การไหว้พระบรมธาตุได้บุญจริงไหม
 
Arisa Namfon
Arisa Namfon
วันที่  27 ธ.ค. 2560
หมายเลข  29379
อ่าน  551

คืออยากทราบว่าการไหว้พระบรมธาตุของพระพุทธองค์ที่เป็นของจริง จริงๆที่ได้รับการยืนยันนอกจากได้ความสุขใจ จากการที่ตัวเองเป็นผู้นับถือพระพุทธองค์และรู้ว่าพระพุทธองค์มีบุญคุณอย่างไรแล้ว ยังเกิดบุญกุศลอื่นอีกไหมคะ เหมือนว่าในพระไตรปิฎกจะมีเขียน แต่นั่นต้องไม่ใช่การตรัสของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเพราะการไปกราบไหว้พระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าต้องเกิดหลังจากที่ท่านดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว อย่างนี้เป็นจริงไหมคะ แล้วมีอานิสงส์อย่างไรบ้าง ขอบคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Arisa Namfon
Arisa Namfon
วันที่ 27 ธ.ค. 2560 04:10 น.

ขอโทษค่ะต้องใช้คำว่าพระบรมสารีริกธาตุ ขออภัยด้วยนะคะ บางทียังใช้คำไม่เหมาะสมเท่าไหร่

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 27 ธ.ค. 2560 07:41 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม ๙ ภาค ๑ - หน้าที่ ๑๓๑
ธาตุปูชกเถราปทาน (ว่าด้วยผลแห่งการบูชาพระธาตุ)
[๗๖] เมื่อพระโลกนาถผู้นำโลก พระนามว่าสิทธัตถะ ปรินิพพาน เราได้นำ พวกญาติของเรามาทำการบูชาพระธาตุ ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้ เราได้บูชาพระธาตุใด ด้วยการบูชานั้น เราไม่รู้จักทุคติ
เลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระธาตุ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว. . . .คำสอนของพระพุทธเจ้า เราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้. ทราบว่า ท่านพระธาตุปูชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบธาตุปูชกเถราปทาน
------------------
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่ม ๒ ภาค ๑- หน้าที่ 620
ข้อความจาก อเนกวัณณวิมาน
...  เมื่อพระสุเมธชินพุทธเจ้าผู้ศาสดาผู้ข้ามโอฆะได้แล้ว เป็นผู้คงที่ เสด็จปรินิพพานแล้ว   ข้าพเจ้านั้นได้ไหว้รัตนเจดีย์ที่คลุมด้วยข่ายทอง    ทำใจให้เลื่อมใสในพระสถูป  ข้าพเจ้ามิได้ให้ทานเพราะไม่มีวัตถุทานที่จะให้  แต่ข้าพเจ้าได้ชักชวนคนอื่น ๆ ให้ให้ทานนั้นว่า     ท่านทั้งหลายจงบูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ควรบูชานั้นเถิด   ได้ยินว่า  ท่านทั้งหลาย  ละอัตภาพนี้แล้ว        จักไปสวรรค์ด้วยอาการอย่างนี้   ข้าพเจ้าได้ทำกุศลกรรมอย่างนั้นแล  จึงได้เสวยสุขอันเป็นทิพย์ด้วยตน    และบันเทิงอยู่ในท่ามกลางหมู่เทพชั้นไตรทศ   ทั้งข้าพเจ้าก็ยังไม่สิ้นบุญนั้น. 
---------------------
ธรรม เป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น  ความดี มีจริง  ผลของความดีมีจริง  ขณะที่บูชา   ย่อมเป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นไป  เมื่อเหตุที่ดีมีแล้ว สะสมไว้แล้ว ย่อมเป็นเหตุให้เกิดผลที่ดีในภายหน้าได้ เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น,     สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรม   อบรมเจริญปัญญาเห็นคุณประโยชน์ของกุศลธรรมซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ดีงาม  นั้น    ย่อมไม่ละเลยโอกาสของการเจริญกุศล    เพราะเหตุว่าถ้ากุศลจิตไม่เกิด ก็จะเป็นโอกาสของอกุศลที่จะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่     จะบูชาด้วยอามิส  หรือ บูชาด้วยการปฏิบัติธรรม (ธรรมบูชา)  ย่อมเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้น    แต่การบูชาอย่างสูงสุด  ก็จะต้องเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรม     ซึ่งก็คือน้อมประพฤติตามพระธรรมคำสอนที่จะอบรมเจริญปัญญา   ที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่าง ๆ  สูงสุดคือ ถึงความเป็นพระอรหันต์  ดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างเด็ดขาด           ดังนั้น ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน  การที่จะทำให้ปฏิบัติบูชาสมบูรณ์นั้น  จึงไม่มีทางอื่น  นอกจากการ ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม    ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วน้อมประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง  ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ธ.ค. 2560 11:39 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงความจริงให้ผู้อื่นได้รู้ตาม    พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงทั้งหมด   ตลอด ๔๕ พรรษา     เป็นไปเพื่อปัญญา   ความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด   ซึ่งถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม  ไม่มีทางที่จะเข้าใจ  ต้องอาศัยการฟังพระธรรมด้วยความละเอียดรอบคอบจริง ๆ  ความเข้าใจถูกเห็นถูก  จึงเกิดขึ้นได้   ขณะนี้   แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว   แต่พระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์ พระธรรมยังดำรงและสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่สะสมเหตุที่ดีมา ที่จะได้ฟังได้ศึกษาอบรมเจริญปัญญา  ต่อไป
ขณะนี้  แต่ละคน ได้เกิดมาเป็นมนุษย์  ได้เกิดในถิ่นที่ยังมีพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ดำรงอยู่ ก็ควรที่จะได้ศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรม อบรมเจริญปัญญา เพื่อรู้สภาพธรรม คือ นามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง เวลาของแต่ละบุคคล เหลือน้อยเต็มทีแล้ว     จึงไม่ควรที่จะล่วงเลยขณะอันมีค่าและหาได้ยาก อย่างนี้  ครับ.
...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Nataya
วันที่ 29 ธ.ค. 2560 00:54 น.

                               กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
โพธิ์งามพริ้ง
วันที่ 31 ธ.ค. 2560 11:22 น.

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ  การศึกษาพระธรรม ต้องเป็นผู้ละเอียด ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ภิรนันท์ ศักดาเศรษฐกุล
วันที่ 31 ธ.ค. 2560 17:32 น.

กราบ อนุโมทนา  สาธุค่ะขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ภิรนันท์ ศักดาเศรษฐกุล
วันที่ 31 ธ.ค. 2560 17:34 น.

กราบ  อนุโมทนา  สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 4 ม.ค. 2561 09:43 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 4 ม.ค. 2561 16:30 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ