เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร เสาร์ที่ 6 กันยายน 2557
 
paderm
paderm
วันที่  6 ก.ย. 2557
หมายเลข  25475
อ่าน  1,298

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร เสาร์ที่ 6 กันยายน 2557

@ จะรักษาศีล 5 จะละจากการล่วงศีล แต่ไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เราก็เป็นเราที่ละบาป

ไปตลอด ก็ดับกิเลสไม่ได้เลย

@ เวลามีไม่มาก จะเข้าใจว่าไม่ใช่เรา หรือ จะพยายามไม่ล่วงศีล

@ กังวลเรื่องศีล ก็ไม่เข้าใจถูกว่า ไม่ใช่เรา  ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม เพื่อ

เข้าใจถูกว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา เป็นการรูจักพระพุทธเจ้าจริงๆ เพราะ รู้จักศีล 5 จะละศีล 5

ไม่ใช่การรู้จักพระพุทธเจ้าเลย

@ การฟังธรรมต้องรู้จุดประสงค์ ว่าแค่มีศีลเท่านั้นหรือ หรือ เพื่อเข้าใจสิ่งที่ปรากฎ

@ เราเลือกที่จะคิดได้ไหม คะ ไม่ได้เลย ค่ะ เพราะ เลือกไม่ได้

@ ภิกขุ  ผู้ควรแก่การฟังคำพระดำรัส  ผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะ   ควรไหม  ที่ควรแก่การฟังพระ

ดำรัส เพราะฉะนั้นแต่ละคนเดี๋ยวนี้ ควรเห็นประโยชน์ไหมในการฟังธรรม ค่ะ

@ ขณะนี้ เป็นผู้ควรแก่การฟังพระดำรัสหรือเปล่า   ขณะนี้ ติดข้องเป็นธรรมดา   แต่ก็เห็น

ประโยชน์ของพระธรรม จึงฟัง ขณะนั้นพรากจากความติดข้อง มาสู่การฟังพระธรรม ค่ะ

@ ไม่รู้ว่าขณะนี้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา เป็นบาปหรือเปล่า ไม่ต้องไปขณะอื่น แล้วจะถามใน

สิ่งที่ดับไปแล้ว จะรู้ได้อย่างไร


@ การรู้สภาพธรรมด้วยตนเองสำคัญกว่า ดีกว่าไปถามคนอื่นว่าเป็นธรรมอะไร 

@ อะไรสำคัญกว่ากันคะ ที่ห่วงว่าจะล่วงศีล จะรักษาศีล หรือ ควรละความเป็นเรา

@ การเข้าใจธรรมที่เป็นปกติ  ชื่อว่า ปัญญา

@ ชีวิต ก็สั้นมาก  เราก็ไปสนใจเรื่องอื่น  โดยไม่สนใจเรื่องความเข้าใจของสภาพธรรม ที่

ปรากฎ 

@ ข้อความในพระไตรปิฎก ประมวลทั้งหมด คือ ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา

@ มั่นคงหรือยัง เป็นอย่างนี้หรือยัง โลภะเกิดขึ้นเป็นธรรมไม่ใช่เรา โทสะเกิดขึ้นเป็นธรรม

ไม่ใช่เรา เป็นธรรม หิวเกิดขึ้นเป็นธรรมไม่ใช่เรา เป็นธรรม

@ เดี๋ยวนี้เป็นกุศล หรือ อกุศล  เดี๋ยวนี้เห็น ไม่รู้ว่าเห็นไม่ใช่เรา เป็นอกุศล  ชื่อเป็นอกุศล 

แต่รู้ตัวจริงหรือเปล่าในขณะนั้น และถามคนอื่นจะรู้ไหมว่าเป็นกุศล หรือ อกุศล  พระพุทธ

เจ้าตรัสเรียกว่า ดูกรภิกษุ

@ ทอดพระเนตรด้วยพระหฤทัยที่เต็มเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณา ที่จะแสดงธรรมกับพระ

ภิกษุ เพราะฉะนั้น แต่ะคำที่ออกมา จะต้องตั้งใจฟัง  เพราะแม้แต่เสียง หรือ คำ เมื่อได้ยิน

ถ้าไม่ตั้งใจฟัง คลาดเคลื่อนไหมคะ จึงต้องเป็นผู้เห็นประโยชน์จริงๆ แม้เพียงหนึ่งคำเพื่อ

ให้เสียงและคำ คลาดเคลื่อน 

@ ทุกคำแต่ละคำกล่าวถึงเนื้อความของธรรม ลึกซึ่้งโดยอรรถ และปฏิเวธอรรถ คือ ความ

หมายที่จะเข้าใจ และ ปฏิเวธ การบรรลุธรรม

@ ภิกขุ คือ ผู้ที่ประกอบด้วยคุณ ทำความดี ในเพราะการขอ  ขอแล้วได้แล้ว ทำอะไร  ถ้า

ทำอื่นที่ไม่ใช่ทำดี ไม่ใช่ภิกขุ

@ ดูกรภิกขุ ที่ตรัสตคำนี้ เพื่อข่มภิกษุผู้ผยอง ขณะที่ไม่ตั้งใจ ขณะนั้นผยองไหม คะ

@ โอกาสที่ได้ฟังพระธรรมยากไหม ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย ค่ะ แต่ ต้องเป็นผู้สะสมบุญมา

แต่ปางก่อน จะให้คนที่ไม่สนใจ มาสนใจได้ไหม

@ ที่จะพรากจากความติดข้องของตนเอง  มาสู่การฟังพระธรรมยังยาก   แล้วจะหวังอะไร

กับคนอื่น 

@ คุณสมบัติของผู้ฟัง คือ ตั้งใจฟัง เพราะไม่เช่นนั้นก็จะทำให้คลาดเคลื่อนจากเนื้อความ

ไป

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 6 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
raynu.p
วันที่ 6 ก.ย. 2557

  กราบอนุโมทนาในกุศลจิตที่กรุณาเก็บเล็กผสมน้อยมาฝาก

ด้วยความรวดเร็วของกุศลที่เจริญขึ้นเสมอ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 6 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาครับ

รวดเร็วมากๆ เลยครับ

และ ขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยในวันนี้ด้วยครับ สีขาวงดงามมาก

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 6 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 6 ก.ย. 2557

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
kullawat
วันที่ 7 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pamali
วันที่ 8 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 9 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
วิริยะ
วันที่ 20 ก.ย. 2557

 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 11 มี.ค. 2561

กราบขอบค่ะอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ