ในประเทศไทย มีมหาโจรอยู่เท่าไหร่

 
isotope
วันที่  29 มี.ค. 2560
หมายเลข  28722
อ่าน  764

จากการที่ผมได้ติดตาม และศึกษาธัมมะ จากมูลนิธิมาพอสมควรครับ

และได้รับฟังคลิปที่กล่าวถึง ธมฺมชโย ว่าผิดพระวินัย โดยมีการอธิบายต่างๆ ว่าผิดอย่างไร ละเมิดพระวินัยอย่างไร

จึงเกิดคำถามจากการไตร่ตรอง เพราะในชีวิตผมได้พบกับพระอีกหลายรูปที่ มีลักษณะไม่ตรงตามพระวินัย นั่นหมายความว่า มีอีกจำนวนมากใช่หรือไม่ครับ ที่เป็นมหาโจร ไม่ใช่เฉพาะ ธัมมฺชโย รูปเดียว


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 29 มี.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัย จะไม่สามารถมีความรู้อะไรเลย แม้คำว่า ภิกษุ ก็ไม่รู้ว่า คือใคร ซึ่งลึกซึ้งมาก คือ เป็นผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฏฏ์ ภัยคือการมีชีวิตอยู่ที่เต็มไปด้วยกิเลส เพราะฉะนั้น บุคคลในสมัยพุทธกาล เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วเห็นประโยชน์ของการขัดเกลากิเลสเพราะท่านสะสมมาที่จะเห็นโทษของอกุศล และมีปัญญารู้ว่า กุศลย่อมดีกว่าอกุศลและรู้ว่าปัญญาเท่านั้นที่จะดับอกุศลได้ เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้ว ผู้ที่จะอุปสมบท (บวช) เป็นพระภิกษุ ย่อมเป็นผู้ที่จริงใจที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตซึ่งสูงกว่าเพศคฤหัสถ์เพราะว่าก่อนจะบวชก็มีกิเลส คฤหัสถ์ก็มีกิเลส และคนที่จะบวชก็จะต้องเห็นโทษกิเลสเป็นสิ่งที่ละยากในเพศคฤหัสถ์ และสะสมอัธยาศัยใหญ่ที่จะสละ ละทุกอย่างที่เคยติดข้อง สละหมดไม่เหลือเลยทั้งครอบครัว วงศาคณาญาติ ทรัพย์สมบัติ ไม่ผูกพันไม่ติดข้องในสิ่งเหล่านั้น เพื่อเข้าใกล้ความสงบจากกิเลส นี้คือจุดประสงค์ของการเป็นพระภิกษุ ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น และที่สำคัญ พระภิกษุทุกรูปในสมัยพุทธกาล ทั้งหมดและทุกยุคทุกสมัยด้วย ต้องเคารพในพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ซึ่งจะต้องศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจ น้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้อง ละเว้นในสิ่งที่ผิดที่ขัดต่อความประพฤติเป็นไปของพระภิกษุอันเป็นเพศที่สูงยิ่ง

ดังนั้น พระภิกษุที่ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัย ไม่ละอาย ไมว่ารูปไหน ก็เป็นมหาโจรได้ ซึ่ง มหาโจร มี 5 ประเภท เชิญคลิกที่นี่ ครับ.. มหาโจร ๕ จำพวก

ซึ่ง การกล่าว เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา ในสิ่งที่ผิด ก็ได้กล่าวในทุกเรื่อง ไม่เว้น หรือ มุ่งเจาะจงภิกษุเฉพาะรูปใด เป็นสำคัญ ทั้งการอธิบายเรื่องสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนและในประเด็นต่างๆ ที่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกและอธิบายให้ถูกต้อง คฤหัสถ์และพุทธบริษัท จึงต้องเป็นผู้ตรงตามความเป็นจริงว่า สิ่งใดถูกก็คือถูก สิ่งใดผิดก็ต้องผิด โดยไม่มีอคติ รัก ชอบ ไม่ชอบ แต่ มีพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสำคัญครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 29 มี.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

~ บรรพชิตซึ่งเป็นผู้ที่แสดงความจริงใจที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิต ก็จะต้องเป็นผู้ที่จริงใจต่อการขัดเกลากิเลสด้วยความเป็นภิกษุ ต้องเป็นความประพฤติที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกาย วาจา ใจในทางที่เป็นกุศล ต่างกับชีวิตของคฤหัสถ์มาก ถ้ามีความบกพร่องในเรื่องของความประพฤติที่ไม่ถูกต้องสำหรับเพศบรรพชิต ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรมแน่นอน เพราะเหตุว่าตั้งต้นก็ไม่ถูก และต่อไปจะถูกได้อย่างไร แม้แต่คฤหัสถ์ก็ตาม ถ้าตั้งต้นไม่ถูก ก็ไปถึงที่สุดของความถูกต้อง สัจจะที่จะสมบูรณ์ถึงกับการรู้แจ้งอริยสัจจ์ ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

~ พวกโจร ก็ปรากฏชัดๆ ในอาการกิริยาการกระทำของโจร แต่ว่าถ้าโดยอาการหลอกลวง โดยอาการเท็จในเพศของสมณะ ในเพศของบรรพชิต ไม่เหมือนพวกโจรที่ปรากฏอาการของพวกโจรจริงๆ ให้ผู้อื่นประจักษ์ว่าเป็นโจร แต่นี่ลักษณะอาการเป็นบรรพชิต เมื่อคุณธรรม ไม่มีจริง ก็อวดอ้าง และก็ได้ลาภสักการะปัจจัยต่างๆ เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่า นี้ จัดเป็นยอดมหาโจร

อ้างอิงจาก ... ปันธรรม - ปัญญ์ธรรม ... ครั้งที่ ๒๘๙

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ประสาน
วันที่ 30 มี.ค. 2560

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
สุณี
วันที่ 30 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แสวงรวยสูงเนิน
วันที่ 30 มี.ค. 2560

ขออนุโมทนา ในความกล้าคิด กล้าแสดงออกครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
nopwong
วันที่ 30 มี.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 31 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
จิตตภาวนา
วันที่ 2 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
peem
วันที่ 6 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ