เคยนับถือศาสนาอื่น
 
สหรัฐ
วันที่  28 ธ.ค. 2560
หมายเลข  29382
อ่าน  577

คือตอนแรกผมก็นับถือศาสนาพุทธครับ ต่อมาเพื่อนชวนไปนับถือศาสนาอื่น หรือคนอื่นชวน ก็เลยไปนับถือศาสนาอื่น แต่คราวหลังได้นับถือศาสนาพุทธดังเดิม แล้วก็ได้บวชก็ได้สึกออกมา แต่พอได้ศึกษาอภิฐาน 6 เลยสงสัยและเป็นกังวลว่า เราได้ทำอกุศลกรรมในข้อที่เปลี่ยนศาสดาแล้วหรือไม่

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 28 ธ.ค. 2560 15:02 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น     

อภิฐานะ ๖ และอัญญสัตถุเทส 

อภิฐานะ 6 หมายถึง กรรมที่เด่นยิ่งกว่ากรรมอื่นๆ มี 6 ประการดังนี้ครับ

1.มาตุฆาต  ฆ่ามารดา  

2.ปิตุฆาต ฆ่าบิดา 

3.อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์

4.โลหิตุปบาท ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห้อ  

5.สังฆเภททำสงฆ์ให้แตกกัน 

6.อัญญสัตถารุทเทส  นับถือศาสดาอื่นคือเข้ารีต

     อภิฐานะ 6 นั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คือ มีความเห็นถูกแล้ว คือ พระโสดาบัน ย่อมไม่ทำกรรมอันยิ่งนี้อีก คือ อภิฐานะ 6 ประการนี้เลยครับ   แต่สำหรับปุถุชนแล้ว ผู้หนาด้วยกิเลส ย่อมมีโอกาส ล่วงกรรมอันเด่นยิ่งนี้ 6 ประการได้ครับ เพราะความที่เป็นปุถุชนนั่นเองครับ

     ส่วน อัญญสัตถารุทเทส  ก็คือ การนับถือศาสนาอื่น ศาสดาอื่น จากที่เคยนับถือศาสนาที่ถูก เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ผิดได้ครับ ผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นมีพระโสดาบัน เป็นต้น ท่านจะไม่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น ศาสดาอื่นอีกครับ  เพราะว่าท่านประจักษ์ความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และถึงความเป็นพระอริยบุคคล   ประจักษ์ความจริงนั่นเอง เมื่อรู้ด้วยตนเอง ด้วยปัญญาแล้ว การจะไปนับถือ ศาสนา หรือ ศาสดาอื่นๆ จึงไม่ใช่ฐานะครับ  ท่านจึงไม่ทำกรรม  คือ อัญญสัตถารุทเทส  การนับถือศาสนา หรือศาสดาอื่นๆเลยครับ ส่วนปุถุชน มีความไม่แน่นอนเป็นธรรมดา   ปัญญายังไม่มั่นคง จึงสามารถเปลี่ยนแปลงไปนับถือ ศาสนาอื่น ศาสดาอื่นได้ครับ เพราะความเป็นผู้หนาด้วยกิเลสและปัญญาน้อย ดังเช่น เพื่อนของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เมื่อเจอพระพุทธเจ้าก็นับถือพระพุทธเจ้า พอพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่อื่นก็ไปนับถือลัทธิที่ผิด วนไปวนมาอย่างนี้ แต่ในที่สุดท่านก็ได้บรรลุพระโสดาบันเมื่อฟังธรรมครับ เพราะสะสมปัญญามานั่นเอง และแม้ไม่นับถือศาสนาอื่น แต่ก็สามารถเปลี่ยนจากหนทางที่ถูก ไปสู่หนทางที่ผิดในการอบรมปัญญาได้ครับ นี่เป็นธรรมดาของปุถุชน จึงมิควรประมาทกิเลสเลย และควรเห็นโทษของการเสพคุ้นกับความเห็นผิดครับ และไม่ประมาทในการอบรมปัญญา โดยการฟังพระธรรมและศึกษาพระธรรมครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สหรัฐ
วันที่ 28 ธ.ค. 2560 16:50 น.

ขอบคุณครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 29 ธ.ค. 2560 18:08 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลแก่สัตว์โลกอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์โลกผู้ยังเต็มไปด้วยกิเลสนานาประการ ไม่ว่าจะทรงธรรมหมวดใด ในส่วนใด ก็ล้วนเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูก เห็นถูก ทั้งนั้น  

ตราบใดที่ยังไม่ได้ดับกิเลสถึงความเป็นพระอริยบุคคล ตั้งแต่พระโสดาบัน ขึ้นไป ย่อมจะสามารถกระทำอกุศลกรรม กระทำกรรมที่หนักๆ ได้ ตามกำลังของกิเลสที่ได้สะสมมา รวมไปถึงถ้ายังไม่มีความเข้าใจพระธรรมอย่างมั่นคง ละเลยโอกาสที่สำคัญในชีวิตคือการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว ย่อมจะทำให้เป็นผู้ไม่เห็นประโยชน์ของพระธรรม ไม่เห็นถึงพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีมา เพื่ออุปการะเกื้อกูลแก่สัตว์โลก ก็ทำให้เป็นผู้ไปยึดถึอสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง ซึ่งไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริง

แต่เมื่อเห็นประโยชน์ของพระธรรมแล้ว ก็ควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมต่อไป ด้วยความเป็นผู้ไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย   ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 4 ม.ค. 2561 09:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ