สงสัยในทวาร6
 
nawin
วันที่  29 ก.ค. 2555
หมายเลข  21489
อ่าน  432

เคยได้ฟังมาว่า ตาเห็นรูปเกิด จักขุวิญญาณ สามสิ่งประชุมกัน เป็นผัสสะ  ...  มโน คิดธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณ  ไม่เข้าใจทวารใจว่าใจรู้ตนเองได้อย่างไร มีอะไรเป็นอารมณ์คิดแล้วรู้หรือรู้แล้วคิด  ขอถามเพื่อเจริญปัญญาครับ      อีกข้อได้ยินมาว่าในอรรถกถามีการแกะพระพุทธรูปด้วยแก่นจันทน์  ลองค้นดูยังไม่พบ ขอผู้รู้ช่วยตอบด้วย  ถามมาเพราะเจริญพุทธคุณเป็นหลักเห็นวัตถุใดๆจะระลึกถึงพุทธคุณและคำสอนที่เกี่ยวข้องได้ง่าย  จึงสนใจเรื่องนี้  ขอขอบพระคุณ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 ส.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สำหรับทางใจ มี ธรรม คือ ธัมมารมณ์ เป็นอารมณ์ ได้แก่  จิต    ๘๙  เจตสิก  ๕๒

ปสาทรูป  ๕  สุขุมรูป  ๑๖ นิพพาน  และ    บัญญัติ  ดังนั้น ทางใจ สามารถมีอารมณ์

ได้ทั้งนามและรูป ซึ่ง จิต สามารถรู้จิตได้ และ สามารถรู้เจตสิกได้ ครับ เพราะเป็น

สภาพรู้ ครับ ส่วน การแกะพระพุทธรูปด้วยแก่นจันทร์เท่าที่อ่านและค้นมา ยังไม่เคย

พบในพระไตรปิฎก ครับ ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ