Print 
พระพุทธเจ้าท่านทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมแก่เวไนยสัตว์
 
tanrat
tanrat
วันที่  23 ธ.ค. 2560
หมายเลข  29369
อ่าน  274

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะแก่สาวก หรือทรงสอนให้สาวกประพฤติตาม ขอความกรุณาท่านอาจารย์ ให้ความกระจ่างด้วยค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 26 ธ.ค. 2560 07:50 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

         

คนเลี้ยงโค เลี้ยงโคทั้งวัน  ได้แต่จ้าง แต่ไม่ได้ดื่มน้ำนมโค แต่เจ้าของโคเท่านั้นที่ได้ดื่มน้ำนมโค ฉันใด  ผู้ที่ศึกษาธรรมแต่ไม่น้อมประพฤติปฏิบัติตาม ก็เปรียบเหมือนเด็กเลี้ยงโค  ไม่ได้รสของน้ำนมโค  คือกุศลธรรมและมรรค ผล ผู้ที่ศึกษาและน้อมประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้น ย่อมเจริญด้วยกุศลและปัญญาอันละความไม่รู้และเห็นตามความเป็นจริง    

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หน้าที่ 213 ความว่า...
"...หากว่า นรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้มาก (แต่) เป็นผู้ประมาทแล้วไม่ทำ (ตาม) พระพุทธพจน์นั้นไซร้,  เขาย่อมไม่เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผล เหมือนคนเลี้ยงโคนับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่น ย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งปัญจโครสฉะนั้น, หากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์ อันมีประโยชน์เกื้อกูล แม้น้อย (แต่)เป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมไซร้, เขาละราคะ โทสะ และโมหะแล้ว รู้ชอบ มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว  หมดความยึดถือในโลกนี้หรือในโลกหน้า, เขาย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผล."

ขออนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 ธ.ค. 2560 17:29 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  ทรงเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์  พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอนุเคราะห์เกื้อกูลสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง ด้วยการแสดงพระธรรมที่เหมาะควรแก่อัธยาศัยของแต่ละบุคคล ผู้ที่ได้สั่งสมบารมีมาก็ได้ฟังและสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมบรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่าง ๆ  ส่วนผู้ที่ไม่ได้บรรลุ ก็สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกเพื่อประโยชน์ในภายหน้าต่อไป  
     พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลผู้ที่ได้สะสมอบรมเจริญเหตุที่ดีมา นั่นก็คือ ได้สะสมการฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ มา  จึงมีโอกาสได้ฟังพระธรรม และ มีความเข้าใจไปตามลำดับ  ครับ.       

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 15 ม.ค. 2561 11:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ