....เทวบุตรมาร...
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่  30 พ.ค. 2557
หมายเลข  24918
อ่าน  2,268

ขอคำอธิบายเพิ่มเติมคะ...จาก ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย อุทาน เล่มที่ 1 ภาคที่ 3 อรรถกถาทุติยกามสูตร หน้า 674 (เล่มที่44) มีข้อความว่า จริงอยู่ บุคคลที่ถูกกิเลสมารผูกพันไว้ ด้วยอารมณ์ใด ก็เป็นอันชื่อว่า ถูกเทวบุตรมารผูกพันไว้ด้วยอารมณ์นั้น ไม่เข้าใจคะ...ตรงที่กล่าวว่า...ก็เป็นอันชื่อว่า ถูกเทวบุตรมารผูกพันไว้ๆ อย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมละเอียดลึกซึ้งมาก แม้แต่คำว่ามาร ที่เป็นเทวบุตรมารก็มีหลากหลายนัย โดยทั่วไปเรามักเข้าใจว่าหมายถึงเทวดาไม่ดีที่เป็นพญามาร แต่อีกนัยหนึ่ง เทวปุตตมาร ในอรรถกถาที่ผู้ถามถามมามีอีกนัยที่ว่า เทวปุตตมาร คือ ผูกสัตว์ไว้ให้ถึงความพินาศ ดังเช่น กิเลสมาร เพราะฉะนั้น กิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ทำความพินาศกับจิต และถูกเทวปุตตมารครอบงำไว้ ไม่ให้พ้นไป เพราะยังความพินาศเกิดขึ้นเช่นเดียวกับเทวปุตตมาร ครับ ดังเช่นมารกล่าวว่า

ดูก่อนสมณะ   เราจักผูกท่านไว้   ด้วยบ่วงคือใจ อันเป็นที่ท่องเที่ยวไปในกลางหาว ท่านยังไม่พ้นจาก บ่วงของเรา.

   ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นได้ที่นี่ครับ

   กิเลสมาร ขันธมาร อภิสังขารมาร มัจจุมารและเทวบุตรมาร...คืออะไร
   
   มาร ๕ [ข้าศึกทั้งปวง...ตอนที่ ๑]

   มาร ๕ [กิเลสมาร...ตอนที่ ๒] 

   มาร ๕ [ขันธมาร...ตอนที่ ๓]

   มาร ๕ [อภิสังขารมาร...ตอนที่ ๔]

   มาร ๕ [มัจจุมาร...ตอนที่ ๕]

  [เทวบุตรมาร...ตอนที่ ๖...จบ]   อุปธิ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  กิเลสประการต่างๆ เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต เมื่อเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ก็เป็นเครื่องตัดหรือทำลายซึ่งกุศลธรรม ไม่สามารถทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นไปในขณะนั้นได้เลย ยกตัวอย่าง กิเลสมาร ๓ ประเภท คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  เมื่อโลภะเกิดขึ้นก็ติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่ปล่อย  ไม่สละ  ไม่ยอมให้จิตเป็นกุศล  และ ไม่ปล่อยให้ออกไปจากสังสารวัฏฏ์   โลภะเป็นเหตุให้วนเวียนไปในสังสารวัฏฏ์ไม่สิ้นสุด  โทสะเป็นกิเลสมาร  ขณะที่โทสะเกิดขึ้น คุณความดีเกิดไม่ได้  จิตของผู้ถูกโทสะครอบงำย่อมไม่น้อมไปสู่กุศลธรรมเลย มีแต่ความขุ่นข้องหมองใจ ไม่พอใจ เมื่อสะสมมีกำลังมากขึ้นก็ถึงขั้นล่วงเป็นทุจริตกรรมประทุษร้ายผู้อื่นให้เดือดร้อน โมหะเป็นกิเลสมาร  ขณะที่มีโมหะ ขณะนั้นมืดมิด ไม่สามารถรู้สภาพธรรมที่มีจริงตามความเป็นจริงได้ ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี ไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษ และตราบใดที่ยังมีโมหะอยู่ก็ย่อมเป็นเหตุให้อกุศลประการต่างๆ เกิดตามมาอีกมากมาย  ทำให้วนเวียนในสังสารวัฏฏ์ต่อไป   นี้เพียง ๓ ประเภทใหญ่ๆ ที่เป็นกิเลสมาร  แต่เมื่อกล่าวโดยรวมแล้ว กิเลสทุกประเภท  เป็นมารทั้งหมด  เพราะขัดขวาง  ตัดรอนโอกาสแห่งกุศลธรรมของตนเองโดยส่วนเดียว และเมื่อถูกกิเลสครอบงำ ก็เหมือนกับถูกเทวปุตตมาร คอยขัดขวางไม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นกุศล  คอยส่งเสริมให้อยู่ในวัฏฏะต่อไป  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 30 พ.ค. 2557

ขอบพระคุณคะ เข้าใจขึ้นแล้วคะ

อนุโมทนาคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ