สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีจริงหรือไม่? [เวปุลปัพพตสูตร]
 
wittawat
วันที่  8 ก.พ. 2555
หมายเลข  20509
อ่าน  783

สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีจริงหรือไม่?

   ที่กล่าวว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น ภูเขาไม่มี จริงๆ แล้วมีภูเขา แต่ไม่ใช่เที่ยงที่เป็นภูเขาแต่เป็นธาตุ เป็นธรรมที่เกิดดับสืบต่อ กระทั่งมีนิมิตสันฐาน ให้ทรงจำไว้ว่า สิ่งนั้น ชื่อนั้น ชื่อนี้

   อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากเวปุลปัพพต สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องเวปุลปัพพตสูตร

 

  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ภูเขามีจริงตามสมมติชาวโลกที่สมมติกัน เพื่อบัญญัติว่า รูปร่าง ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าภูเขา แต่ชื่อภูเขา เป็นบัญญัติ ไม่มีลักษณะ ให้รู้ได้ ดังนั้น ที่บัญญัติได้ว่าเป็นภูเขา เพราะมีสภาพธรรมที่มีจริง คือ รูปธรรม มีธาตุ ดิน น้ำไฟ ลม สี กลิ่น รส โอชา ประชุมรวมกัน เป็นกลุ่มก้อน หลายๆ รูป จนมีลักษณะเป็นก้อนใหญ่ ชาวโลกจึงสมมติบัญญัติว่าเป็นภูเขา แท้ที่จริงก็เป็นเพียงรูปธรรมที่ประชุมรวมกันเท่านั้น
   สิ่งที่มีจริง จึงเป็นสิ่งที่กำลังปรากฎ หากจับสิ่งที่เรียกว่าภูเขา ก็คือ แข็ง เย็น ร้อน เท่านั้น และเป็นเพียงสีที่ปรากฎให้รูืทางตา เพราะมีสภาพธรรมที่มีจริงที่เป็นปรมัตถธรรม จึงมีบัญญัติ เรื่องราวที่สมมติตั้งชื่อต่างๆ ได้ครับ
   สิ่งที่ไม่เที่ยงจึึงไม่ใช่ชื่อว่าภูเขา แต่สิ่งที่ไม่เที่ยงที่กล่าวว่าภูเขาก็ไม่เที่ยง คือ สภาพธรรมที่ประชุมรวมกัน ที่เป็นรูปธรรมไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไปตลอดเวลา จนปรากฎให้เห็นความเสื่อมของภูเขาได้ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
nong
วันที่ 8 ก.พ. 2555

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
peem
วันที่ 7 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ