มหากุศลญาณสัมปยุตต์

 
kajeerat
kajeerat
วันที่  3 มิ.ย. 2557
หมายเลข  24937
อ่าน  1,594

กราบขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ทุกท่าน ขอคำอธิบายของ "มหากุศลญาณสัมปยุตต์"

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 3 มิ.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปัญญา เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นความเข้าใจถูกเห็นถูก ไม่ว่าจะเป็นในระดับใด ความเป็นจริงของปัญญา ก็จะไม่เปลี่ยน คือ เข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริง ปัญญามีหลายระดับ ทั้งในความเข้าใจถูกเห็นถูกในเรื่องกรรมและผลของกรรม

ปัญญาในขั้นของการฟัง ปัญญาที่เป็นไปกับการอบรมเจริญความสงบของจิต ปัญญาในขั้นสติปัฏฐานระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ปัญญาในระดับที่เป็นวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆ ปัญญาในขั้นที่เป็นโลกุตตระ ที่เกิดร่วมกับมรรคจิตและผลจิต นี้ คือ ความเป็นจริงของปัญญา (ความเข้าใจถูกเห็นถูก) มหากุศลญาณสัมปยุตต์ เป็นชื่อของจิตประเภทหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมีปัญญาเกิดร่วมด้วย คือ เป็นจิตที่ดีงาม มีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก เช่น ศรัทธา สติ หิริโอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ ปัญญา เป็นต้น

เชิญคลิกอ่าน... กุศลจิตที่เป็นญาณสัมปยุต

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 มิ.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมเป็นสิ่งที่มีจริง เป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะเป็นอย่างอื่นไปได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้ว ทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้ผู้อื่นได้รู้ตาม ไม่ใช่เพื่อให้ไม่รู้ แต่เพื่อให้รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง สิ่งสำคัญสำหรับผู้ฟังผู้ศึกษา คือ เริ่มเข้าใจตั้งแต่ต้นว่า ทุกอย่างเป็นธรรม

กุศล ก็เป็นธรรม กุศล นั้น ว่าโดยสภาพธรรมแล้ว ได้แก่ กุศลจิต และ เจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ากุศล ในขณะนั้น มีความเข้าใจถูกเห็นถูกเกิดร่วมด้วยหรือไม่ ถ้าไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วย ไม่ได้เป็นไปกับความเข้าใจถูกเห็นถูก ก็เป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา ถ้าเป็นกุศลที่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกเกิดร่วมด้วย ก็เป็น กุศลที่ประกอบด้วยปัญญา (กุศลญาณสัมปยุตต์) เช่น ในขณะที่ฟังพระธรรมเข้าใจ ขณะนั้น ก็เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 3 มิ.ย. 2557

"มหากุศลญาณสัมปยุตต์" หมายถึงกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา ตั้งแต่ขั้นทาน ศีล ภาวนา ที่เกิดร่วมกับปัญญาเสมอ สูงสุดเป็นทำให้บรรลุ มรรค ผล นิพพาน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 4 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 27 ก.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 21 เม.ย. 2564

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 4 ส.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ