เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร ทุติยอัปปมาทสูตร 19 ก.ค. 2557
 
paderm
paderm
วันที่  19 ก.ค. 2557
หมายเลข  25127
อ่าน  1,581

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

...เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร ทุติยอัปปมาทสูตร 19 ก.ค. 2557...

@ ความพยายามที่ถูกของตนเองมีมาได้อย่างไร  ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม นั่น

คือ อาศัยกัลยาณมิตร และ ฟังแล้ว หมดกิเลสหรือยัง เพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยกัลยาณมิตร

ต่อไปจนกว่าจะดับกิเลสหมดสิ้น กัลยาณมิตร จึงเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

@ ถ้าไม่อาศัยกัลยาณมิตร จะเข้าใจผิด พยายามผิดไปได้ ค่ะ

@ ขณะใดที่ฟังไม่เข้าใจ ไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

@ พระธรรมเป็นมิตรดี

@ พระพุทธเจ้าจะเป็นมิตรดี กับผู้ที่สะสมปัญญา เข้าใจธรรม แต่ ไม่เป็นมิตรดีของผู้ทีเห็น

ผิดเลย ค่ะ

@ มิตรดีให้ไม่ประมาท  คือ  ให้ฟังพระธรรมให้เข้าใจ  แต่ไม่ให้ฟังพระธรรม จะเป็นมิตรที่ดี

ได้ไหม คะ

@ ถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นการฟังตั้งแต่ต้น ในขั้นการฟัง  ย่อมไม่ถึงการรู้ลักษณะของสภาพ

ธรรมที่กำลังปรากฎ

@ เสาหิน ที่จะยกได้  ก็ต้องอาศัยการสะสมกำลังมาตั้งแต่ต้น  การจะละอกุศล ที่มีมากมาย

มหาศาล  ก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรมเข้าใจตั้งแต่ต้น ในขั้นการฟังในเรื่องสภาพธรรม  ต่อ

เนื่องต่อไป  ช่วยกัน  มีกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลต่อไปไม่ขาดสาย  ก็สามารถยกเสาหินได้  คือ

การรู้ความจริงของสภาพธรรมที่มีในขณะนี้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เราซึ่งอาศัยระยะเวลายาวนาน

แต่สามารถถึงได้ ค่ะ

@ เห็นเนี่ยแหละค่ะ เสาหิน เพราะเมื่อไหร่จะละคลาย ยึดถือว่าเป็นเรา เพราะฉะนั้น สภาพ

ธรรมทุกอย่าง เป็นเสาหินที่ยกยากที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา จนกว่าอาศัยพระธรรมที่

เป็นกัลยาณมิตร  ที่จะทำให้ค่อยๆ ยกเสาหิน  ที่เป็นการเข้าใจความจริง ของสภาพธรรมที่

กำลังมีในขณะนี้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา ค่ะ

@ มีคนเมื่อไหร่ มีทรัพย์สมบัติมากเมื่อไหร่ เมื่อคิดเท่านั้น ค่ะ

@ ฟังแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่องเป็นธรรมดาหรือเปล่าคะ และเป็นธรรมหรือเปล่า เพราะฉะนั้น

ไม่ต้องไปทำให้ฟังให้เข้าใจเลย ฟังเข้าใจเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

@ ฟังแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่องเป็นธรรมดาหรือเปล่าคะ และเป็นธรรมหรือเปล่า เพราะฉะนั้น

ไม่ต้องไปทำให้ฟังให้เข้าใจเลย ฟังเข้าใจเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

@ เวลาพูดถึงธรรม ควรพูดคำของใคร คือ คำของพระพุทธเจ้า อย่างนี้ไม่นอกเรื่อง  แต่ถ้า

เอาคำพูดของคนอื่น นักวิทยาศาสตร์ หรือ อื่นๆ นอกเรื่องแล้ว ค่ะ

@ ฟังสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุด เพื่อเข้าใจจริงๆ ไม่ใช่เพื่อนอกเรื่อง

@ เห็นดอกไม้บนโต๊ะ ลืมว่าเป็นธรรมทันที

@ ที่กล่าวว่าสมาธิสั้น อะไรสั้น รู้จักสมาธิไหม และสั้นแค่ไหน และในความเป็นจริง สภาพ

ธรรมที่มีจริง ทุกอย่างสั้น ทุกขณะ และจะต้องรู้ด้วยปัญญาระดับสูงไม่ใช่การคิดนึก

@ มิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์  ของการบรรลุธรรม  เพราะ ต้องอาศัยมิตรเสพคุ้น เพื่อ

ความเจริญขึ้นของปัญญาจนดับกิเลสได้จนหมดสิ้น

...ขออนุโมทนา ครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 19 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 19 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 19 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 19 ก.ค. 2557

...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 19 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 19 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 20 ก.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ