เลขศาสตร์ เลขมงคล
 
พร้อมเสมอ
วันที่  2 ก.ย. 2557
หมายเลข  25451
อ่าน  1,240

ความเชื่อเรื่องตัวเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนรถ หรือโทรศัพท์มือถือนั้น  จริงหรือเท็จอย่างไร ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่กรุณาตอบค่ะ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 ก.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ความเชื่อเรื่องตัวเลข ก็เป็นความเชื่อที่ไม่ได้เกิดจากปัญญา ความเห็นถูก แต่เป็นความคิดนึกของปุถุชน ที่คาดเดา อันอาศัยสถิติ ซึ่งไม่ตรงตามเหตุผลของกรรมและผลของกรรม เพราะในความเป็นจริง การจะได้รับสิ่งที่ดีหรือไม่ดี มีเหตุและผลในตัวของมันเอง ตามสัจจะ คือ อาศัยเหตุ คือ กรรมดี หรือ ไม่ดี    และย่อมนำมาซึ่งผล คือ วิบากที่ดี ไม่ดี ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นต้น

     แต่ละคนก็เคยเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน  เป็นมาแล้วทุกอย่าง  และในชาตินี้ก็เป็นอีกชาติหนึ่งในสังสารวัฏฏ์ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นผลของกุศลกรรม ตัวเลขต่าง ๆ ก็ถูกสมมติขึ้น ไม่มีส่วนทำให้บุคคลนั้นเป็นคนดี เป็นคนไม่ดี หรือ ได้รับสิ่งที่ดี และไม่ดีได้ เพราะการที่จะเป็นคนดี หรือ ไม่ดีอยู่ที่การกระทำ อยู่ที่สภาพจิตเป็นสำคัญ ว่าสะสมอะไรมาบ้าง  ถ้ากระทำในสิ่งที่ไม่ดี  ประพฤติทุจริตประการต่าง ๆ ก็เป็นคนไม่ดีด้วยอกุศลธรรม   เป็นเรื่องของการสะสมของผู้นั้น  ไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเลย ในทางตรงกันข้ามถ้าน้อมประพฤติในสิ่งที่ดีงาม คิดดี พูดดี และกระทำสิ่งที่ดี ๆ  ก็เป็นคนดีด้วยกุศลธรรม  โดยที่ไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดอีกเหมือนกัน  ส่วนการจะได้รับสิ่งที่ดี น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจนั้น    เป็นผลของกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วในอดีต และ  ถ้าหากได้รับสิ่งที่ไม่ดี  ไม่น่าปรารถนา  ไม่น่าใคร่  ไม่น่าพอใจ    นั่นก็เป็นผลของอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วในอดีต   ซึ่งไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด เลย

     ผู้ที่เป็นชาวพุทธที่แท้จริง   ต้องมีความมั่นคง  ในพระธรรมคำสอน ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   มั่นคงในความเป็นจริงของสภาพธรรม   มั่นคงในเรื่องกรรมและผลของกรรม  ควรอย่างยิ่งที่จะได้เห็นประโยชน์สูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์  คือ  การมีโอกาสได้ฟังพระธรรม    สะสมความรู้ความเข้าใจสภาพธรรม   ที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้  ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นธรรม เมื่อมีความเข้าใจธรรม มากขึ้น  กุศลธรรมก็จะค่อย ๆ   เจริญขึ้นคล้อยตามความเข้าใจที่มีมากขึ้น    มีชีวิตอยู่ก็เพื่อสะสมความดี และอบรมเจริญปัญญาต่อไป ซึ่งจะเป็นฤกษ์ดี  เวลาดี  ยามดี สำหรับชีวิต  เพราะเหตุว่า  ฤกษ์ดี  เวลาดี  ยามดี  นั้น  ก็คือ ขณะที่จิต เป็นกุศล  ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 2 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 2 ก.ย. 2557

สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 2 ก.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ตัวเลข ไม่ใช่มงคล การเชื่อในเรื่องตัวเลข ก็ไม่ใช่มงคล เพราะมงคลที่แท้จริงต้องเป็นธรรมที่ดี ซึ่งหมายถึง  เหตุแห่งความเจริญ  หรือ  สิ่งที่จะทำให้ถึงซึ่งความเจริญ  ตั้งแต่ต้นจนถึงการรู้แจ้งอริยสัจจธรรมดับกิเลสตามลำดับขั้น

     เมื่อจะกล่าวโดยสรุปแล้ว มงคลหมายถึง ความดีทุกอย่างทุกประการ นั่นเอง เพราะเหตุว่า สิ่งที่ไม่ดี จะนำมาซึ่งผลที่ดีไม่ได้ ผลย่อมตรงกับเหตุ  ถ้าเหตุไม่ดี ผลก็ต้องไม่ดี  แต่ถ้าเหตุดี ผลก็ต้องดี  ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม ก็จะไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล แม้แต่ในขณะนี้เอง

     เพราะฉะนั้น การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ  กว่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น  ทรงบำเพ็ญพระบารมีมา  ตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยกับอีกแสนกัปป์ ซึ่งเป็นเวลาที่นานมาก มงคลแต่ละข้อก็มาจากการตรัสรู้ของพระองค์ ดังนั้น การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมจึงเป็นมงคลประการหนึ่งด้วย

     ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้ฟัง ได้ศึกษาพระธรรม คือ ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง  นำมาซึ่งความเห็นที่ถูกต้อง  ในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ และทรงแสดง  แต่มงคลมีมากมาย ไม่ใช่เพียงการฟังธรรมเท่านั้น เริ่มตั้งแต่การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา เป็นต้น ล้วนเป็นมงคลอันประเสริฐทั้งสิ้น

     บุคคลผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรม ไม่ศึกษาพระธรรม  จะเป็นผู้ถึงความเจริญด้วยปัญญาไม่ได้เลย  เพราะความเจริญจริง ๆ เป็นความเจริญของจิต ซึ่งเริ่มมีปัญญาที่เข้าใจธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง ถ้าไม่มีปัญญาซึ่งเป็นความเข้าใจถูกเลย อะไรที่เจริญ?  ย่อมเป็นความไม่รู้  และอกุศลต่าง ๆ  ที่เกิดเพิ่มมากขึ้น นั่นเอง      ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 ก.ย. 2557

มงคล  เป็นเหตุของความเจริญ   คือ  กุศลทุกอย่าง   การฟังธรรม  การประพฤติธรรม   ตัวเลข  ไม่ใช่มงคล   ไม่ได้นำมาซึ่งมาสุข  ความเจริญ   แต่เป็นมงคลตื่นข่าว ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ประสาน
วันที่ 3 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
danai2523
วันที่ 3 ก.ย. 2557

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
พร้อมเสมอ
วันที่ 3 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
mild
วันที่ 4 ก.ย. 2557

การฟังธรรม เป็นมงคลอันอุดม เหตุเพราะทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริง เป็นปัจจัย เป็นเครื่องให้ออกจากทุกข์ ตามลำดับ ตามปัญญาของผู้ฟัง

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 12 ก.ย. 2557

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
แต้ม
แต้ม
วันที่ 5 ก.พ. 2558

ความเชื่อต่าง ๆ เช่น  ดูดวง  ต่อชะตา   สะเดาะเคราะห์  ฮวงจุ้ย เลขมงคล  เครื่องรางของขลัง  ราศี  ปีชง  เป็นสิ่งคู่มากับคนไทยมานานแล้ว  และก็สืบทอดกันมาเป็นความเชื่อที่ยังปฏิบัติกันอยู่จริง ๆ บางครั้งพระเองก็เป็นผู้นำในการทำพิธีดังกล่าวด้วยซ้ำ  ซึ่งถ้าได้ศึกษาพระธรรมแล้ว  จะเห็นได้ว่า   มันเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลจริง ๆ และยังจะต้องมีไปอีกนานมากครับ  ฉะนั้นจึงควรศึกษาพระธรรมดังที่ท่าน อ.สุจินต์ ได้บอกไว้ครับ

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ