ทำกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่
 
chai_dan
วันที่  18 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2494
อ่าน  2,417

            วันออกพรรษาที่ผ่านมาผมไปทำบุญที่วัดแถวบ้าน        ที่วัดทำต้นกล้วยไว้

สำหรับให้ญาติโยมติดกัณฑ์เทศน์  และติดกระดาษพิมพ์อานิสงส์ของการทำบุญติด

กัณฑ์เทศน์กัณฑ์นั้นๆ    ผมอ่านไปพบที่กัณฑ์กุมารเขียนว่าอานิสงส์ของการทำบุญ

กัณฑ์กุมารคือ    จะได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระศรีอารยเมตไตย      ผมจึงติด

กัณฑ์เทศน์ที่กัณฑ์นี้   และตั้งความปรารถนาให้ได้พบและเป็นสาวกของพระองค์              ผมขอเรียนถามว่า  การกระทำแบบนี้เป็นการทำกุศลที่ครบองค์ ๓  (อโลภะ

  อโทสะ  อโมหะ)ที่ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 19 ธ.ค. 2549

         เรื่องมหากุศลจิตเกิดขึ้นแต่ละครั้ง      ประกอบด้วย เหตุ ๒  หรือ เหตุ ๓

   เป็นเรื่องที่รู้ได้โดยยากต้องอาศัยสติสัมปชัญญะของผู้นั้นเท่านั้น โดยทั่วไป

เราก็พออนุมานว่า   การให้ทานโดยมีความเชื่อกรรมและผลของกรรม  เป็นต้น 

  ที่เป็นเหตุผลตามความเป็นจริง    ชื่อว่าใช้ทานประกอบด้วยปัญญา   แต่ขณะ

ให้ทานมีจิตเกิดดับสลับกันมากมาย    เราคงไม่ทราบรายละเอียดของจิตในแต่

ละขณะได้    สำหรับกุศลขั้นภาวนา เช่น ขณะฟังพระธรรมแล้วเข้าใจ หรือขณะ

ที่สติปัฏฐานเกิดรู้สภาพธรรมในขณะนั้น         ย่อมเป็นมหากุศลที่มีเหตุ ๓ 

  คือ    อโลภะ    อโทสะ    อโมหะ  เพราะฉะนั้น     เพียงการติดกัณน์เทศน์ดัง

กล่าว    ไม่เป็นเหตุผลพอ  ที่จะบรรลุเป็นพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าใน

อนาคตได้     ต้องศึกษาพระธรรมและอบรมเจริญปัญญาในชาตินี้       จึงเป็น

การประพฤติธรรมที่สมควรแก่การบรรลุเป็นพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าใน

อนาคตได้

          อีกอย่างหนึ่งการติดกัณน์เทศน์(ถวายเงินกับพระ) เป็นประเพณีที่ขัดกับ

พระวินัยของพระพุทธเจ้า   พุทธบริษัทในสมัยครั้งพุทธกาลท่านไม่ทำเช่นนี้ 

   โปรดพิจารณา       

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chai_dan
วันที่ 19 ธ.ค. 2549

อนุโมทนาครับ

ผมขอแก้ไขความหมายของคำว่า สาวก  ผมเข้าใจว่า ได้บรรพชาเป็นภิกษุเท่านั้น

ไม่ต้องบรรลุมรรคผลก็ได้

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
sci
วันที่ 19 ธ.ค. 2549

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
somjad
วันที่ 19 ธ.ค. 2549
อนุโมทนาครับ   ท่านให้เหตุผลที่ดีมากครับ  มีความศรัทธาเพิ่มครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Guest
วันที่ 20 ธ.ค. 2549

ขณะที่ประกอบด้วยปัญญาต้องพิจารณาความถูกต้อง  ดังนั้น

ขณะที่ประกอบด้วยปัญญา   ย่อมไม่ติดกัณน์เทศน์ด้วยเงิน  เพราะผิดพระวินัย

แต่นี้คือ  ขั้นคิดนึก  ถ้าจะรู้จริงๆ ก็คือ ขณะที่สติระลึกสภาพจิตในขณะนั้นครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ธ.ค. 2549

ถ้าเราศึกษาพระวินัย   เราก็จะช่วยไม่ให้พระอาบัติ  และก็จะรู้ว่าอะไรเหมาะสมที่จะ

ถวายกับพระภิกษุ      ในอนาคตทางมูลนิธิฯ  จะมีหนังสือพระวินัยให้เป็นธรรมทาน

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pornpaon
วันที่ 21 ธ.ค. 2549

สาธุ... ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ