ปฐมโกสลสูตร ... วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕
 
มศพ.
วันที่  15 ม.ค. 2555
หมายเลข  20370
อ่าน  1,207

   

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺสพุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ

ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉามิ
สงฺฆํ  สรณํ  คจฺฉามิ•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
 ... สนทนาธรรมที่ ... 


   มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

  พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

   ในวันเสาร์ที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕  คือ   

      ปฐมโกสลสูตร (นำมาเพียงบางส่วน) 

   (ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแก้คำกล่าวตู่ของสมณะพราหมณ์นอกศาสนา)

   ...จาก...

   พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต เล่ม ๓๘  หน้าที่ ๑๐๘ 

    (ภาพแสดงบรรยากาศการสนทนาธรรมที่มูลนิธิฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๔)

     ...นำสนทนาโดย...

 ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์   และ คณะวิทยากร

 

   พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต เล่ม ๓๘  หน้าที่ ๑๐๘   ๙. ปฐมโกสลสูตร (นำมาเพียงบางส่วน)

  (ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแก้คำกล่าวตู่ของสมณะพราหมณ์นอกศาสนา)

       [๒๙] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กาสีและโกศลชนบทมีประมาณเท่าใด  แว่นแคว้นของพระเจ้าปเสนทิโกศล มีประมาณเท่าใด พระเจ้าปเสนทิโกศลประชาชน กล่าวว่า เป็นผู้เลิศในกาสีและโกศลชนบทและแว่นแคว้นประมาณเท่านั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ความเป็นอย่างอื่น มีอยู่โดยแท้ ความแปรปรวนมีอยู่ แม้แก่พระเจ้าปเสนทิโกศล   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้   ย่อมหน่ายแม้ในความดำรงอยู่ในสมบัตินั้น เมื่อหน่ายในความดำรงอยู่ในสมบัตินั้น   ย่อมคลายกำหนัดในความเลิศแห่งสมบัติ จะป่วยกล่าวไปไยในสิ่งที่เลวเล่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ย่อมหมุนเวียนส่องทิศให้ไพโรจน์อยู่ในที่มีประมาณเท่าใด โลกธาตุพันหนึ่งมีอยู่ในที่มีประมาณเท่านั้นในโลกธาตุพันหนึ่งนั้น ดวงจันทร์พันดวง  ดวงอาทิตย์พันดวง ขุนเขาสิเนรุหนึ่งพัน ชมพูทวีปพันทวีป อมร-โคยานพันทวีป   อุตตรกุรุ พันทวีป ปุพพวิเทหะพันทวีป    มหาสมุทรสี่พัน   มีท้าวมหาราชสี่พัน    ชั้นจาตุมหาราชิกาหนึ่งพัน    ชั้นดาวดึงส์หนึ่งพัน ชั้นยามาหนึ่งพัน ชั้นดุสิตหนึ่งพัน   ชั้นนิมมานรดีหนึ่งพัน ชั้นปรนิมมิตวสวัตดีหนึ่งพัน    มีพรหมโลกหนึ่งพันดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    พันโลกธาตุมีประมาณเท่าใด ท้าวมหาพรหม โลกกล่าวว่าเป็นเลิศในพันโลกธาตุนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเป็นอย่างอื่นมีอยู่   ความแปรปรวนก็มีอยู่แม้แก่ท้าวมหาพรหม   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างนี้  ย่อมหน่ายแม้ในพันโลกธาตุนั้น เมื่อหน่ายในพันโลกธาตุนั้น ย่อมคลายกำหนัดในความเป็นผู้เลิศ จะป่วยกล่าวไปไยในสิ่งที่เลวเล่า   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมัยที่โลกนี้พินาศ มีอยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อโลกพินาศอยู่ สัตว์ทั้งหลาย    ย่อมเป็นไปในพรหมโลกชั้นอาภัสสระโดยมาก สัตว์เหล่านั้นเป็นผู้สำเร็จแล้วด้วยใจ    มีปีติเป็นภักษา มีแสงสว่างในตัวเอง   เที่ยวไปได้ในอากาศ มีปกติดำรงอยู่ได้ด้วยดี   ย่อมดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นอาภัสสระนั้น ตลอดกาลยืดยาวนาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อโลกพินาศอยู่   อาภัสสรเทพทั้งหลาย   โลกกล่าวว่าเป็นผู้เลิศ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    ความเป็นอย่างอื่นมีอยู่แท้ ความแปรปรวนก็มีแม้แก่อาภัสสรเทพทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้  ย่อมหน่ายแม้ในพรหมโลกชั้นอาภัสสระนั้น เมื่อหน่ายในพรหมโลกชั้นอาภัสสระนั้น    ย่อมคลายกำหนัดในความเป็นผู้เลิศ จะป่วยกล่าวไปไยในสิ่งที่เลวเล่า   ...ฯลฯ…..  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน คือ   ปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ได้ช้า ๑ ปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว ๑ ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า ๑  ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ประการนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาปฏิปทา ๔ ประการนี้    ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วเป็นเลิศ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   สัตว์ทั้งหลาย  แม้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลมีอยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเป็นอย่างอื่นมีอยู่แท้ ความแปรปรวน  มีอยู่   แก่สัตว์ทั้งหลายแม้ปฏิบัติอย่างนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้    ย่อมหน่ายแม้ในปฏิปทานั้น   เมื่อหน่ายในปฏิปทานั้นย่อมคลายกำหนัดในสิ่งที่เลิศ   จะป่วยกล่าวไปไยในสิ่งที่เลวเล่า   ...ฯลฯ...  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง บัญญัตินิพพานอันยอดยิ่งในปัจจุบันมีอยู่    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    ความหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่น เพราะรู้ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก แห่งผัสสายตนะ ๖ ประการ    เลิศกว่าการบัญญัตินิพพานอันยอดยิ่งในปัจจุบันแห่งสมณพราหมณ์    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ย่อมกล่าวตู่เราผู้มีวาทะอย่างนี้    ผู้กล่าวอย่างนี้ ด้วยคำไม่จริง ด้วยคำเปล่า ด้วยคำเท็จ  ด้วยคำไม่เป็นจริงว่า พระสมณโคดมไม่บัญญัติความกำหนดรู้กามทั้งหลาย ไม่บัญญัติความกำหนดรู้รูปทั้งหลาย    ไม่บัญญัติความกำหนดรู้เวทนาทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   เราย่อมบัญญัติความกำหนดรู้กามทั้งหลายด้วย    ย่อมบัญญัติความกำหนดรู้รูปทั้งหลายด้วย ย่อมบัญญัติความกำหนดรู้เวทนาทั้งหลายด้วย เราเป็นผู้หายหิวแล้ว ดับแล้ว เย็นแล้ว ย่อมบัญญัติอนุปาทาปรินิพพานในปัจจุบัน.   จบปฐมโกสลสูตรที่ ๙.


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 ม.ค. 2555

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น    ข้อความโดยสรุป 

   ปฐมโกสลสูตร (นำมาเพียงบางส่วน)

  (ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแก้คำกล่าวตู่ของสมณะพราหมณ์นอกศาสนา)

   พระผู้มีพระภาคเจ้า   ทรงแสดงปฐมโกสลสูตรนี้    ปรารภพระภิกษุ ๕๐๐  รูป ที่มีความกระสันอยากสึกไปเป็นคฤหัสถ์   โดยทรงแสดงให้เห็นว่า แม้สิ่งที่เป็นที่เลิศ ยังไม่ควรแก่การติดข้องสำหรับอริยสาวกผู้ที่ได้สดับ    ก็คงจะไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เลิศ  เพราะสิ่งเหล่านั้น ล้วนไม่เที่ยง   มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา  ไม่ควรติดข้องยินดีพอใจ   สิ่งที่เลิศ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ไม่ควรแก่การติดข้อง    ที่ยกมาเป็นบางส่วนนั้น มีดังนี้ คือ  -ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าปเสนทิโกศล  -ความเป็นท้าวมหาพรหมในพันโลกธาตุ  -ความเป็นพรหมบุคคลในพรหมโลกชั้นอาภัสสระ เมื่อคราวที่โลกพินาศ  -ปฏิปทาที่เป็น “ปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็ว”   ในตอนท้ายของพระสูตร พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า สิ่งที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง คือ ความหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่น   ซึ่งเลิศกว่าสิ่งที่เข้าใจกันว่าเป็นนิพพานในปัจจุบันของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา    ในที่สุดพระภิกษุ ๕๐๐ รูป บรรเทาความอยากสึกได้แล้ว ใส่ใจในพระธรรมที่ได้ยินได้ฟัง ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน    ต่อมาอบรมเจริญวิปัสสนา ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์.   ขอเชิญคลิกฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  ได้ที่นี่ครับ   อารมณ์ที่ตั้งของโลภะ    โลภะเป็นสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละ แล้วควรจะรู้ด้วยหรือไม่   อะไรที่ไม่เป็นอารมณ์ของโลภะ   โลภะมีแต่ความต้องการมากมาย

   ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเิติมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นได้ที่นี่ครับ   ไม่ใช่ให้ละโลภะก่อน    โลภะแอบมาใกล้ๆ     โลภะ คือความติดข้อง เหมือนลิงติดตัง    ความติดข้อง   ฯลฯ

   ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 16 ม.ค. 2555

    ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Jans
Jans
วันที่ 17 ม.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น " สิ่งที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง คือ ความหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่น " ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Noparat
วันที่ 18 ม.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของ คุณคำปั่น ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ม.ค. 2555

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

และขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของทุกท่าน

 
  ความคิดเห็น 6  
 
captpok
วันที่ 19 ม.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
worasak
วันที่ 20 ม.ค. 2555

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 30 พ.ย. 2555

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ