เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร เสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
 
paderm
paderm
วันที่  9 ส.ค. 2557
หมายเลข  25253
อ่าน  1,612

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร เสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557

@ ยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรม  จะละชั่ว  ชำระจิตได้อย่างไร  เพราะ  ไม่สามารถละกิเลส

อันดับแรก คือ ความยึดถือว่าเป็นเรา เป็นสัตว์บุคคล 

@ ไม่มีตัวเราที่จะน้อม จะทำ แต่เป็นแต่เพียงธรรมที่เป็นไป ทำหน้าที่

@ กิเลสไม่เคยพลัดพรากจากจิตไปเลย เมื่อกิเลสเกิด จิตนั้นดับไป แต่ กิเลสก็สะสม    

ยังยึดถือว่าเป็นเราอยู่

@ กิเลสก็พลัดพรากจากไปไม่กลับมาอีก เมื่อปัญญาเกิด ละกิเลสได้จริงๆ  

@ ดอกไม้สวยไหม คะ ดับไปหมดแล้ว แต่ โลภะ ความติดข้อง สะสมแล้ว ไม่ได้พลัด    

พรากจากไปเลย  แต่ที่สำคัญ ไม่ต้องถึงโลภะ ที่เป็นวิสัยที่ละยากเลย แต่ควรเริ่มจาก

การพลัดพรากกจากยึดถือว่าเป็นเรา   ให้เข้าใจถูกว่าเป็นธรรม   พลัดพรากจากความ

เห็นผิดว่าเป็นเรา เป็นสัตว์  บุคคล  ให้สิ่งนี้พลัดพรากจากไปก่อน  และ สิ่งอื่นๆ ก็จะ

ค่อยๆ พลัดพรากจากไป  ด้วยความปิติ  ไม่ใช่ด้วยความเสียดาย ค่ะ

@ สิ่งที่ควรพลัดพรากอันดับแรก  คือ  ความเห็นผิด  ค่ะ

@ สิ่งที่พอใจอยู่ข้างนอก แต่กิเลสก็ตามเข้าไปถึงใจ

@ โล่งใจจริงๆ เมื่อ กิเลสพลัดพรากจากไปไม่กลับมาอีกเลย

@ ปกติพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ ย่อมเป็นทุกข์ แต่สิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่พลัดพราก คือ    

กิเลส และ เมื่อพลัดจากไปจากกิเลสแล้วย่อมเป็นสุข ประเสริฐที่สุด ค่ะ แต่ไม่ควรลืม

ว่า  หนทางให้พลัดพรากจากกิเลส  ไม่ใช่เราที่จะละกิเลส  แต่ต้องเป็นปัญญา  ที่เริ่ม

จากการเข้าใจถูกว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา 

@ มีศรัทธาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริงในขณะนี้หรือยัง

@ ไม่ต้องทำอะไร ค่อยๆ เข้าใจขึ้นที่จะฟังต่อไป ตัดปัญหาที่จะทำ ที่จะอยากรู้ ค่ะ

@ บ่อยๆ เนืองๆ คือ ฟังให้เข้าใจขึ้นทีละนิด

@ ความจริงยังมีเรา   ยังไม่หมดอวิชชา   แต่ก็เข้าใจถูกในขั้นการฟังว่าไม่มีเรา  มีแต่

ธรรม ค่ะ

@ อย่าคิดว่าธรรมง่าย แม้แต่ความเข้าใจว่า มีแต่ธรรมไม่ใช่เรา ค่ะ

@ ศรัทธาในระดับฟัง  ต่างกับศรัทธา  ที่รู้เห็นตามความเป็นจริงของสภาพธรรม  ใน

ขณะนี้

@ ถ้าไม่มีปัญญา ละอกุศลไม่ได้  แต่ถ้ามีความเห็นถูก  กุศลเพิ่มขึ้นแน่นอน  แต่ไม่มี

ความเป็นเราที่จะขยันเจริญกุศล  เพราะไม่เข้าใจว่า  ธรรมเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็น

อนัตตา

@ ปัญญาจะไม่ทำให้เกิดอกุศล โทษภัยใดๆ ทั้งสิ้น

@ พระพุทธพจน์ทุกคำ เป็นพระปัญญาทั้งหมด

@ ไม่มีปัญญา จะเป็นพละ สภาพธรรมที่มีกำลังได้ไหม ไม่ได้เลย ศรัทธาก็ไม่มีกำลัง

สติก็ไม่มีกำลัง แต่เพราะ มีปัญญา สภาพธรรมอื่นๆ ที่เกิดร่วมด้วยย่อมมีกำลัง

@ แม้แต่คำแรก  แม้คำว่า ธรรม เป็นปัญญาหรือเปล่า  ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ใช่ปัญญา  ค่ะ

@ ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต  ปัจจุบัน ขณะนี้  และ อนาคต ทั้งหมดเป็นอนัตตา ไม่ใช่

เรา และ บังคับบัญชาไม่ได้ ค่ะ

@ ความติดข้องมีมาก  เพียงได้ยินว่า  เป็นสิ่งที่ปรากฎให้เห็นได้  ยังไม่ได้เลย   ต้อง

ค่อยๆ ละ  เข้าใจถูกว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา  เพราะฉะนั้น  เรื่องละทั้งหมด เป็นเรื่องของ

ปัญญา ไม่ใช่เรา

@ สละ ละอวิชชา กิเลสทั้งหลายด้วยการค่อยๆ เข้าใจเพิ่มขึ้นทีละน้อย

ขออนุโมทนา 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nareopak
Nareopak
วันที่ 9 ส.ค. 2557

รวดเร็วทันใจดีค่ะ ขอบคุณและอนุโมทนากับคุณPaderm ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธนัตถ์กานต์
วันที่ 9 ส.ค. 2557
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 9 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 9 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 9 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
รู้จบลงที่รู้
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 9 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 9 ส.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ปวีร์
วันที่ 9 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
thilda
วันที่ 10 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 10 ส.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
peem
วันที่ 10 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ch.
ch.
วันที่ 10 ส.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Jans
Jans
วันที่ 11 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 11 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 ส.ค. 2557

สิ่งที่ควรพลัดพรากอันดับแรก  คือ  ความเห็นผิด  ค่ะ

...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิต ของ อ.ผเดิม  และ

ทุกๆ ท่านด้วยค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 11 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก ใหญ่ราชบุรี-ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ