เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ 23 ก.ค. 2557
 
paderm
paderm
วันที่  23 ก.ค. 2557
หมายเลข  25146
อ่าน  1,830

เก็บเล็กผสมน้อย

สนทนาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ 23 ก.ค. 2557

@ ใครทำให้เป็นทุกข์ อย่าโทษคนอื่น  ถ้าไม่มีกิเลส จะโกรธ จะทุกข์ไหม คะ  เพราะจริงๆ

แล้ว ไม่มีใครเลยสักคนจะทำให้เราเดือดร้อนได้ ต่อให้ตีฟันแทง ถ้าไม่มีกิเลส เพราะฉะนั้น

ให้รู้ว่า กิเลสเท่านั้นเองที่ทำร้ายตนเอง ไม่ใช่คนอื่น ค่ะ

@ ละครอยู่ไหน คะ ชอบดูละครใช่ไหม คะ ทั้งติดข้อง เพลิดเพลินเป็นสุขเป็นทุกข์ เพราะ

ฉะนั้น ละครก็ลวงว่าเป็นเรา เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด  หลงชอบ ขุ่นเคือง  และก็หมดแล้ว ดับแล้ว

แล้วถามว่าฉลาดไหม ดับไปแล้ว ติดข้องในสิ่งที่ดับไปแล้ว สำคัญว่ามีจริงอีก จำได้ตอนที่

แล้วเป็นอย่างนี้ เหมือนเดี๋ยวนี้ไหมคะ สิ่งที่ปรากฎทางตา แล้วก็คิดเป็นคนเป็นสัตว์ เพราะ

ฉะนั้น ละครจริงๆ ที่ควรรู้ คือ สภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ค่ะ ว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา

@ ไม่ได้ห้ามไม่ให้ดูละครค่ะ แต่ให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริง ว่าเป็นแต่เพียงธรรม  ไม่ใช่

เรา ไม่มีคำว่าอย่า ในพระพุทธศาสนา เพราะธรรมเป็นอนัตตา คำนี้ต้องไม่ลืม ค่ะ

@ เมื่อวานนี้พระเอกใช่ไหม คะ  เดี๋ยวพระเอกคนเมื่อวานก็มาอีก  ยังไม่จบใช่ไหม คะ  ยังมี

พระเอกในความคิด  แท้ที่จริง เพียงคิด  ไม่มีเลยแท้ๆ  เหมือนในขณะนี้  จำในสิ่งที่ปรากฎ

เป็นเพื่อน ญาติ แล้วก็จำไว้อีก  แท้ที่จริงก็เพียงคิดเท่านั้น ไม่คิดก็ไม่มีแล้ว  แล้วไหน สัตว์

บุคคล แท้ที่จริงเป็นแต่เพียงธรรม สิ่งที่ปรากฎเท่านั้น ค่ะ

@ สละความถูกต้องเพื่อชีพ คือ เป็นอกุศล ไม่เอาความถูกต้อง เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด เป็นได้

สละชีพเพื่อความถูกต้อง คือ สละชีพ  ชีวิตที่อาจจะลำบากบ้าง ไม่สะดวกสบาย  สละเวลา

เพื่อประโยชน์  คือ  การสนทนาธรรม ฟังพระธรรม  เพื่อได้มาซึ่งความถูกต้อง  คือ  ปัญญา

เป็นสำคัญ

@ ทางสายกลางเริ่มด้วยปัญญาในการเข้าใจถูกในสภาพธรรม ค่ะ

@ ฟังพระธรรมเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่เพื่อได้รับความสุข ให้หายทุกข์

@ สัตว์โลกไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ก็เป็นที่ดูบุญและบาป

@ มีทรัพย์สมบัติมากเป็นทุกข์ได้ เพราะรัตนะเงินทองไม่ทำให้พ้นทุกข์ หมดทุกข์ แต่ธรรม

รัตนะ ประเสริฐยิ่ง เพราะทำให้พ้นทุกข์ได้ แม้แต่ทั่วๆ ไป เช่น  เป็นโรคร้าย  ก็เข้าใจถูกว่า

เป็นแต่เพียงธรรมไม่เว้นเลย  เพราะฉะนั้น ใครจะยอมแลกไหมคะ ระหว่างความเข้าใจธรรม

กับ ทรัพย์สินเงินทอง

@ สละชีพเพื่อความถูกต้อง  ชีพ คือ อกุศล สละอกุศล ด้วยการศึกษาพระธรรม  สละความ

ไม่รู้ ก็เป็นการสละชีพ เพื่อความถูกต้อง

@ เข้าใจว่าเป็นธรรมดา เพื่อที่จะไม่เป็นทุกข์ มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สูญเสียทรัพย์สิน

เงินทอง เป็นธรรมดา สุข ทุกข์ เกิดขึ้นเป็นธรรมดา

@ ธรรมดา หมายถึง เดี๋ยวนี้แหละ คือ เกิดขึ้นและดับไป และ สิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้น และดับ

ไป ควรยึดถือว่าเป็นเราหรือเปล่า  เพราะฉะนั้น ไม่มีใครรู้เลยค่ะว่า  พรุ่งนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้น

เย็นนี้อะไรจะเกิดขึ้น และขณะต่อไป อะไรจะเกิดขึ้น  แสดงถึงความเป็นธรรมดาของสภาพ

ธรรมทีเกิดขึ้นและดับไป

@ พระโยคาวจร  คือ  ผู้ที่ปรารภความเพียรเพื่อรู้ความจริง  ขณะนี้กำลังฟัง  ก็เพียรแล้วใช่

ไหมคะ แต่ยังไม่ถึงการรู้ความจิง ซึ่งไม่ใช่การจะไปใส่ว่า คนนี้ปฏิบัติ คนนี้ไม่ปฏิบัติ  ไม่ใช่

ท่าทางที่ดูภายนอกเลย ค่ะ   แต่ หมายถึง การรู้ความจริงของสภาพธรรมในขณะนี้ว่า  เป็น

ธรรมไม่ใช่เรา เป็นปฏิบัติ เป็นพระโยคาวจร

@ กรรม เหมือนช่างเขียนที่วิจิตร   หน้าตา สิ่งต่างๆ ก็แตกต่างกันไป   แม้แต่ส่วนละเอียด

เพราะฉะนั้น มือที่มองไม่เห็น ทำได้ทุกอย่างๆ แม้เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้

@ สัมมัตตะ ความเป็นชอบ ขณะนี้เองค่ะ เป็นอะไร  นั่งเฉยๆ จะเป็นความเป็นชอบได้ไหม

ตราบใดที่ไม่มีความรู้ถูก เห็นถูก จะเป็นความเป็นชอบไม่ได้

@ ฟังเพื่อเข้าใจทีละน้อย  ไม่ใช่ฟังแล้ว  จะเป็นสัมมัตตะทันที  จะเป็นชอบทันที   แต่ต้อง

ค่อยๆ เปลี่ยนจาก มิจฉัตตะ ความเป็นผิด มาเป็นความเป็นชอบทีละน้อย

@ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใกล้ หรือ ไกลเรา ทุกคนย่อมรู้ดี

@ มิจฉัตตะ ความเป็นผิด คือ ไม่รู้อะไรเลย ทั้งหมด จึงมาจากความไม่รู้ อย่างเช่น บางคน

กล่าวว่าศึกษาธรรม แต่ไม่เข้าใจถูกว่าธรรมเดี๋ยวนี้เอง

@ โรงเรียนพระปริยัติธรรมเรียนอะไรคะ ต้องเรียนพระพุทธพจน์ ไม่ใช่เรียนอย่างอื่น  ไม่ใช่

เรียนจากนักคิดต่างๆ ซึ่งเทียบกันไม่ได้เลย กับพระปัญญาตรัสรู้

@ เดี๋ยวนี้กำลังเห็น ถ้าเห็นไม่เกิดขึ้น จะมีได้ไหม แค่นี้ลึกซึ้งไหม คะ เหมือนไม่ลึกซึ้ง  แต่

ลึกซึ้ง  แล้วมีใครทำให้เห็นเกิดขึ้นได้  ใครทำให้ได้ยินเกิดขึ้นได้บ้าง  ทั้งหมดเกิดด้วยเหตุ

ปัจจัยพร้อม   แม้แต่การเข้าใจขณะนี้  ก็เกิดจากการฟัง   ฟังในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง

แสดงไว้

@ ขณะนี้เห็นอะไร เห็นสัตว์ บุคคล ตัวตน อย่างนี้ลึกซึ้งไหม ค่ะ หรือเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฎ

เท่านั้น  ลึกซึ้งไหมคะ  นี่แสดงให้เห็นว่า สัมมัตตะ ความเป็นชอบ  และมิจฉัตตะ ความเป็น

ผิด ก็ต่างกันแล้ว

@ อุบาสก อุบาสิกา คือ ผู้ที่นั่งใกล้พระธรรม  ไม่ได้หมายถึง แต่ละคนจำชื่อ   แต่ขณะที่ฟัง

พระธรรม ใกล้แค่ไหน ทุกคนรู้เอง ซึ่งอยู่ที่ความเข้าใจพระธรรม ค่ะ

@ จากมิจฉัตตะ ความเป็นผิด จะเป็น สัมมัตตะ ความเป็นชอบได้ก็ด้วยการเข้าใจพระธรรม

ทีละน้อย ค่ะ

@ พระธรรมทุกคำ ซึกษาด้วยความไม่ประมาท ย่อมพ้นจากความเห็นผิด และพ้นจากความ

เป็นผิด แต่ต้องเป็นผู้ตรง จึงจะพ้นได้

@ อยู่ในโลกของความคิด และ ขณะที่คิด มืดหรือสว่าง  ดังนั้น โดยมากโลกมืด เพราะ อยู่

กับความคิด  คิดเท่านั้น ค่ะ   แต่เมื่อคิดแล้ว ก็ไม่เข้าใจคิดว่า  เป็นแต่เพียงธรรม  ไม่ใช่เรา

เพราะฉะนั้น สิ่งที่ปรากฎทางตาเหมือนฟ้าแลบ สว่าง แล้วก็มืดอีกโดยมาก แต่เหมือนสว่าง

ตลอดเวลา  เพราะไม่ได้มีปัญญารู้ลักษณะที่เป็นเพียงคิดนั่นเอง  แสดงให้เห็นความจริง ที่

ยาก  และอยู่ในโลกของความไม่รู้   ซึ่งการได้ฟังเข้าใจทีละน้อย  แม้ขั้นการฟัง   ยังไม่รู้ตัว

ลักษณะ ก็เหมือนแสงสว่างที่ปลายทางที่สลัวๆ แต่ ก็ค่อยๆ เห็นทางได้ด้วยการฟัง ศึกษา

พระธรรมต่อไป อย่างเรื่องที่บอกว่า พระเอกคนนี้หล่อ รวย อยู่ไหนคะ

@ อาจหาญร่าเริงไหมในขณะนี้ ว่าขณะนี้เป็นละคร  แต่ไม่ค่อยอาจหาญ  เพราะคิดว่า เป็น

เรา และเป็นเราที่เล่นเอง  เพราะสะสมความยึดถือว่าเป็นเรามามากมายแท้ที่จริงก็ตัวละคร

ที่เป็นเพียงสภาพธรรม เท่านั้น   มีกรรมเป็นผู้เขียนบทแต่ละชาติให้เกิด   ชาตินี้เป็นใครคะ

ชาติก่อนเป็นใคร เพลิดเพลินไปกับเรื่องหลอก  เพราะฉะนั้นในคำที่ว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

ตื่นจากความฝัน ตื่นจากความไม่รู้ ตื่นจากความยึดถือว่ามีเรา มีสัตว์ บุคคล ดังนั้น เมื่อไหร่

จะตื่น นอกจากฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ที่จะค่อยๆ ตื่นจากความไม่รู้ จากความฝัน ค่ะ

@ รส เป็นปลาหรือเปล่า รส เป็นไก่หรือเปล่า หรือเป็นเพียงรสเท่านั้น ไม่ใช่ ไก่ หรือ ปลา

ทั้งนั้น แต่เป็นแต่เพียงรส

@ กิเลสสะสมมานานแสนนาน กว่าจะดับกิเลสอีกนานมาก ขอเพียงว่าได้ยินได้ฟังในสิ่งที่

ควรฟัง คือ พระธรรม ก็สะสมความเข้าใจต่อไป  จนกว่าจะถึงกาลที่ เข้าใจในลักษณะจริงๆ

ในอนาคต  หนทางนี้เป็นหนทางละ  ค่ะ

@ ฟังธรรมแล้วเป็นยังไง ทุกข์ หรือว่าบันเทิง  ไม่ต้องดูหนัง ดูละคร  ก็บันเทิงในความจริง

ได้ เพราะเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา ปิติที่เข้าใจความจริง สุขและสงบเพราะสงบ

จากความไม่รู้

@ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตอนไหน ตอนที่ไม่รู้ว่า ไม่รู้อะไรเลย เพราะมีปัญญาว่ายังไม่รู้อีก

มาก จึงฟัง ศึกษาพระธรรมต่อไป มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

@ ชาติจะมั่นคงได้ คือ น้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะเป็นคนดี 

@ มีแต่ชาติ ไม่มีหลักคุณธรรม ไม่มีศาสนา ไม่มีคำสอน ชาติก็ไม่มั่นคง ค่ะ

 ...ขออนุโมทนา ครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 23 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 23 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของ อ.เผดิม ยี่สมบุญ เป็นอย่างยิ่ง ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Parinya
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ด้วยความเคารพ จาก ใหญ่ราชบุรี--ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
siraya
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา อ.ผเดิมและทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
thassanee
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
thassanee
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 24 ก.ค. 2557
ขออนุโมทนาคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 ก.ค. 2557

รัตนะเงินทองไม่ทำให้พ้นทุกข์ หมดทุกข์ แต่ธรรม

รัตนะ ประเสริฐยิ่ง เพราะทำให้พ้นทุกข์ได้ 

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ch.
ch.
วันที่ 24 ก.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
natural
วันที่ 25 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ศิริษา
วันที่ 25 ก.ค. 2557

ด้วยความเคารพในพระธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
kullawat
วันที่ 3 ส.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 8 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ