อนุสสติ 6
 
papon
papon
วันที่  28 ก.พ. 2558
หมายเลข  26252
อ่าน  3,182

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

   "อนุสสติ 6" ขอความอนุเคราะห์อาจารย์กรุณาให้ความละเอียดเกี่ยวกับคำนี้ด้วยครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 28 ก.พ. 2558 20:58 น.

       ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

          

อนุสสติ คือ สติที่ตามระลึก เป็นไปในอารมณ์ต่างๆ ที่ทำให้เกิด กุศลธรรม ความดี

     อนุสสติ ๖ ได้แก่ พุทธานุสสติ ๑  ธัมมานุสสติ ๑  สังฆานุสสติ ๑ จาคานุสสติ ๑  สีลานุสสติ ๑  เทวตานุสสติ ๑  ผู้ที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลระลึกถึงอนุสสติ ๖ นี้ จิตสงบได้ไม่ถึงอุปจารสมาธิ     สำหรับพระอริยบุคคลนั้นอาจสงบได้ถึงอุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิ   อนุสสติ ๒ คือ อุปสมานุสสติ การระลึกถึงพระนิพพานและมรณานุสสติ การระลึกถึงความตายนั้น   มรณานุสสติสงบได้ถึงอุปจารสมาธิเท่านั้น   แต่อุปสมานุสสติสงบได้ถึงอุปจารสมาธิเฉพาะผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลเท่านั้น ขออนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 28 ก.พ. 2558 22:28 น.

        ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงอนุสสติ แต่ละหนึ่ง ๆ ว่า อนุสสติแต่ละข้อนั้น  เมื่อบุคคลเจริญแล้ว   ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียว   เพื่อคลายกำหนัด   เพื่อความสงบ  

     อนุสสติ ๖ ได้แก่

๑.  พุทธานุสสติ (อนุสสติที่เกิดขึ้นเพราะปรารภพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์)

๒.  ธัมมานุสสติ (อนุสสติที่เกิดขึ้นเพราะปรารภพระธรรมเป็นอารมณ์)

๓.  สังฆานุสสติ (อนุสสติที่เกิดขึ้นเพราะปรารภพระสงฆ์เป็นอารมณ์)

๔.  สีลานุสสติ   (อนุสสติที่เกิดขึ้นเพราะปรารภศีลเป็นอารมณ์)

๕. จาคานุสสติ (อนุสสติที่เกิดขึ้นเพราะปรารภจาคะคือการสละ, การบริจาคเป็นอารมณ์) 

๖. เทวตานุสสติ (อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารถความดีที่ทำให้เกิดเป็นเทวดา) ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 28 ก.พ. 2558 22:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 28 ก.พ. 2558 22:41 น.

ขอกราบนมัสการอย่างสูงสุดแด่พระรัตนตรัย

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์ทั้งสองท่าน ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 1 มี.ค. 2558 05:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 1 มี.ค. 2558 10:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 มี.ค. 2558 14:45 น.

ผู้ที่เจริญอนุสสติ 6  ทำให้กุศลเจริญขึ้น จิตก็ผ่องใสสงบยิ่งขึ้น เ ช่น  ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า    ขณะนั้นอกุศลไม่เกิดค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ