ไม่เป็นพระภิกษุอีกต่อไป ไม่ต้องทำการลาสิกขา เพียงแค่สละเพศนั้นแล้วนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ได้เลย เพราะอย่างไร ก็ไม่สามารถเป็นพระภิกษุได้อีกในชาตินี้ ส่วนการทำผิดกฏหมาย ก็ต้องเป็นไปตามกฏหมาย

เป็นที่น่าพิจารณา ว่า ถ้าหากพระภิกษุ ประพฤติผิดพระวินัย ล่วงละเมิดสิกขาบทต่างๆ มีความประพฤติเหมือนอย่างคฤหัสถ์ เช่น รับเงินทอง เป็นต้น นั่นแสดงถึงความเป็นผู้ไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่คนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าอยู่ครองเพศบรรพชิตต่อไปจนมรณภาพ ชาติต่อไปคือเกิดในอบายภูมิเท่านั้น เป็นบุคคลผู้น่าเห็นใจอย่างยิ่ง ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ