Print 
เรียนถามอาจารย์ เรื่อง การสังคายนาพระไตรปิฎก ครับ
 
nontacha
nontacha
วันที่  17 พ.ย. 2560
หมายเลข  29314
อ่าน  410

เรียนถามท่านอาจารย์ ดังนี้ครับ

1. การสังคายนาพระไตรปิฎก กระทำมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับ

2. ทำไมต้องสังคายนาพระไตรปิฎกด้วยครับ ทั้ง ๆ ที่ ครั้งแรก พระมหากัสสปะเถระ เป็นผู้กระทำสังคายนา ร่วมกับพระอรหันต์ทั้งหลาย พระไตรปิฏกจึงน่าครบถ้วนแล้ว จึงไม่น่าจะสังคายนาแล้ว

3. การสังคายนาแต่ละครั้งมีการเปลี่ยนแปลง ไปจากเดิมหรือไม่อย่างไรครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 พ.ย. 2560 17:00 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

-คำว่า สังคายนา หมายถึง การรวบรวม การเรียบเรียง กล่าวให้ตรงกัน เป็นแบบเดียวกันซึ่งพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ เพื่อให้พระธรรมเหล่านั้นเป็นหมวดหมู่ และเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง คือ อย่างนี้ ที่นอกจากนี้ ไม่ใช่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    ดังคำกล่าวของท่านพระมหากัสสปเถระ ตอนปรารภการทำสังคายนาครั้งแรก   ใน พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ ๕๐๙ ว่า
   
"เอาเถิด ท่านทั้งหลาย พวกเราจงสังคายนาพระธรรมและพระวินัยเถิด ในภายหน้าสภาวะมิใช่ธรรม จักรุ่งเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาวะมิใช่วินัยจักรุ่งเรื่อง วินัยจักเสื่อมถอย ภายหน้า อธรรมวาทีบุคคลจะมีกำลัง ธรรมวาทีบุคคลจักเสื่อม อวินยวาทีบุคคลจักมีกำลัง   วินัยวาทีบุคคลจักเสื่อมกำลัง" 

การทำสังคายนาพระธรรมวินัยที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา เป็นที่รับรองโดยทั่วกันจะปรากฏอยู่  ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ หลังพระพุทธองค์ปรินิพพานประมาณ ๓ เดือน ท่านพระมหากัสสปเถระ เป็นประธานพร้อมด้วยพระอรหันต์ ๔๙๙ รูป รวมเป็น ๕๐๐ รูป ครั้งที่ ๒ หลังปรินิพพาน ๑๐๐ ปี ท่านพระเรวตะและพระอรหันต์ ๗๐๐ รูป และ ครั้งที่ ๓ หลังพุทธปรินิพพาน ๒๓๕ ปี ท่านพระโมคคัลลีบุตรและพระอรหันต์ ๑,๐๐๐ รูป ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช

------------------

-พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริสุทธิ์บริบูรณ์ ไม่มีส่วนที่จะต้องตัดออก ไม่มีส่วนที่จะต้องเพิ่มเข้าไปใหม่      แต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นการทำลายหรือบิดเบือนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปจากความเป็นจริง พระอรหันต์ทั้งหลาย จึงมีการประชุมกระทำสังคายนา เพื่อชำระสิ่งที่คนเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย โดยเทียบเคียง สอบทาน อ้างอิงจากพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ทั้งหมดเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง   ไม่ใช่ความเห็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ครับ

------------------

-การกระทำสังคายนาพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โดยพระเถระทั้งหลายตั้งแต่สมัยอดีต ไม่ได้ทำให้พระธรรมวินัยผิดเพี้ยนไป แต่เป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัย เพื่อรักษาพระธรรมวินัยให้คงอยู่อย่างถูกต้อง มั่นคง เพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง จะได้ศึกษาและได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ว่า คำสอนใดเป็นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   คำสอนใดไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และเป็นประโยชน์มากสำหรับพวกเราในยุคนี้สมัยนี้   และ จะเป็นประโยชน์จริง ๆ ก็ต่อเมื่อได้ศึกษา ด้วยความเคารพ ละเอียด รอบคอบ  เพราะฉะนัั้นแล้ว  จึงควรอย่างยิ่งที่จะได้เริ่มศึกษาเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริง ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 19 พ.ย. 2560 05:09 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nontacha
nontacha
วันที่ 20 พ.ย. 2560 08:50 น.

ขอบพระคุณอาจารย์ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 22 พ.ย. 2560 12:41 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
swanjariya
วันที่ 23 พ.ย. 2560 04:30 น.

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 2 ธ.ค. 2560 18:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วิริยะ
วันที่ 5 ธ.ค. 2560 13:15 น.

ขอบคุณท่านผู้รู้ที่ได้ให้คำตอบ และขอบคุณท่านเจ้าของกระทู้ด้วยค่ะ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 7 ธ.ค. 2560 11:25 น.

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า    ในอนาคตภิกษุทั้งหลายไม่สนใจศึกษาพระพุทธพจน์ที่ลึกซึ้ง  แต่กับไปสนใจศึกษาพวกบทกวี  ที่นักปราชญร้อยกรองไว้  ทำให้พระธรรมลบเลือนเสื่อมไปค่ะ                                               

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
s_sophon
วันที่ 15 ธ.ค. 2560 07:33 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ