การฟังสิ่งที่เลิศ
 
tanrat
tanrat
วันที่  6 พ.ค. 2558
หมายเลข  26512
อ่าน  428

กรุณาอธิบายของการฟังสิ่งที่เลิศ เสมือนการรองรับมธุรสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดง ท่านอาจารย์สุจินต์ อุปมาได้ไพเราะจับใจยิ่ง กราบขอบพระคุณค่ะ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 6 พ.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาัสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น       

     

พระธรรมเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐสูงสุด แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพในพระธรรม เพราะนำมาซึ่งความสุขที่ประเสริฐ ไม่มีโทษ ดับทุกข์ได้จนหมดสิ้น เพราะฉะนั้น การได้ฟังศึกษาพระธรรม ก็เหมือนเอาภาชนะที่เลิศ รองรับ สิ่งที่เลิศสูงสุด   ผู้ที่มีศรัทธา ย่อมได้รับประโยชน์ จากสิ่งที่ได้ฟัง ที่มีค่า และ ย่อมได้สิ่งที่มีค่า คือ รัตนะ ที่เป็นปัญญาความเข้าใจถูก และ กุศลธรรมอื่นๆ ครับ

     พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 33

        เราเปิดประตูอมตะแก่ท่านแล้ว    สัตว์

เหล่าใดจะฟัง จงปล่อยศรัทธามาเถิด  ดูก่อน

พรหม     เพราะเรามีความสำคัญในความลำ-

บาก   จึงไม่แสดงธรรมที่เราคล่องแคล่ว

ประณีต  ในหมู่มนุษย์.

 คำบรรยายท่านอาจารย์สุจินต์ ดังนี้

     การแสดงพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดง เพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกนั้น ดุจวางสิ่งของนับพันอย่างลงทุกประตูเรือนที่พระธรรมไปถึง แล้วแต่ใครจะเปิดประตูรับสมบัติมหาศาลที่กองไว้ให้ที่หน้าประตูเรือน หรือบางคนอาจจะไม่เปิดประตูเลย เพราะเหตุว่า ไม่เห็นคุณของพระธรรม ทั้งนั้นก็แล้วแต่อวิชชาและปัญญาของแต่ละบุคคล เพราะเหตุว่าการฟังพระธรรมจะมีประโยชน์ทั้งหมด ทุกกาล บางทีโอกาสนี้อาจจะไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ แต่เมื่อฟังไปๆ ก็ย่อมมีปัจจัยที่จะทำให้กุศลธรรมเจริญขึ้น และอกุศลก็ค่อยๆ ลดลง แต่ให้เห็นคุณประโยชน์ของผู้แสดงพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดง เพราะเหตุว่าเปรียบเสมือนดุจวางสิ่งของนับพันอย่างลงทุกประตูเรือนที่พระธรรมไปถึง

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 6 พ.ค. 2558
กราบอนุโมทนาสาธุค่ะท่านอาจารย์
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 พ.ค. 2558

     ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ตามความเป็นจริงแล้ว บุคคลผู้ที่เห็นประโยชน์ของ ความเข้าใจพระธรรม ก็จะไม่ละเลยโอกาสของการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม    เพราะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ตนเองมีความเข้าใจธรรม เข้าใจสิ่งที่มีจริง เพิ่มขึ้น    จะทำให้เป็นผู้ได้สะสมปัญญาต่อไป  พระธรรมไม่สาธารณะกับทุกคน  ผู้เห็นประโยชน์ ตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง

     ชีวิตเหลือน้อยเต็มทีแล้ว ควรที่จะได้ตระหนักถึงคุณค่าของความเข้าใจพระธรรมว่ามีคุณค่ามหาศาล เพราะธรรมเป็นการตรัสรู้และทรงแสดงโดยบุคคลผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดในโลก คือ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเหตุว่าถ้าไม่เริ่มที่การฟัง  การศึกษาในครั้งแรกๆ ก็จะไม่มีการฟัง การศึกษาในครั้งต่อๆ ไป อย่างแน่นอน   ความเข้าใจพระธรรมเท่านั้น ที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงสำหรับชีวิต ดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์  ซึ่งจะได้มีโอกาสฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ให้เข้าใจต่อไป     [ดีกว่าเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิ] กว่าที่อกุศลนานาประการจะค่อยๆ ละคลายลงไปได้  ก็ด้วยความเข้าใจเพิ่มขึ้น นั่นเอง ครับ

     ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
danai2523
วันที่ 6 พ.ค. 2558

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 6 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 6 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
thilda
วันที่ 6 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 7 พ.ค. 2558

เสียงในโลกนี้มีเป็นพันๆ เสียง   แต่เสียงธรรมเลิศที่สุด    การได้ฟังธรรมทำให้เกิดปัญญา  ละคลายความเห็นผิด  ละคลายกิเลสความติดข้องได้ตามกำลังของความเข้าใจธรรม  และที่สำคัญไม่ใช่ทุกคนจะได้ฟังธรรม   ต้องเป็นผู้ที่เคยทำบุญไว้แต่ปางก่อนจึงได้ฟังธรรม ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
มกร
มกร
วันที่ 10 พ.ค. 2558
ขอบคุณ และขออนุโมทนาคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
thilda
วันที่ 17 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
nong
วันที่ 19 พ.ค. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ