ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นคำที่ควรฟัง
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  29 พ.ค. 2561
หมายเลข  29772
อ่าน  1,807

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประมวลสาระสำคัญ
จากการสนทนาธรรม
เนื่องในวันวิสาขบูชา
ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------


~ความเข้าใจ(พระปัญญา)ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับคนทุกคนทุกระดับ ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องก็ดำรงพระศาสนาไว้ได้ เพราะฉะนั้น ทุกเสียงของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สู่ทุกคน (ที่ควรจะได้ฟัง)

~ความเป็นชาวพุทธ คือ เข้าใจพระธรรม

~การที่จะแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย ก็ต่อเมื่อ ได้มีความเข้าใจในพระธรรม ว่า เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงประกาศพระธรรม ตลอด ๔๕ พรรษา เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าใจความลึกซึ้งของธรรม คือ สิ่งที่มีจริงๆ ที่กำลังปรากฏ เพราะฉะนั้น การที่จะเคารพพระรัตนตรัย ก็คือ การที่ได้เข้าใจธรรม

~ไม่คบคนพาล คือ ไม่คบคนที่มีอกุศลมาก โดยเฉพาะมีความเห็นผิดมาก ไม่ได้กล่าวคำที่เป็นความจริงที่จะทำให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องเลย เพราะฉะนั้น ฟังคำพูด ก็พอจะรู้ได้ว่า คำใดเป็นคำของคนพาล และคำใดไม่ใช่คำของคนพาล

~เมื่อมีความเห็นถูกต้อง เราจะไม่ทำสิ่งที่ผิด เพราะเหตุว่าปัญญา ความเห็นถูก จะนำไปในกิจที่ดีงามที่เป็นกุศล ทั้งปวง เท่านั้น

~พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมี(คุณความดีที่จะทำให้ถึงฝั่งของการดับกิเลส) เพื่อให้เราได้ฟังคำจริงด้วย จากการที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ความจริง แล้วให้เราได้เข้าใจด้วย มิฉะนั้น เราจะไม่มีโอกาสได้เข้าใจความจริงเลย

~การเข้าใจธรรมเท่านั้นที่จะทำให้ดำรงคำสอนของพระศาสนาไว้ได้ ไม่ใช่เรื่องอื่นเลย

~การที่จะฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและดำรงคำสอนไว้ ต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจ สิ่งใดผิด ก็คือ ผิด ไม่ว่าในกาลสมัยไหน

~ถ้าไม่เข้าใจธรรม ก็ส่งเสริมความไม่รู้ และความเข้าใจผิด

~ความเป็นผู้ตรง ก็ต้องตรง ฟังคำที่ไม่รู้จักแล้วจะได้บุญไหม แล้วจะเป็นบุญหรือเปล่า?

~จากการที่ได้ฟังพระธรรม ก็จะทำให้รู้ว่าพระภิกษุคือใคร และใครไม่ใช่พระภิกษุแล้วคิดหรือว่าจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในเมื่อให้เงินพระภิกษุ (ให้เงินพระภิกษุ ทำผิด เป็นเหตุให้พระภิกษุผู้รับ ผิดพระวินัย มีโทษ จะเป็นบุญได้อย่างไร)

~คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกคำที่เป็นเหตุผล ทุกคนรับฟังได้ ไม่ว่าใครทั้งหมดสมควรที่จะเข้าใจถูกต้องแล้วก็ช่วยกันดำรงความถูกต้อง

~ถ้าเราสามารถที่จะทำให้คนได้ฟังความจริง ด้วยความหวังดี ทุกคนก็คิดที่จะทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป แต่ลองคิดดู ถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมวินัย ไม่มีทางที่พระธรรมจะดำรงอยู่ต่อไปได้

~ความถูกต้องและความจริง ตามพระธรรมวินัย ยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรือง เพราะฉะนั้นใครจะฟัง ก็คือ ผู้ที่เห็นประโยชน์ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไป ควรจะเป็นประโยชน์

~ผู้ใหญ่ เป็นผู้มีส่วนสำคัญมาก เด็กไม่สามารถที่จะได้ความรู้ความเข้าใจธรรมจากเด็กด้วยกัน แต่ต้องได้ความรู้ความเข้าใจจากผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้น บ้าน ที่พ่อแม่ฟังธรรม ลูกพลอยได้ยินได้ฟังด้วย แล้วแต่ว่าใครจะสะสมมามากน้อยแค่ไหน

~ใครบวช? ต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยแตกต่างจากคฤหัสถ์ ด้วยเหตุนี้ คฤหัสถ์จึงกราบไหว้เคารพในพระภิกษุ ซึ่งสามารถที่จะสละเพศคฤหัสถ์ สละความติดข้องในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในวงศาคณาญาติ ทุกอย่าง ความบันเทิงรื่นเริงทุกอย่าง การเล่นดนตรี การขับร้องฟ้อนรำ ทุกอย่างหมด แม้แต่การพูดเพื่อล้อกันเล่น ก็จะต้องไม่กระทำ เพราะเหตุว่านั่นก็คือทำด้วยกิเลส เพราะฉะนั้น ผู้ที่เป็นพระภิกษุ ต้องรู้จักตนเอง และคฤหัสถ์เองก็ต้องรู้จักพระภิกษุซึ่งเป็นภิกษุในธรรมวินัย เพราะว่ามีความเข้าใจธรรมและมีการสละเพศคฤหัสถ์เพื่ออุทิศชีวิตในการขัดเกลากิเลสโดยศึกษาพระธรรมและอบรมเจริญปัญญา เพราะฉะนั้น ก็เป็นเพศที่สูงส่งมาก

~ภิกษุคือใคร? ภิกษุคือผู้สงบ จึงสามารถที่จะเห็นประโยชน์ของการที่จะขัดเกลากิเลสเพื่อที่จะได้สงบจากกิเลส เพราะฉะนั้น ถ้าภิกษุนั้น ไม่ได้ศึกษาธรรม ไม่ได้ทำกิจตามพระธรรมวินัย จะสงบไหม? ก็ไม่สงบ เพราะฉะนั้น การปรากฏของความไม่สงบทั้งหลาย ก็มาจากการไม่เข้าใจพระธรรม

~ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัย ทำผิดหลายอย่าง ไม่เข้าใจธรรมด้วย ไม่ศึกษาธรรมด้วย ผู้นั้น ในพระไตรปิฎก มีข้อความว่า เป็นมหาโจร เพราะเหตุว่า ปล้นสิ่งซึ่งเขาไม่มี มาเป็นของตนในการเป็นเพศบรรพชิตที่อาศัยอาหารของชาวบ้าน ถ้าอาศัยมากกว่านั้นอีก คือ เงินและทอง จะไม่เป็นมหาโจรหรือ

~คนที่จะเป็นพระภิกษุ ต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจ ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจธรรม ไม่ได้ขัดเกลากิเลส แต่ว่าบวช เพราะอยากบวช อย่างนั้น ไม่มีความจริงใจ แต่ถ้าเป็นคนที่จริงใจที่จะขัดเกลากิเลส ย่อมรู้ตนเอง ว่า สามารถที่จะดำรงเพศบรรพชิตได้หรือไม่?

~พระพุทธศาสนา ยิ่งเปิดเผย ยิ่งรุ่งเรือง ไม่ได้จำกัดว่าใครจะเปิดเผยเลย ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นคำที่ควรฟัง เป็นคำที่ควรจะได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ไม่ว่าใครจะพูด.

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อนี้ครับ

คำที่ทุกคนควรฟัง

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง

และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...


  ความคิดเห็น 1  
 
panasda
วันที่ 29 พ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
มกร
มกร
วันที่ 29 พ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
วิริยะ
วันที่ 30 พ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
siraya
วันที่ 31 พ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
lada
lada
วันที่ 1 มิ.ย. 2561

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 1 มิ.ย. 2561

  ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
thilda
วันที่ 2 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 5 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 8 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 11  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 10 มิ.ย. 2561

ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ควรฟัง เป็นคำที่ควรเข้าใจอย่างถูกต้อง ไม่ว่าใครจะเป็นผู้พูด

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
MamKatarin
วันที่ 9 ก.ย. 2561

กราบขอบพระคุณท่านอาจาร์ยสุจินต์มากค่ะ ขอร่วมอนุโมทนาในการเผยแพร่ ธรรมทาน นะคะ  ดีใจมากที่ได้มาอ่านเจอคะ ซึ้งใจยิ่งนักคะ สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ