Print 
อยากเรียนสอบถามเกี่ยวกับโพธิ์อำมาตย์ (อดีตชาติของพญามาร)ครับ
 
สืบต่อพุทธ
วันที่  23 พ.ย. 2558
หมายเลข  27257
อ่าน  784

พอดีผมอ่านเรื่องภพที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ได้รับพยากรณ์แล้วไม่ไปเกิด มี 16 อย่าง

หนึ่งในนั้นกล่าวว่า พระโพธิสัตว์นั้นจะเป็นมารเทวบุตรไม่ได้ ก็เลยไปค้นคว้าเพิ่มเติมจึงพบว่า

"ด้วยอำนาจแห่งผลทานครั้งนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพระองค์ได้เป็นพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์ในอนาคตกาลโน้นเถิด"กัสสปะพุทธเจ้าได้ยกพระหัตย์ลูบศีรษะของโพธิ์อำมาตย์และได้กล่าวพยากรณ์ว่า"ท่านปรารถนาสิ่งใด ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จเถิด ท่านจะได้อุบัติเป็นพุทธเจ้าในอนาคตในอนาคตเบื้องหน้าโน้น"

ไม่ทราบว่าข้อความข้างต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะได้พยากรณ์แล้วหรือยังครับ

ถ้าพยากรณ์แล้วทำไมพญามารจึงมาเกิดเป็นมารเทวบุตรได้ครับ

ช่วยไขข้อข้องใจให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ สาธุ สาธุ สาธุครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 23 พ.ย. 2558 18:02 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ข้อความที่ผู้ถามยกมานั้น เป็นคัมภีร์รุ่นหลังที่แสดงว่าพญามารจะได้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น แท้ที่จริง ไม่ได้มีแสดงไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ซึ่งเป็นคัมภีร์รุ่นหลังที่แต่งขึ้นมา ครับ

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๕ - หน้าที่ 109  

     พระโพธิสัตว์ผู้มีอภินิหารสำเร็จแล้วอย่างนี้แล  ย่อมไม่ถึงอภัพฐานะ๑๘ ประการ.  จริงอยู่   พระโพธิสัตว์นั้น    จำเดิมแต่นั้น    ย่อมไม่เป็นคนบอดแต่กำเนิด ๑   ไม่เป็นคนหนวกแต่กำเนิด ๑   ไม่เป็นคนบ้า ๑  ไม่เป็นคนใบ้ ๑ไม่เป็นคนแคระ ๑  ไม่เกิดในชนชาติมิลักขะ ๑  ไม่เกิดในท้องของนางทาสี  ๑ไม่เป็นคนนิยตมิจฉาทิฏฐิ  ๑    ไม่เป็นคนกลับเพศ ๑    ไม่ทำอนันตริยกรรมห้าอย่าง    ๑  ไม่เป็นคนโรคเรื้อน  ๑    อัตภาพสุดท้ายไม่เวียนมาในกำเนิดดิรัจฉาน ๑  ไม่มีอัตภาพใหญ่กว่าช้าง ๑  ไม่เกิดในขุปปิปาสิกเปรตและนิชฌามตัณหิกเปรต ๑     ไม่เกิดในจำพวกกาลกัญชิกาสูรทั้งหลาย ๑    ไม่เกิดในอเวจีนรก ๑  ไม่เกิดในโลกันตริกนรก ๑  ไม่เป็นมารในสวรรค์ชั้นกามาวจร    ไม่เกิดในอสัญญีภพในรูปาวจรภูมิ   ไม่เกิดในภพสุทธาวาส   ไม่เกิดในอันติมภพไม่ก้าวไปสู่จักรวาลอื่น ๑.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 พ.ย. 2558 18:28 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น     

     บุคคลผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ดี พระปัจเจกพุทธเจ้า ก็ดี หรือ เป็นพระอริยสาวก ผู้ตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ดี  ล้วนจะต้องเป็นผู้ได้สะสมอบรมเจริญบารมีประการต่าง ๆ  มาแล้วตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก มาแล้วทั้งนั้น เมื่อบารมีทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาถึงความบริบูรณ์  ก็ทำให้ท่านเหล่านั้นได้ตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ตามสมควรแก่ฐานะของตน ๆ จากที่เป็นผู้ที่ข้องอยู่ในการที่จะได้ตรัสรู้ (พระโพธิสัตว์) ในที่สุด ก็สามารถตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริงได้ ครับ                              

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปวีร์
วันที่ 26 พ.ย. 2558 14:23 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 23 ก.พ. 2559 10:58 น.

เป็นความรู้ที่ไม่เคยนึกไปถึงเรื่องอย่างนี้พอได้อ่านก็ได้ประโยชน์ครับ

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ