เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่
 
tookta
วันที่  30 พ.ย. 2557
หมายเลข  25848
อ่าน  960

วันนี้เราได้พาแม่ไปโรงพยาบาลตอนตี 4 จนถีงตอนนี้เวลาจะเก้าโมงแล้ว  เรายังไม่ได้กลับบ้านเลย ช่วงที่นั่งรอ ก็นึกถึงตอนที่เราไม่สบาย แม่ของเราก็คงจะต้องมาอดนอนแล้ว ก็เฝ้าดูอาการของเราด้วยความห่วงใย ทำให้เรารู้สึกรักแม่มากขิ้น นี่คือบุญคุณของแม่ อีกประการหนึ่ง  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 พ.ย. 2557

             ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     มารดา และ บิดา เป็นผู้มีบุญคุณและมีอุปการะมาก   เพราะเป็นผู้ให้กำเนิด แสดงโลกนี้กับบุตร คือ ชี้ให้เห็นให้รู้สิ่งต่างๆ เป็นอาจารย์  เป็นครูคนแรก    เพราะสั่งสอนบุตรให้รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรก่อนใคร  เป็นผู้สมควรแก่การให้สิ่งต่างๆ เป็นเนื้อนาบุญของบุตรเพราะท่านมีบุญคุณมากตามที่กล่าวมา   หากไม่มีท่านทั้งสอง   บุตรจะเกิดมาได้อย่างไร    หากไม่มีมารดา บิดา ก็ไม่มีโอกาสได้อบรมปัญญา เจริญกุศลได้เลยครับ

     เมื่อท่านมีพระคุณมากอย่างนี้   การตอบแทนท่านทั้งสองจึงไม่ใช่ง่าย  แม้จะให้ทรัพย์สมบัติทั้งจักรวาล  มอบความเป็นใหญ่  แม้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์  ก็ไม่ชื่อว่าตอบแทนท่านเลย  เพราะเพียงให้สมบัติที่ให้ความสุขในโลกนี้เท่านั้นครับ    แต่การตอบแทนที่เป็นตอบแทนท่านจริงๆ  คือ   การให้ความเข้าใจพระธรรม  ให้เกิดกุศลธรรม   มีศรัทธา   ศีล  จาคะ  ปัญญา เป็นต้น  เป็นการตอบแทนจริงๆ   เพราะให้ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า และเมื่อท่านมีความเข้าใจพระธรรม ท่านก็สามารถอบรมเจริญกุศล และอบรมปัญญาต่อไปจนถึงการดับกิเลสได้ในอนาคตครับ เปรียบเหมือนการที่ให้เราให้ปลากับชาวบ้านกับการสอนให้ชาวบ้านหาปลาด้วยการให้เบ็ดและสอนวิธีหาปลา   ย่อมหาปลาได้เอง   ไม่ใช่เพียงแต่รับแต่ไม่สามารถหาปลาได้อีกครับ เบ็ดก็เหมือนกุศลธรรมและปัญญาที่จะสามารถหาปลา คือ ทรัพย์สมบัติ     และได้ปลา คือ กุศลธรรม และบรรลุ มรรค ผล ได้ในที่สุดครับ   แต่พระธรรมไม่เป็นสาธารณะกับทุกคนและบิดามารดาของทุกคน แต่ผู้เป็นบุตรก็ทำหน้าที่เท่าที่ทำได้  ทั้งการช่วยเหลือกิจการงาน  ให้เงินและทอง   และเมื่อมีโอกาสก็แนะนำพระธรรมบ้างตามกาลเวลา   โดยไมได้หวังว่าท่านจะสนใจหรือไม่อย่างไร   เพราะได้ชื่่อว่าทำหน้าที่ของบุตรที่ดีที่สุดแล้ว


ดูก่อนบุตรคหบดี  มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า  บุตรควรทะนุบำรุงด้วยสถาน  ๕   คือ

          ๑.  ท่านได้เลี้ยงเรามาแล้ว   เราจักเลี้ยงดูท่านเหล่านั้น

          ๒.  เราจักทำกิจของท่าน

          ๓.  เราจักดำรงวงศ์ตระกูลไว้

          ๔.  เราจักปฏิบัติตนเป็นผู้รับมรดก

          ๕.  เมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้ว   เราจักเพิ่มทักษิณาทานให้

     บุตรธิดาผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดานั้น บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น สรรเสริญแล้ว  ความกตัญญูนั้นเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่ควรจะอบรมเจริญให้มีขึ้น  ถึงแม้ว่า  บุตรธิดาจะยังไม่สามารถกระทำตอบแทนมารดาบิดาได้อย่างสูงที่สุดก็ตาม   แต่การที่ได้รู้ว่า      ท่านทั้งสองนั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณเลี้ยงดูเรามา แล้วทำการเลี้ยงท่านเป็นการตอบแทน กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งดำรงตนอยู่ในความถูกต้องดีงาม  ย่อมเป็นสิ่งที่บุตรธิดาจะพึงกระทำ  

     ดังนั้น บุตรจึงควรระลึกถึงคุณของท่านที่มีมาก   และทำการตอบแทนท่านในทุกๆ ทางตามกำลังความสามารถของบุตรที่มี ดังเช่นที่ท่านเลี้ยงเรามา วันแม่จึงไม่ใช่มีวันเดียว  แต่วันใดก็ตามก็เป็นวันที่เราควรทำดีกับบิดามารดาของเรา    เพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณกับเรามากครับ 

     ข้อความในพระไตรปิฎกที่แสดงว่า   การบูชาคุณ ตอบแทนพระคุณ บิดามารดา แท้จริงคืออย่างไร

     ก็ถ้าบุตรวางมารดาไว้บนจะงอยบ่าขวา บิดาไว้บนจะงอยบ่าซ้าย  ด้วยหมายจักทำตอบแทนแก่ท่าน พึงประคับประคองในอวัยวะทั้งปวง ทำการบำรุงท่าน  ผู้ดำรงอยู่บนจะงอยบ่าทั้ง ๒ นั้นนั่นแล ด้วยกิจมีการอบกลิ่นเป็นต้น,      แม้มารดาบิดานั้น พึงนั่งถ่ายปัสสาวะและอุจจาระบนจะงอยบ่าทั้ง ๒ ของบุตรนั้นแล,  บุตรนั้น ถึงทำอยู่อย่างนั้นตลอด  ๑๐๐  ปี ก็ไม่อาจทำตอบแทนแก่ท่านได้เลย.     แม้ถ้าบุตรพึงสถาปนาบิดาไว้ในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์   มารดาไว้ในความเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิไซร้,    แม้อย่างนั้น ก็ไม่อาจทำตอบแทนได้เหมือนกัน.

     ส่วนบุตรคนใด  ยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา      ให้สมาทานตั้งมั่นในความถึงพร้อมด้วยศรัทธายังมารดาบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานตั้งมั่น  ในความถึงพร้อมด้วยศีล ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้สมาทานตั้งมั่น ในความถึงพร้อมด้วยการให้   ยังมารดาบิดาผู้ทรามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในความถึงพร้อมด้วยปัญญา

     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล  การกระทำอย่างนั้น  ย่อมชื่อว่า อันบุตรนั้นทำแล้วและทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 พ.ย. 2557

         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     พระคุณของมารดาบิดาที่ท่านได้กระทำต่อบุตรนั้นมีมากมายมหาศาล ยากที่จะพรรณนาให้หมดสิ้นได้   ท่านเป็นผู้ที่เอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรให้เจริญเติบโตอย่างปลอดภัย โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย   ท่านเป็นผู้พร่ำสอนให้บุตรออกจากความชั่ว  แล้วให้ตั้งอยู่ในความดี  สอนให้รู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ      พร้อมทั้งให้ศึกษาศิลปวิทยา เพื่อให้บุตรมีความรู้ติดตัวอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งการงานประการต่าง ๆ     ซึ่งจะทำให้ชีวิตของบุตรดำเนินไปด้วยความไม่เดือดร้อนในภายภาคหน้า เป็นต้น เมื่อมารดาบิดาเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อบุตรมากมายมหาศาลอย่างนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุตรจะต้องมีความกตัญญูกตเวที คือ รู้ถึงพระคุณที่มารดาบิดากระทำแก่ตนแล้วกระทำตอบแทนท่าน ทำการเลี้ยงดู   ปรนนิบัติเอาใจใส่ดูแลท่าน    ตลอดจนถึงกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมเป็นสิ่งที่บุตรจะพึงกระทำทั้งนั้น  จนกว่าจะเป็นผู้ได้ฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา  มีความเข้าใจถูกที่เพิ่มขึ้นไปตามลำดับ   เมื่อนั้นจึงจะเป็นผู้สามารถตอบแทนพระคุณของมารดาบิดาอย่างสูงสุด   ด้วยการให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาศีล  จาคะ และ ปัญญาได้ ก่อนอื่นที่สุดต้องเริ่มที่ตนเองก่อน    จึงจะสามารถเกื้อกูลผู้อื่นให้เข้าใจตามความเป็นจริงได้ในโอกาสต่อไป  ครับ.


                            ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
sairung
sairung
วันที่ 30 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 1 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปวีร์
วันที่ 1 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 1 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
napachant
napachant
วันที่ 1 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 1 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
วรรณวีร์
วรรณวีร์
วันที่ 1 ธ.ค. 2557

กราบอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ประสาน
วันที่ 2 ธ.ค. 2557

การให้ทรัพย์ให้อาหารเป็นบุญของผู้ให้  ส่วนการให้ธัมมะเป็นบุญของผู้ให้และผู้รับ 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
kullawat
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ