Print 
ผมเป็นพระบวชใหม่ ทำผิด สังฆาทิเสส จะแก้ยังไงครับ
 
monk10
วันที่  2 พ.ค. 2556
หมายเลข  22846
อ่าน  97,415

ตอนนี้ยังบวชอยู่ครับ พึ่งทำผิดวันนี้อยากทราบว่าต้องทำยังไงบ้างครับ ไม่อยากมีกรรมติดตัว สำนึกผิดแล้วจริงๆ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 2 พ.ค. 2556 19:42 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบนมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพ ครับ

      อาบัติสังฆาทิเสส แม้จะเป็นอาบัติหนัก แต่ก็เป็นอาบัติที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง ตามพระวินัย ซึ่งการประพฤติที่จะทำให้พ้นจากอาบัติดังกล่าวได้เรียกตามพระวินัยว่า "ประพฤติวุฏฐานวิธี" หรือ การอยู่กรรม (หรือ ที่คุ้นกันในคำว่า อยู่ปริวาสกรรม)   ซึ่งจะต้องอาศัยสงฆ์เป็นหลัก  เมื่อต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว  ไม่ควรปกปิดไว้   ต้องบอกแก่พระภิกษุด้วยกันว่า ตนเองต้องอาบัติสังฆาทิเสส  เพราะถ้าปกปิดไว้กี่วัน หรือเป็นเดือน เป็นปี ก็ต้องอยู่ปริวาสตามวันที่ตนเองได้ปกปิดอาบัติไว้  อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ยังปฏิญาณตนว่าเป็นพระภิกษุเมื่อต้องอาบัติแล้ว  ก็จะต้องกระทำคืนแก้ไขให้ถูกต้อง  ตามพระวินัย  เห็นโทษ  พร้อมทั้งมีความจริงใจที่จะไม่ล่วงละเมิดอีก  เพื่อให้ตนเองพ้นจากอาบัตินั้น ๆ  เพราะถ้าไม่แก้ไข  ยังเป็นผู้มีอาบัติอยู่ย่อมเป็นเครื่องกั้นสวรรค์  กั้นการบรรลุ มรรค ผล นิพพาน  ถ้ามรณภาพลงในขณะที่ยังมีอาบัติอยู่  ก็เป็นผู้มีอบายภูมิเป็นที่ไปในเบื้องหน้า [แต่ถ้าได้ลาสิกขา (คือ สึกไป) เป็นคฤหัสถ์   โดยที่ยังไม่ได้อยู่ปริวาสกรรม  ก็ไม่มีอาบัติติดตัวอีกต่อไป  เพราะไม่ได้เป็นพระภิกษุแล้ว]    ก็ขอให้พระคุณเจ้าได้สอบถามกับพระอุปัชฌาย์อาจารย์ว่า มีการอยู่ปริวาสกรรมที่ไหนบ้างเพื่อจะได้ไปอยู่ปริวาสกรรม   ซึ่งจะทำให้พ้นจากอาบัติดังกล่าวได้ ครับ

     เมื่อบวชแล้วการมีโอกาสได้ศึกษาในส่วนของพระวินัยบัญญัติพร้อมทั้งมีการสอบถามข้อวัตรปฏิบัติต่าง ๆ ที่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิตจากพระอุปัชฌาย์อาจารย์ ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง  เพราะจะทำให้ได้เข้าใจถึง  สิ่งที่ถูก  กับสิ่งที่ผิด ซึ่งจะทำให้เราได้น้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องและงดเว้นไม่กระทำในสิ่งที่ผิด และที่สำคัญจะต้องรู้ถึงจุดประสงค์ของการบวชด้วยว่า เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 พ.ค. 2556 23:08 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  

นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพ ครับ

       ชีวิตของเพศบรรพชิต เป็นชีวิตที่รักษายาก  เพราะยากด้วยการสละ  ความยินดีพอใจและความประพฤติในชีวิตคฤหัสถ์ซึ่งยังมีความผูกพันเกี่ยวข้องด้วยกามโดยสิ้นเชิง  จึงควรสำรวมระวังรักษาข้อประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยด้วยสติ  และปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจพระธรรม  ซึ่งสำหรับการต้องอาบัติสังฆาทิเสส ก็สามารถรักษาให้พ้นไปได้โดยทำตามพระวินัยบัญญัติที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ โดยการอยู่กรรม แสดงโทษกับผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้แก้ไขแล้ว สิ่งที่สำคัญ คือ ไม่ใช่เพียงแก้ไขในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แต่ควรศึกษาพระวินัยให้กระจ่างเพื่อประพฤติตาม และศึกษาพระธรรมให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อประโยชน์ คือ จะได้รู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร และจะได้น้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมได้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับตนเอง ต้องอาบัติน้อยลง และกุศลธรรมเจริญขึ้น และที่สำคัญที่สุด การรักษาพระวินัย ก็จะทำให้ละอาสวะกิเลสที่มีอยู่ได้ และก็ยังเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วย คือ ทำให้ผู้ที่ทำกุศลกับพระภิกษุ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทำให้กุศลผลบุญของผู้ทำ มีมาก  และเอื้อต่อองค์รวม คือ เป็นการรักษาพระธรรมวินัยให้ถูกต้อง  ธำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบต่อไป เพราะพุทธบริษัทที่เป็นประธาน คือ พระภิกษุ ประพฤติถูกต้องเหมาะสม ครับ

       ดังนั้น ไม่ควรประมาทในการศึกษาพระธรรมวินัยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะกิจของพระภิกษุ คือ ศึกษาพระธรรมและอบรมปัญญา ส่วนอาบัติที่เกิดขึ้น ก็สามารถแก้ได้ หากไม่ใช่ปาราชิก ซึ่งก็ต้องเห็นโทษตามความเป็นจริง และสำคัญที่สุด คือ สำรวมระวังต่อไป ด้วยการศึกษาและเข้าใจในพระธรรม ครับ

...ขออนุโมทนา ครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
monk10
วันที่ 3 พ.ค. 2556 05:34 น.

ได้บอกกับพระอาจารย์แล้วครับ แต่พระอาจารย์บอกว่า ที่วัดไม่สามารถทำ พิธี ปริวาสกรรมได้เพราะไม่มีผู้รู้ แล้วจะทำยังไงดีครับ เหลือเวลาอีก สัก 7 วัน พ้นจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมาบวชอีกเมื่อไหร่ รู้สึกไม่สบายใจ และกลัวว่า จะเป็นบาปติดตัวทำอะไรจะไม่เจริญ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 พ.ค. 2556 07:31 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบนมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพ ครับ

สืบเนืองจากความคิดเห็นที่ ๓  ครับ

     ถ้าหากพระคุณเจ้าได้ลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์แล้ว  อาบัติที่ต้องไว้  ก็ไม่มีอีกต่อไป เพราะเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ขอให้เป็นคฤหัสถ์ที่ดี  ทำกิจที่ควรทำ  ทำดีและฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ แต่ถ้ากลับมาบวชอีกเมื่อใด อาบัติที่ต้องไว้เมื่อบวชครั้งก่อน  ก็กลับมาทั้งหมด  ก็จะต้องมีการกระทำคืนแก้ไขตามพระธรรมวินัยเพื่อให้พ้นจากอาบัตินั้น ๆ จึงสรุปได้ว่า ถ้าสึกไปแล้ว  ไม่มีอาบัติ ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
monk10
วันที่ 3 พ.ค. 2556 09:05 น.

    แล้วอาบัตินี้จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าครับ เห็นบางคนเขาบอกว่า ถ้าสึกออกไปแล้วชีวิตจะไม่มีความเจริญทำอะไรก็ติดๆ ขัดๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 พ.ค. 2556 09:38 น.

นมัสการเรียน ความเห็นที่ 6 ครับ

      สำหรับอาบัติที่เคยมีตอนบวช เมื่อสึกมาเป็นคฤหัสถ์อาบัตินั้นย่อมไม่ติดตัวมาอีก และอาบัติที่เคยล่วงก็ไม่เข้ามาทำอะไรให้ติดขัดด้วย    เพราะเป็นอาบัติที่เป็นโทษสำหรับเพศบรรพชิตเท่านั้น ครับ

     แต่ก็ต้องพิจารณาอาบัติที่ล่วง  ในขณะที่เป็นเพศบรรพชิตด้วยว่า  อาบัตินั้นถึงขนาดล่วงอกุศลกรรมบถหรือไม่ ? เช่น อาบัติประเภท ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ที่เป็นกรรมหนัก และทำอกุศลกรรมนั้นบ่อย ๆ มาก ๆ ในเพศบรรพชิต  กรรมหนักที่ล่วงอกุศลกรรมบถที่ทำบ่อย ๆ ในเพศบรรพชิตเป็นปโยควิบัติที่มีกำลัง ย่อมทำให้ อกุศสลกรรมในอดีตมาให้ผลได้ง่ายขึ้น ทำให้พบเจอในสิ่งที่ไม่ดีได้  ไม่ว่าจะเป็นเพศบรรพชิตอยู่  หรือสึกออกมาแล้วเป็นเพศคฤหัสถ์  หากแต่ว่าอาบัติที่ล่วงไม่ได้เป็นอกุศลกรรมบถ  เช่น ไม่ถึงขนาดฆ่าสัตว์  ลักทรัพย์ที่ทำบ่อยเพียงแต่อาบัติไม่มาก เช่น ทานอาหารหลังเที่ยง อาบัติเล็กน้อยต่าง ๆ อาบัติเหล่านั้นย่อมไม่มีผลเลย ต่อการเป็นเพศคฤหัสถ์ ครับ

...ขออนุโมทนา ครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
monk10
วันที่ 3 พ.ค. 2556 11:01 น.

ทำผิด สังฆาทิเสส แต่ไม่ถึงขั้น ปาราชิก จะมีผลหรือไม่ครับ ไม้ได้ไปฆ่าสัตว์ และลักขโมย

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 พ.ค. 2556 11:04 น.

นมัสการเรียน ความเห็นที่ 11 ครับ

อาบัติสังฆาทิเสส มี 13 ข้อดังนี้

๑ .แกล้งปล่อยน้ำอสุจิด้วยความจงใจ เว้นไว้แต่ฝัน

๒. เคล้าคลึง จับมือ จับช้องผม ลูบคลำ จับต้องอวัยวะอันใดก็ตามของสตรีเพศ

๓. พูดจาหยาบคาย เกาะแกะสตรีเพศ เกี้ยวพาราสี

๔. การกล่าวถึงคุณในการบำเรอตนด้วยกาม หรือถ้อยคำพาดพิงเมถุน

๕. ทำตัวเป็นสื่อรัก บอกความต้องการของอีกฝ่ายให้กับหญิงหรือชายแม้สามีกับภรรยาหรือแม้แต่หญิงขายบริการ

๖. ไม่ให้สงฆ์แสดงที่ให้ก่อนสร้างกุฏิด้วยการขอและสร้างใหญ่เกินประมาณ

๗. สร้างวิหารใหญ่ โดยพระสงฆ์มิได้กำหนดที่ รุกรานคนอื่น

๘. แกล้งใส่ความภิกษุอื่นว่าต้องอาบัติปาราชิกโดยไม่มีมูล

๙. แกล้งสมมุติแล้วใส่ความว่าภิกษุอื่นต้องอาบัติปาราชิกโดยไม่มีมูล

๑๐. ยุยงสงฆ์ให้แตกกัน

๑๑. เป็นพวกของผู้ที่ทำสงฆ์ให้แตกกัน

๑๒. เป็นผู้ว่ายากสอนยาก และต้องโดนเตือนถึง 3 ครั้ง

๑๓. ทำตัวเป็นเหมือนคนรับใช้ ประจบคฤหัสถ์

     ก็ต้องพิจารณาละเอียดครับว่า ผิดข้อไหน และ จะต้องดูการกระทำผิดว่า ร้ายแรงและบ่อย ๆ หรือไม่ หากว่า ผิดถึงขนาดถึง อกุศลกรรมบถ และผิดบ่อย ๆ   ก็เป็นไปได้ ที่จะเป็นปโยควิบัติ เอื้อต่อการที่จะทำให้อกุศลกรรมในอดีตมาให้ผลในชาติปัจจุบันได้

      ซึ่งใน 13 ข้อ...ข้อที่ 9 , 10 และ 11  ที่จะทำให้ถึงอกุศลกรรมบถ   ล่วงศีลที่เป็นเหตุ เป็นปโยควิบัติได้   และเป็นเหตุให้ไปอบายภูมิได้   ส่วนข้ออื่น ๆ   แม้ต้องอาบัติแล้ว  แม้มีอาบัติติดตัว เพราะยังไม่ได้ปลง เมื่อสึกมาเป็นคฤหหัสถ์ ย่อมไม่มีผลกับกรรมในอดีตที่เป็นอกุศลกรรมมาให้ผล   เพราะไม่ใช่การทำอกุศลกรรม    เพียงแต่เป็นการล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติ ที่ไม่มีผล เมื่อเป็นเพศคฤหัสถ์ ครับ

...ขออนุโมทนา ครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
monk10
วันที่ 3 พ.ค. 2556 12:42 น.

ขอบคุณครับ สำหรับคำตอบ ผมเมื่อทำผิดแล้วก็รีบแจ้งพระอาจารย์ทันที ไม่ถึงวันเลย แต่ใจก็ไม่อยากมีอาบัติติดตัวเหมือนกัน พระอาจารย์ก็บอกให้ หมั่นสวดมนต์ แผ่เมตตาไว้เยอะๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
jaturong
วันที่ 3 พ.ค. 2556 13:01 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 พ.ค. 2556 18:07 น.

นมัสการเรียน ความเห็นที่ 13 ครับ

      ขออนุญาตอธิบายสนทนาเพิ่มเติมครับ ในส่วนของคำแนะนำที่จะต้องให้สวดมนต์แผ่เมตตาว่าจริง ๆ  แล้วสิ่งที่ควรทำคือการศึกษาอบรมปัญญาด้วยการศึกษาพระธรรมเป็นสำคัญจะเป็นประโยชน์ เพราะจะทำให้เจริญปัญญา รู้ว่าอะไรควรไม่ควร   เพื่อที่จะได้ประพฤติปฏบัติตนในทางที่ถูกต้อง  และแม้สึกออกมาแล้ว ก็ควรศึกษาพระธรรมเป็นสำคัญ ครับ

...ขออนุโมทนา ครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
แมวทไวไลท์
แมวทไวไลท์
วันที่ 5 พ.ค. 2556 04:21 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 6 พ.ค. 2556 14:17 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Chanatip
วันที่ 19 ธ.ค. 2556 16:51 น.

ขออนุญาตนะครับ คือผมทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่1  ครับ แล้วศึกมาแล้ว แต่ไม่ได้บอกใคร จะเป็นบาปไหม คือเครียดมาก กลัว ผมเป็นพระที่บวชใหม่น่ะครับ 

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
junior
วันที่ 23 ธ.ค. 2556 20:25 น.

ไม่ต้องทำอะไรแล้วละครับ  สำนึกได้นะดีสุดแล้ว 

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
Tanamax
วันที่ 19 พ.ค. 2557 12:20 น.

แล้วอาบัติสังฆาทิเสสข้อ 1  ทำผิดแล้วจะได้รับผลยังไง. ถ้าไม่แก้. ทั้งตอนเป็นพระ. และถ้าสึกมาแล้วจนตายไป  มีผลตอนไหน. เป็นกรรมหรือเปล่า.  มีผลอะไรบ้างถ้ายังเป็นพระอยู่แล้วตาย. กับสึกออกมาแล้วไม่ได้แก้แล้วตาย.  และมีผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่า.   

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 พ.ค. 2557 13:41 น.

ภิกษุเวลาทำผิดพระวินัยก็ปลงอาบัติ   การปลงอาบัติก็คือการพูดหรือแสดงความผิดของตัวเองให้พระภิกษุสหายธรรมได้รับรู้  และตั้งใจสำรวมระวังไม่ทำอีก  ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
nutkung
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 18:15 น.

แล้วพระที่ทำผิดปราชิกตามที่ออกข่าวอ่ะคับสึกแล้วจะไม่มีบาปหรือกรรมติดตัวหรอคับ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 มิ.ย. 2557 11:34 น.

พระที่ปราชิก  ถ้าสึกแล้วไม่มีอาบัติ    แต่โทษของอกุศลกรรมที่ทำไว้ต้องได้รับผลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
Dekdek.eg
วันที่ 12 มิ.ย. 2557 00:43 น.

ผมทำอาบัติสังฆาทิเสสข้อ 1 สำนึกผิดแล้ว ต่อไปจะตั้งใจหมั่นสวดมนต์ แผ่เมตตาอยู่ในศีลและจะไม่ทำอีกเป็นอันขาดตลอดการเป็นพระครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
saha
วันที่ 8 ก.ค. 2557 20:16 น.

ผมทำอาบัติสังฆาทิเสสข้อ 1 3 4 5  โดยที่ตั้งใจ ก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี  ขอให้ทุกท่านรับฟังไว้ด้วย  และจะไม่ทำอีกแล้ว ตลอดการเป็นพระ  แล้วเข้าพรรณษานี้ จะ เคร่งกับการเรียน บทสวดมนต์ ให้มากๆๆ ครับ   

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

พระ  อนุรักษ์ อาภาธโร ....

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
krid
วันที่ 3 ก.ย. 2557 16:03 น.

ผมก็เคยทำผิด  สังฆาทิเสสข้อ1. ว่าจะไปอยู่กับ. แต่ไม่มีเวลา กลัวสึกไปจะมีกรรมติดตัว. มันจะมีผลตอนสึกไปแล้วหรือเปล่าครับ.  กลัวมาก

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 28 ก.ย. 2557 21:58 น.

เรียน ความคิดเห็นที่  ๒๖ ครับ

   ลาสิกขาเป็นคฤหัสถ์แล้ว  ไม่มีอาบัติติดตัวแต่ประการใด  เพราะไม่ใช่พระภิกษุแล้ว ก็ขอให้ตั้งใจเป็นคฤหัสถ์ที่ดี  ด้วยการฟังพระธรรมและไม่ประมาทในการเจริญกุศล ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 

 
  ความคิดเห็นที่ 75  
 
Kittiphong
วันที่ 2 ต.ค. 2559 23:18 น.

ผมเอง ก็เคยทำอาบัติ

ประพฤติผิดพระวินัย

แต่นี้ต่อไป จะหมั่นทำดี

สร้างกรรมดี  สำนึกความผิดที่ทำไป

ขออนุโมทนากับความดี กุศลบุญ

 
  ความคิดเห็นที่ 107  
 
Ployprom
Ployprom
วันที่ 13 ส.ค. 2561 21:07 น.

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ