Print 
มนสิการ
 
papon
papon
วันที่  28 ก.พ. 2558
หมายเลข  26250
อ่าน  535

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

  "มนสิการ" ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยกรุณาให้อรรถาธิบายเกี่ยวกับคำนี้ด้วยครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 28 ก.พ. 2558 10:54 น.

         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

          

     มนสิการเจตสิก เป็น เจตสิกที่เกิดกับจิตทุกๆ ประเภท ทำหน้าที่ ใส่ใจในอารมณ์นั้น  ซึ่งขณะใดที่จิตเป็นอกุศล   ขณะนั้นก็มี  มนสิการเจตสิก เกิดร่วมด้วย  แต่ว่าเป็นอโยนิโสมนสิการ  การใส่ใจโดยไม่แยบคาย ทำให้จิตเป็นอกุศล     และขณะใดที่เป็นกุศลจิต  ขณะนั้นก็มี มนสิการเจตสิก เกิดร่วมด้วย โดยเป็น โยนิโสมนสิการ  คือ  ความใส่ใจโดยแยบคาย จึงทำให้จิตเป็นกุศล   ซึ่ง โยนิโสมนสิการ  เป็น มนสิการเจตสิก ไม่ใช่ปัญญาที่เป็นความเห็นถูก     แต่เพราะอาศัยการใส่ใจด้วยดี ทำจิตเป็นกุศล และเกื้อกูลต่อการเกิดปัญญาด้วย ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 28 ก.พ. 2558 11:34 น.

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

  "ไตร่ตรอง" เป็นมนสิการเจตสิก หรือไม่ อย่างไรครับ? ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 28 ก.พ. 2558 11:35 น.

ไตร่ตรองด้วยการคิด ด้วยปัญญาได้ ส่วน โยนิโสมนสิการ คือ การใส่ใจโดยแยบคาย ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 28 ก.พ. 2558 12:07 น.

         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ประโยชน์ของการมีโอกาสได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ก็คือ ความเข้าใจถูก เห็นถูก เป็นการสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย และสิ่งที่จะศึกษาให้เข้าใจนั้น ก็ไม่พ้นไปจากสภาพธรรมที่มีจริง ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องใดก็ตาม ก็ไม่พ้นไปจากธรรมเลย  แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรม  จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

     มนสิการ เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นสภาพธรรมที่ใส่ใจในอารมณ์  เป็นเจตสิกธรรมที่เกิดกับจิตทุกขณะ  จิตรู้อารมณ์ใด  มนสิการก็ใส่ใจในอารมณ์นั้น  มนสิการเกิดร่วมกับจิตทุกขณะ     แม้ในขณะที่มีปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกเกิดร่วมด้วย ก็มีมนสิการด้วยครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 28 ก.พ. 2558 21:00 น.

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์ทั้งสองท่าน ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 28 ก.พ. 2558 21:19 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 มี.ค. 2558 10:22 น.

ทุกอย่างไม่พ้นไปจากธรรมะที่มีจริง ๆ  ขณะฟังธรรมเข้าใจขณะนั้นก็มีมนสิการเกิดร่วมด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 6 มี.ค. 2558 11:06 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
SRPKITT
SRPKITT
วันที่ 14 มี.ค. 2558 22:27 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
peem
วันที่ 22 มี.ค. 2558 10:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ