การบวชชีพราหมณ์จำเป็นต้องนุ่งขาวห่มขาวและอยู่ที่วัดหรือไม่
 
kha
วันที่  14 ต.ค. 2559
หมายเลข  28280
อ่าน  1,567

ผู้หญิงถือศีลแปด กลางวันออกไปทำงาน เย็นกลับมานอนที่วัด เช่นนี้ถือว่าเป็นการบวชชีพราหมณ์หรือไม่คะ สวมเสื้อสีขาว นุ่งกางเกงยีน 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 15 ต.ค. 2559

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

การบวชชี  ไม่มีในคำสอนทางพระพุทธศาสนา  เพราะคำว่า "ชี" ที่เข้าใจกันในสังคมไทย  คือ อุบาสิกาผู้รักษาศีล  ๘  แต่ตามความเป็นจริงแล้ว  ผู้ที่จะรักษาศีล ๘  ไม่จำเป็นต้องเป็น ชี  ก็ได้   อุบาสก  อุบาสิกา ผู้มีศรัทธาที่จะขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้น ก็รักษาศีล ๘ ได้ทั้งนั้น  สำคัญ คือ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ เป็นเพื่อขัดเกลากิเลสเท่านั้น  ไม่ใช่เห็นว่า ศีล ๘ มากกว่าศีล ๕  ก็เลยรักษาโดยที่ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง  ดังนั้น  จึงขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของผู้นั้นจริงๆ ถึงแม้จะไม่ได้รักษาศีล ๘  แต่เป็นผู้รักษาศีล ๕  พร้อมทั้งเป็นผู้ได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาด้วย  ย่อมเป็นสิ่งที่ดีแล้วกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์  ในคำสอนทางพระพุทธศาสนา  จะมีคำว่า บวช ซึ่งมีรากศัพท์ภาษาบาลี ว่า  ปวช แปลว่า  เว้นทั่ว  หรือ  เว้นโดยประการทั้งปวง  ซึ่งก็คือ เว้นจากความติดข้องยินดีพอใจในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  เว้นจากอกุศลธรรมทุกประการ  เพราะฉะนั้นแล้ว  การบวช  จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก  เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสทั้งสิ้น   เพราะการบวช  เมื่อกล่าวกว้างๆ แล้ว มี  ๒  อย่าง คือ บวชโดยถือเพศ  เช่น  บวช   เป็นพระภิกษุ  สามเณร   ซึ่งเป็นเพศบรรพชิต และ บวชด้วยข้อปฏิบัติ  กล่าวคือ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวชด้วยการถือเพศ  แต่ก็มีความจริงใจที่จะศึกษาและน้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม  ก้าวออกจากอกุศลทุกประการ  ก็ชื่อว่า บวช  ด้วยเช่นเดียวกัน  แต่เป็นการบวช ด้วยข้อปฏิบัติ นั่นเอง ครับ
 
ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ ครับ   

ความเข้าใจเรื่องการบวช [การบวชด้วยเพศ-การบวชด้วยข้อปฏิบัติ]

การบวชชีพราหมณ์

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 ต.ค. 2559

ขอนอบน้อมแ่ด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

ความบริสุทธิ์  ไม่ใช่อยู่ที่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม แต่อยู่ที่สภาพจิตที่ดีงาม เป็นกุศล  ประกอบด้วยปัญญาที่เข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริง  จึงต้องตั้งต้นที่การฟังพระธรรมให้เข้าใจจริงๆ  มิฉะนั้นแล้ว  ผิดทั้งหมด เป็นการทำอะไรตามๆ กันด้วยความไม่รู้ ด้วยความติดข้องต้องการ  
จุดประสงค์ของการรักษาศีล ๘   เพื่อประโยชน์แก่การขัดเกลากิเลสของตนเอง ไม่ใช่เห็นว่า ศีล ๘ มากกว่าศีล ๕  ก็รักษา  โดยที่ไม่มีความเข้าใจอะไร ไม่ได้มุ่งที่จะขัดเกลากิเลสเลย  อย่างนี้ย่อมไม่ถูกต้อง  เมื่อเป็นผู้มีความตั้งใจว่าจะเป็นผู้รักษาศีล ๘  แล้ว ก็จะต้องน้อมที่จะรักษาด้วย  ถ้าไม่สามารถรักษาศีล ๘  ได้ ก็พึงเป็นผู้รักษาศีล ๕  พร้อมทั้งมีการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาตามที่คฤหัสถ์จะพึงกระทำได้ อย่างนี้ ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้ว  ดีกว่า ไปกระทำอะไรด้วยความไม่รู้หรือด้วยความเข้าใจผิด  ครับ.
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kha
วันที่ 15 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

แต่คำถามที่ต้องถามจริงๆ นั้นคือว่า

เหตุการณ์สมมุตินะคะ

มีผู้หญิงหนึ่งคน บอกกับทุกคนว่าตนเองมาบวชถือศีลแปดที่วัด ผู้หญิงคนนี้สวมเสื้อสีขาว สวมกางเกงยีน และกลางวันออกไปทำงาน ตกเย็นกลับมานอนที่วัด ปฏิบัติเช่นนี้ถือว่าเป็นการบวชชีพราหมณ์หรือไม่ และสมควรหรือไม่ที่จะต้องมานอนที่วัด

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 15 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 16 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 17 ต.ค. 2559

รักษาศีล 8  ไม่จำเป็นต้องนอนวัด   อยู่ที่ไหนก็ได้  ถ้ารักษาศีล 5 มีปัญญาด้วยดีกว่ารักษาศีล 8  แต่ไม่มีปัญญาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 19 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 23 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ