นิพพานไปทางไหน อยู่ที่ใจเห็น
 
dets25226
วันที่  25 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20228
อ่าน  1,888

นิพพานัง ปัสสะติ มัคคะติ คะเวสะติ เอตายาติ สัมมาทิฏฐิ ฯ
ปัสสติ - เห็นอยู่ มัคคะติ - ดำเนินไปอยู่ คะเวสะติ - แสวงหาอยู่ นิพพานัง ซึ่งพระนิพพาน(อนัตตา) เอตายาติ เพราะเหตุนั้น สัมมาทิฏฐิ จึงได้ชื่อว่า "สัมมาทิฏฐิ"คำว่า "สัมมาทิฏฐิ" คือความรู้เห็นทางไปนิพพาน จึงได้ชื่อว่า สัมมาทิฏฐิ คำว่า ทางไปนิพพาน ก็คือ อนัตตานั่นเอง นอกจากอนัตตานี้แล้ว ไม่มีทางอื่นเลยที่จะไปถึงนิพพานหากว่าเห็นอนัตตา ก็เห็นทางไปนิพพาน คำว่า "อนัตตา" ก็คือ สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนั่นเอง สัมมาทิฏฐิจึงเป็นมรรคสัจจ์และเป็นเหตุแห่งนิโรธความดับสงบเย็นแห่งกิเลสนี่แหละทางไปนิพพาน

ธรรมสากัจฉา ช่วงเช้าครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง


Tag  นิพพาน อบรมเจริญปัญญา อริยมรรค
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    ถูกต้องครับ เพราะมีปัญญา คือ สัมมาทิฏฐิ ย่อมทำให้ถึงพระนิพพานได้ เพราะมีปัญญา คือ ความเห็นชอบตามความเป็นจริงของสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา คือ เห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรม ย่อมทำให้ปัญญาเจริญและถึงการดับกิเลสได้ในที่สุด เพราะมีสัมมาทิฏฐิ ก็ทำให้มีความคิดถูก วาจาที่ถูก การงานที่ถูกและชอบ อาชีพที่ชอบ ระลึกชอบ ตั้งมั่นชอบ มีความเพียรชอบ และทำให้หลุดพ้นชอบ นั่นคือ ประจักษ์พระนิพพานนั่นเองครับ แต่ก่อนจะถึง สัมมาทิฏฐิ ในอริยมรรค มีองค์ 8 ก็ต้องเริ่มจากปัญญาขั้นต้นคือ เริ่มจากปัญญาที่เกิดจากการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม โดยที่สำคัญเริ่มจากคำว่า ธรรม คืออะไรให้ถูกต้อง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการเข้าใจความจริง แม้แต่คำว่า ธรรม หากเข้าใจ แม้แต่คำว่า ธรรมที่ถูกต้อง ก็ย่อมทำให้เป็นเหตุปัญญาเจริญขึ้น จนถึงปัญญาระดับสูง รู้ความจริงของสภาพธรรมที่มีในขณะนี้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา  อันแสดงถึงการประจักษ์ ลักษณะของความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมนั่นเองครับ ดังนั้นปัญญาขั้นต้น คือ การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมมีอุปการะมาก ที่จะทำให้ถึง สัมมาทิฏฐิ ใน อริยมรรค มีองค์ 8 ครับ ซึ่ง ผู้ถามมีความเข้าใจถูกต้องแล้วครับว่า การเห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรม ย่อมทำให้ถึง พระนิพพาน ก็ด้วยสัมมาทิฏฐินั่นเองครับ ซึ่งก็ต้องละเอียดด้วยครับว่า ก็ต้องประจักษ์ความไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ด้วย รวมถึง ความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมครับ ซึ่ง ขอยกพระสูตรที่ตรงกับเรื่องนี้ คือ เพราะมีความเห็นชอบ คือ สัมมาทิฏฐิ ย่อมบรรลุธรรมประจักษ์พระนิพพานครับ

    นิพพาน อยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่ใจ ที่ประกอบด้วยปัญญา ที่เป็นมรรคจิต ผลจิต เกิดขึ้น เห็นด้วยใจที่ประกอบด้วยปัญญา อันมี สัมมาทิฏฐิ หรือ วิชชา เป็นหัวหน้าครับ ขออนุโมทนา คุณ dets25226 ที่เข้าใจถูกในประเด็นนี้ครับ

ว่าด้วยสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนการตรัสรู้อริยสัจ
[๑๗๒๐] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่จะขึ้นก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด สิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อนแห่งการตรัสรู้อริยสัจ ตามความเป็นจริง คือ สัมมาทิฏฐิฉะนั้นเหมือนกัน อันภิกษุผู้มีความเห็นชอบ พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทำ ความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบปฐมสุริยูปมสูตรที่  ๗

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 343

๕. อวิชชาวิชชาสูตร
    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิชชา เป็นประธานแห่งการเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลาย หิริและโอตตัปปะเป็นของมีมาตามวิชชานั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีวิชชาเห็นแจ้ง ย่อมมีความเห็นชอบ ผู้มีความเห็นชอบ ย่อมมีความดำริชอบ ผู้มีความดำริชอบ ย่อมมีวาจาชอบ ผู้มีวาจาชอบ ย่อม มีการงานชอบ  ผู้มีการงานชอบ ย่อมมีการเลี้ยงชีพชอบ ผู้มีการเลี้ยงชีพชอบ ย่อมมีความพยายามชอบ ผู้มีความพยายามชอบ ย่อมมีความระลึกชอบ ผู้มีความระลึกชอบ  ย่อมมีความตั้งใจชอบ  ผู้มีความตั้งใจชอบย่อมมีความรู้ชอบ ผู้มีความรู้ชอบ ย่อมมีความหลุดพ้นชอบ.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

สัมมาทิฏฐิ (ปัญญา) เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นความเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เป็นมรรคองค์แรกในบรรดาอริยมรรคมีองค์ ๘ ที่จะทำให้ผู้ที่ดำเนินตามหนทางนี้ ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ และสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ประจักษ์แจ้งพระนิพพาน ดับกิเลสได้ตามลำดับขั้นได้ แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกเลย ไม่มีทางที่จะประจักษ์แจ้งพระนิพพานได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเรื่องของสัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญา ไว้มากมาย เพราะเหตุว่าเรื่องความเห็นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเบื้องต้น ถ้าเห็นผิด แล้ว ดำริ ก็ผิด วาจา ก็ผิด  การงานก็ผิด เพียรก็ผิด เป็นมิจฉาไปทั้งหมด ถ้าไม่มีความเห็นชอบ อกุศลธรรมย่อมเกิดอยู่เรื่อยๆ มีความติด มีความยึดมั่น  เหนียวแน่นในตัวตน ในสัตว์ ในบุคคล ในเรา ในเขาอย่างเต็มที่ทีเดียวตามความเห็นผิด ที่ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง แต่ถ้ามีความเข้าใจถูกเห็นถูกเกิดขึ้น  เจริญพอกพูนขึ้น ก็จะเป็นเหตุให้กุศลธรรมค่อยๆ เจริญขึ้น อกุศลลดน้อยลง  คล้อยตามความเห็นที่ถูกต้อง จนกว่าจะถึงโลกุตตรกุศล คือ มรรคจิต เกิดขึ้น เมื่อนั้นก็จะสามารถดับกิเลสได้ตามลำดับขั้น ทั้งหมดนั้น เป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญา ที่จะต้องค่อยๆ สะสม ความเข้าใจถูกเห็นถูกตั้งแต่ต้นจริงๆ ที่สำคัญ คือ ไม่ขาดการฟังพระธรรม อบรมเจริญปัญญาเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ครับ.     
...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
dets25226
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pat_jesty
วันที่ 27 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ