Print 
ปัสสัทธิ มีอันเข้าไปสงบความกระวนกระวายกายและจิต..เป็นลักษณะ
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่  26 พ.ย. 2558
หมายเลข  27265
อ่าน  650

ปัสสัทธิ  มีอันเข้าไปสงบความกระวนกระวายกายและจิต..เป็นลักษณะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปัสสัทธิ  มีอันเข้าไปสงบความกระวนกระวายกายและจิต..เป็นลักษณะ   เรียนขอ คำอธิบาย ..ข้อความนี้ และ ..แต่ละคำ ..โดยละเอียดด้วยค่ะ

ขอบพระคุณที่อนุเคราะห์ให้ความรู้ความเข้าใจค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 26 พ.ย. 2558 12:10 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

          

กายปัสสัทธิเจตสิก  เป็นเจตสิกที่สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน   ทำให้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยสงบ ไม่ฟุ้งซ่านจิตตปัสสัทธิ     เป็นเจตสิกที่ทำให้จิตที่เกิดร่วมด้วยสงบ 

คำบรรยายโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ขอความในพระอภิธัมมวิภาวินีฎีกา  แสดงลักษณะของความสงบของจิตวา  ภาวะ คือ ความสงบ เป็นตน ของจิตนั่นเอง จะมีไดเพราะโสภณสาธารณเจตสิก ๖ คู่ เป็นตน ถาขณะใดที่กายปัสสัทธิเจตสิก และจิตตปัสสัทธิเจตสิกไมเกิด  ไมมีสภาพธรรมอื่นที่จะทําใหจิตสงบได     เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคหาไดตรัสไวในสมาธิ เป็นตน ไม   คือไม่ได้ทรงแสดงไววา สมาธิมีลักษณะที่สงบ   แตทรงแสดงไววา ภาวะ คือ ความสงบ เป็นตน ของจิตนั่นเองจะมีไดเพราะจิตตปัสสัทธิ เป็นตน  เพราะฉะนั้น บางคนคิดวาจะตองเป็นสมาธิแลวจึงสงบ   ในขณะนั้นลืมพิจารณาวา ในขณะที่จิตไมซัดสายไปสูอารมณตางๆ และใชคําวาสงบ ในขณะที่เป็นอกุศลนั้นไมมีโสภณธรรมเจตสิกซึ่งทําใหจิตสงบ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 พ.ย. 2558 12:25 น.

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ปัสสัทธิ  หมายถึง ความสงบระงับจากอกุศล  มุ่งหมายถึงความเป็นจริงของเจตสิก ๒ ประะเภท คือ กายปัสสัทธิ และ จิตตปัสสัทธิ   ซึ่งเป็นเจตสิกที่ดีงามอีก ๑ คู่ที่เกิดร่วมกับจิตที่ดีงามทุกประเภท   โดยที่กายปัสสัทธิ เป็นเจตสิกที่ทำให้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยสงบ    และจิตตปัสสัทธิ เป็นเจตสิกที่ทำให้จิตที่เกิดร่วมด้วยสงบ    ซึ่งแสดงถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมที่ดีงามทั้ง ๒ ว่า  เป็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับสภาพธรรมที่เป็นอกุศลธรรม  มีอุทธัจจะ  ความฟุ้งซ่าน ไม่สงบ เป็นต้น อย่างสิ้นเชิง   เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ครับ 

  ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 27 พ.ย. 2558 09:13 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 23 ก.พ. 2559 10:45 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ