อโหสิกรรม 6
 
Sumalee
วันที่  4 เม.ย. 2555
หมายเลข  20907
อ่าน  1,421


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 4 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

              อโหสิกรรม  อโหสิ (ได้มีแล้ว) + กมฺม (เจตนาซึ่งเป็นผู้กระทำ)กรรมที่ได้มีแล้ว , กรรมที่เลิกให้ผล   หมายถึง   กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ได้มีแล้วแต่ไม่มีโอกาสให้ผล    เพราะล่วงเลยเวลาที่จะให้ผล หรือ ถูกกรรมอื่นตัดรอนจนไม่สา-มารถให้ผลได้อีก เช่น เจตนาในชวนจิตดวงที่ ๑ ให้ผลในชาติปัจจุบัน  เมื่อไม่มีโอกาสให้ผลก็เป็นอโหสิกรรม    หรือ  โลกุตรกุศลกรรมตัดรอนอกุศลกรรมที่จะให้ผลไปเกิดในอบายภูมิ  ทำให้เป็นอโหสิกรรม      หรือ  เมื่ออรหัตตมัคคจิตเกิดขึ้น  เป็นโลกุตรกุศลที่ตัดรอนกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ได้กระทำมาแล้วในอดีต   ทำให้เป็นอโหสิกรรม   ไม่ให้ผลในภพชาติต่อไปเพราะพระอรหันต์เมื่อปรินิพานแล้ว ไม่มีการเกิดอีก   กรรมที่กระ-ทำมาแล้วทั้งหมดในสังสารวัฏฏ์จึงเป็นอโหสิกรรม

อโหสิกรรม 6 ประการ มีดังนี้ครับ

1.  กรรมได้มีแล้ว  ผลของกรรมได้มีแล้ว    2.  กรรมได้มีแล้ว  ผลของกรรมไม่ได้มีแล้ว 

3.  กรรมได้มีแล้ว  ผลของกรรมมีอยู่          4.  กรรมได้มีแล้ว  ผลของกรรมไม่มีอยู่

5.  กรรมได้มีแล้ว  ผลของกรรมจักมี          6.  กรรมได้มีแล้ว  ผลของกรรมจักไม่มี

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ

กรรมอดีต ๖ อย่าง [อรรถกถากรรมกถา]

อัตถิกรรม - กรรมปัจจุบัน ๔ อย่าง

ภวิสสติกรรม - กรรมอนาคต ๒ อย่าง

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 เม.ย. 2555

          ขอนอบน้อมแ่ด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   กรรมที่ได้กระทำไปแล้ว    สำเร็จไปแล้ว    ได้มีแล้ว        นี้คือ คำจัดความของคำว่า อโหสิกรรม                                    รายละเอียดขอเชิญคลิกอ่านและฟังคำบรรยาย                    ของท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์  เพิ่มเติมได้ที่นี่ ครับ 

                                                      อโหสิกรรม ๖                                      ----------------------------------------- 

    กรรม คือ การกระทำ  ว่าโดยสภาพธรรมแล้ว ได้แก่ เจตนาเจตสิก, กรรม มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ผลจึงต่างกัน กล่าวคือ กรรมดีให้ผล ที่ดี ทำให้มีความสุข ส่วนกรรมชั่วให้ผลที่ไม่ดี ทำให้มีความทุกข์ เมื่อทำกรรมสำเร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรรมในชาตินี้หรือกรรมในชาติก่อนๆ ที่ผ่านมา เมื่อถึงคราวให้ผล ย่อมให้ผลตามฐานะของกรรม นั้นๆ       หนทางที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมทั้งหมดได้ คือ การอบรมเจริญปัญญาไปตามลำดับจนสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ถึงเป็นพระอรหันต์      พระอรหันต์เมื่อดับขันธปรินิพพานแล้วไม่ต้องเกิดอีก เมื่อไม่เกิด จึงไม่มีการกระทำกรรม และไม่ต้องได้รับผลของกรรมใดๆ อีกเลย  ครับ                              ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kinder
วันที่ 4 เม.ย. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
jaturong
วันที่ 5 เม.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 5 เม.ย. 2555

ท่านพระองคุลิมาล    ฆ่าคน  999  คน    แต่ท่านได้สะสมบุญบารมีมาแล้วแต่ในอดีต

ภายหลังท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์      กรรมที่ท่านทำแล้วเป็นอโหสิกรรม      และ 

ไม่มีกำลังใดแรงเท่ากับกำลังของกรรม    ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 5 เม.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เซจาน้อย
วันที่ 6 เม.ย. 2555

    ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ


 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ