Print 
อานิสงส์การบวช
 
ฉีฟ่งจื้อ
วันที่  23 พ.ย. 2560
หมายเลข  29326
อ่าน  565

เรียน  ท่านวิทยากร  เคยได้ยินอานิสงส์ของการบวชพระว่าจะได้อานิสงส์ 16 กัลป์ ถ้าบวชเองด้วยจิตเลื่อมใสไม่มีใครชักชวนจะได้ 64 กัลป์ ไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองไว้ในสูตรไหนครับ เพราะเหตุนี้เองพ่อแม่จึงนิยมให้ลูกได้บวชเพื่ิ่ออานิสงส์เหล่านี้ ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 25 พ.ย. 2560 11:05 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่มีข้อความอานิสงส์การบวช ครับ ว่าจะไปสุคติ กี่กัป  หรือได้อานิสงส์ 64 กัป ไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าครับ และเป็นคำที่ไม่จริง เพราะ บวชแล้วประพฤติผิดพระวินัย มีอบายภูมิ มี นรก เป็นต้นเป็นที่หวังได้

ซึ่งต้องกลับมาตั้งต้นที่คำว่า บวช คืออะไร?  บวช  เป็นการเว้นจากความติดข้อง เว้นจากอกุศลทุกอย่าง  เว้นจากความเป็นคฤหัสถ์ทุกประการ  เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่ง คือ เพศบรรพชิต   ผู้ที่จะบวชเป็นบรรพชิต  จะต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตจริง ๆ  ซึ่งต้องสละอาคารบ้านเรือน  ญาติสนิทมิตรสหายวงศาคณาญาติ รวมถึงสละทรัพย์สินต่าง ๆ  ที่เคยมีอยู่ด้วย  และไม่คิดที่จะหวนกลับมาสู่ความเป็นคฤหัสถ์อีก  นี้คือ ความจริงใจของผู้ที่บวช และที่สำคัญ ท่านเหล่านั้น  ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง    เป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรม   ไม่ใช่การทำตามๆ กันด้วยความไม่รู้
 
การบวชเข้าพรรษา  บวชเมื่ออายุครบ ๒๕ (วัยเบญจเพส)  บวชภาคฤดูร้อน บวชหน้าไฟ ไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   มีแต่บวช เพราะเห็นโทษของการอยู่ครองเรือน เห็นโทษของความเป็นคฤหัสถ์ เห็นโทษเห็นภัยของกิเลส  มุ่งศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญา ขัดเกลากิเลสของตนเองเป็นสำคัญ   ดังนั้น  ถ้าหากทำไปด้วยความไม่รู้ ไม่เข้าใจในความเป็นจริง   ไม่ได้เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ไม่เกิดผลดีต่อพระพุทธศาสนาเลยแม้แต่น้อย  คิดว่าจะส่งเสริม  แต่กลับเป็นการทำลาย เพราะเป็นไปกับความไม่รู้  และเป็นโทษกับผู้บวชด้วย เนื่องจากทำผิดพระวินัย  อาบัติตั้งแต่เริ่มบวชเสร็จ ก็มีแล้ว คือ รับเงิน เมื่อออกจากพระอุโบสถ เป็นต้น  และมีอีกมากมายที่จะทำผิด เพราะไม่มีความเข้าใจพระธรรมวินัย นั่นเอง,    ความเจริญมั่นคงยั่งยืนของพระพุทธศาสนา  อยู่ที่ มีผู้เห็นประโยชน์แล้วศึกษา มีความเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริง  ผู้ที่เข้าใจแล้ว ก็กล่าวคำจริง ประกาศคำจริง ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย  

การบวช จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก และการยินดีในการบวชก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกัน เป็นอันตรายมากทีเดียว ถ้าหากล่วงละเมิดพระธรรมวินัย ไม่ประพฤติตามพระวินัย เป็นผู้ย่อหย่อน ไม่รักษาพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ขาดความเคารพยำเกรงในพระรัตนตรัย ย่อมเป็นผู้มีอบายภูมิเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเท่านั้น เมื่อต้องอาบัติแล้ว ไม่กระทำคืนตามพระวินัย ก็เป็นเครื่องกั้นการบรรลุมรรคผลนิพพาน กั้นการไปสู่สุคติด้วย แทนที่จะได้กระทำกิจที่ควรทำที่จะเป็นที่พึ่งสำหรับตนเอง แต่กลับไปเพิ่มอกุศล เพิ่มความไม่รู้ เพิ่มเหตุที่ไม่ดีให้กับตนเองที่จะทำให้ได้รับผลที่ไม่ดีในอนาคตข้างหน้า เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาเป็นอย่างมากทีเดียว

ประเด็นที่น่าพิจารณา คือ  ถ้ามีจุดประสงค์ที่จะศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    แม้ เป็นคฤหัสถ์ก็ศึกษาได้ ถ้าเห็นว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งดีมีประโยชน์ เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมและปัญญา  ก็ควรที่จะได้ศึกษาในทันที   ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 พ.ย. 2560 12:45 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

บุคคลผู้เห็นโทษของการอยู่ครองเรือน ว่า คับแคบ (คับแคบด้วยอกุศล คับแคบด้วยกิเลส)มีแต่จะเป็นเครื่องพอกพูนกิเลส ให้หนาแน่นขึ้น แล้วมีอัธยาศัยน้อมไปที่จะขัดเกลากิเลสให้ยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์ จึงสละทุกสิ่งทุกอย่าง สละทรัพย์สมบัติสละวงศาคณาญาติแล้วออกบวช เป็นบรรพชิต ด้วยความจริงใจ ด้วยความตั้งใจที่จะขัดเกลากิเลสจริง ๆ ไม่ใช่บวชด้วยความไม่รู้ ไม่ใช่บวชตาม ๆ กัน ที่สำคัญการบวชไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเป็นเรื่องของอัธยาศัยที่ได้สะสมมาจริง ๆที่จะมีชีวิตที่ขัดเกลายิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์ ชีวิตความเป็นอยู่ ย่อมแตกต่างไปจากคฤหัสถ์ที่เคยเป็นอย่างสิ้นเชิง

ดังนั้น ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเป็นสำคัญ ถ้าบวชไปแล้วประพฤติผิดประการต่าง ๆล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ นั่น เป็นอันตรายมากมีแต่จะคร่าไปสู่อบายภูมิ, ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวช แต่เป็นคฤหัสถ์ผู้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการ และมีโอกาสศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรม อบรมเจริญปัญญา สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย กล่าวได้ว่า ชีวิตในชาตินี้ย่อมไม่เปล่าประโยชน์อย่างแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ได้ ย่อมดีกว่าบวชไปแล้วเป็นบรรพชิตที่ไม่ดี ไม่มีความรู้ความเข้าใจพระธรรม ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 26 พ.ย. 2560 10:08 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
thilda
thilda
วันที่ 26 พ.ย. 2560 22:29 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 7 ธ.ค. 2560 11:58 น.

ก่อนจะบวชก็ควรศึกษาพระธรรมให้เข้าใจก่อน   หนังสือจะบวชหรือจะบาปอ่านดีมาก ๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 14 ธ.ค. 2560 15:13 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ