เวทนา
 
papon
papon
วันที่  1 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25854
อ่าน  968

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

    "เวทนา" ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยกรุณาให้อรรถาธิบายเกี่ยวกับเวทนาและชาติของเวทนาด้วยครับ ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เวทนา เป็นสภาพธรรมที่มีจริง  เป็นนามธรรมที่รู้สึกในอารมณ์  เวทนาเป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทุกขณะตามควรแก่จิตขณะนั้นๆ ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ใด เวทนาเจตสิก ที่เกิดร่วมกับจิตในขณะนั้นก็ทำกิจรู้สึกดีใจ (โสมนัส) บ้าง หรือเสียใจ (โทมนัส)  บ้าง  สุขทางกาย (สุขเวทนา) หรือทุกข์ทางกาย (ทุกขเวทนา) หรือเฉยๆ  (อทุกขมสุขเวทนา) ในอารมณ์นั้น ตามควรแก่จิตขณะนั้นๆ (โดยไม่ปะปนกัน  โดยไม่พร้อมกันทั้ง ๕  ความรู้สึก)  เพราะเหตุว่าเวทนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะ ทุกประเภท  และต่างกันไปตามประเภทของจิตนั้นๆ เช่นโทมนัสเวทนาเกิดร่วมกับโทสมูลจิต  อุเบกขาเวทนาเกิดร่วมกับจิตเห็น สุขเวทนาทางกายเกิดร่วมกับกายวิญญาณ กุศลวิบาก เป็นต้น  เวทนาเกิดกับจิตชาติใดก็มีความเสมอกันกับจิตชาตินั้น  กล่าวคือถ้าเวทนาเกิดร่วมกับกุศลจิตเวทนาก็เป็นชาติกุศล ถ้าเกิดร่วมกับอกุศลจิต ก็เป็นอกุศลชาติ   ถ้าเกิดร่วมกับวิบากจิตก็เป็นชาติวิบาก  และถ้าเกิดกับกิริยาจิต ก็เป็นชาติกิริยา  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 2 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ประสาน
วันที่ 2 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 2 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
harji
วันที่ 2 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
kullawat
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

เวทนา   คือ ความรู้สึกเป็นสุข  เป็นทุกข์   ดีใจ  เสียใจ  เฉย ๆ  และ  เวทนาเกิดเป็นชาติกุศล   ชาติอกุศล  ชาติวิบาก  ชาติกิริยา   แล้วแต่ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ