การตัดกิเลส ๓ ระดับ
 
dets25226
วันที่  25 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20232
อ่าน  31,041

ระดับที่ ๑ ตัดด้วยศีล มีพระบาลีว่า สีเลนะ วีติกกะมะกิเลเส วิโสธะนัง ปะกาสิตัง โหติ ฯ การรักษาศีล ๕ ศีล ๘ อย่างเคร่งครัดของฆราวาสก็ดี การปฏิบัติตามพระวินัย ๒๒๗ ข้อ และการปฏิบัติธุตงควัตร ๑๓ ข้อ อย่างเคร่งครัดของพระสงฆ์ก็ดี เป็นการชำระวีติกกมะกิเลสที่เกิดทางกายและทางวาจา (ป้องกันสิ่งที่จะพึงก้าวล่างทางกายและทางวาจา)

ระดับที่ ๒ ตัดด้วยสมาธิ มีพระบาลีว่า สะมาธิยา วิกขัมภะนะกิเลเส วิโสธะนัง ปะกาสิตัง โหติ ฯ การปฏิบัติโดยใช้สติกับสมาธินำหน้า เช่น การปฏิบัติตามสมถะ ๔๐ ซึ่งมีอนุสสติ ๑๐  เป็นเครื่องชำระวิกขัมภนกิเลส (ข่มกิเลสไว้) การปฏิบัติในลักษณะนี้ให้ผลได้ตลอดชาตินี้แล้ว เมื่อละอัตภาพก็ไปเกิดเป็นพรหม เมื่อหมดอายุพรหมก็กลับมาเกิดอีกตามแต่บุญกรรมที่ทำไว้

ระดับที่ ๓ ตัดด้วยปัญญา มีพระบาลีว่า ปัญญายะ อนุสสะยะกิเลเส สะมุจเฉทะนัง วิโสธะ นัง ปะกาสิตัง โหติ ฯ  การใช้องค์มรรค คือสัมมาทิฏฐิดูรูปธาตุนามธาตุให้เห็นสภาวะที่มิใช่ตัวตน และใช้สัมมาสังกัปปะพิจารณาว่าเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน หากใช้ปัญญาองค์มรรค ๒ ประการนำหน้าแล้ว สามารถที่จะตัดอนุสัยกิเลสซึ่งเป็นกิเลสชนิดละเอียดอันซ่อนอยู่ในกมลสันดานนั้น ให้ขาดสะบั้นลงไปแล้วก็เกิดความเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้

วิธีการตัดกิเลสทั้ง ๓ ระดับ ก็คือ

๑. ศีล ตัดกิเลส เหมือนกับการตัดกิ่งไม้

๒. สมาธิ ตัดกิเลส เหมือนกับการตัดต้นไม้

๓. ปัญญา ตัดกิเลส เหมือนกับการขัดรากถอนโคนต้นไม้ทั้งต้น

บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าพึงตระหนักให้ดี ฯ


Tag  ปริยุฏฐานกิเลส วีติกกมกิเลส อนุสัยกิเลส
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

กิเลส คือ ธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมองคือทำให้สภาพธรรมที่เกิดร่วมด้วยคือจิตเศร้าหมอง กิเลสเป็นเจตสิก กิเลสต้องละเป็นลำดับ ซึ่งกิเลส มี 3 ระดับดังนี้ครับ

1.วีติกกมกิเลส เครื่องเศร้าหมองที่ก้าวล่วงอย่างยิ่ง หมายถึง กิเลสอย่างหยาบที่มีกำลังซึ่งก้าวล่วงออกมาทางกาย วาจา เช่น การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การกล่าววาจาทุจริตต่างๆ เป็นต้น ละได้ด้วยกุศลขั้นศีล

2.ปริยุฏฐานกิเลส เครื่องเศร้าหมองที่ลุกขึ้นโดยรอบ หมายถึง กิเลสอย่างกลางที่กลุ้มรุมอยู่ในใจ ยังไม่ได้ก้าวล่วงออกมาทางกายวาจา ละได้ด้วยกุศลขั้นสมาธิ (สมถภาวนา)

3.อนุสัยกิเลส เครื่องเศร้าหมองที่นอนตาม หมายถึง กิเลสอย่างละเอียดที่ตามนอนเนื่องอยู่ในจิตไม่ปรากฏตัวออกมา หรือเป็นกิเลสที่มีกำลังที่ยังละไม่ได้ จะละได้ด้วยกุศลขั้นปัญญาเท่านั้น (วิปัสสนาภาวนา) วีติกมกิเลส และปริยุฏฐานกิเลส เกิดขึ้นปรากฏได้ เพราะมีอนุสัยกิเลสเมื่อโลกุตตรมรรคประหานอนุสัยกิเลสเป็นสมุจเฉทตามลำดับแล้ว กิเลสขั้นหยาบและกิเลสขั้นกลางจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกเลยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

ธรรมเป็นเรื่องละเอียดมากครับ หากเข้าใจเผินก็เข้าใจว่า การอบรมไตรสิกขา หรือ ศีลสมาธิ ปัญญา จะต้องพยายามทำให้ศีลสมบูรณ์ รักษาศีลให้สมบูรณ์ก่อน แล้วก็ไปทำสมาธิ ไปเจริญสมถภาวนา และถึงอบรมเจริญวิปัสสนา  ซึ่งหากเราศึกษาธรรมโดยละเอียด จะเห็นนะครับว่า การจะอบรมปัญญาเพื่อถึงการดับกิเลส ไม่ใช่จะต้องทำศีลก่อน และค่อยมาทำสมาธิและมาอบรมปัญญาเลย เพราะ ขณะที่อบรมวิปัสสนา ที่เป็นการเจริญสติปัฏฐาน ขณะนั้น มีศีล สมาธิและปัญญาพร้อมกันในขณะที่เจริญวิปัสสนาแล้ว โดยการเกิดขึ้นพร้อมกันของสภาพธรรม เช่น ขณะที่เจริญวิปัสสนา หรือ ขณะที่สติปัฏฐานเกิด ขณะนั้น มีศีล คือ ขณะนั้น อินทรียสังวรศีล มีสมาธิ คือ สัมมาสมาธิเกิดขึ้นในขณะนั้น และมีปัญญา คือ สัมมาทิฏฐิ สัมปชัญญะที่รู้ความจริงในขณะนั้นว่าเป็นธรรมไม่ใช่เราครับ

จะเห็นนะครับว่า ไม่ได้หมายความว่า จะต้องไปทำ ศีลก่อน สมาธิ และปัญญา ไปตามลำดับ เพราะในสมัยพุทธกาล  ผู้ที่ไม่ได้ฌาน ไม่ได้ อบรมสมถภาวนาที่เป็น สมาธิก็มีอยู่ แต่ก็บรรลุธรรม เช่น นางวิสาขา เป็นต้น แล้วท่านอบรมสมาธิอย่างไร อบรมไตรสิกขาอย่างไร ก็ตามที่กระผมได้กล่าวมานั่นเอง คือ ขณะที่สติปัฏฐานเกิด ท่านเหล่านั้น ก็มี ศีล สมาธิ และปัญญาเกิดพร้อมกันแล้วในขณะนั้น เป็นการอบรมไตรสิกขาที่แท้จริงครับ

ผู้ที่รักษาศีล และอบรมสมถภาวนา แต่ไม่เข้าใจหนทางการดับกิเลสที่เป็น วิปัสสนา ศีล สมาธินั้น ก็ไม่ใช่องค์แห่งไตรสิกขา อันเป็นไปเพื่อละกิเลสได้อย่างแท้จริงครับ เพราะศีล และสมาธิ ที่เป็นสมถภาวนา ก็ละกิเลสเพียงชั่วครว ไมได้ละ ต้นเหตุที่เป็นอนุสัยกิเลสจริงๆ ซึ่งจะละกิเลสได้หมดจริงๆ ไม่เกิดกิเลสทั้ง ๓ ระดับ ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน หรือ อริยมรคมีองค์ ๘ ซึ่ง มีศีลและสมาธิ ปัญญาเกิดพร้อมกันในขณะนั้น แม้ไม่ได้อบรมสมถภาวนาก็อบรมวิปัสสนาและมีสมาธิในขณะนั้นได้ครับ ธรรมจึงเป็นเรื่องละเอียด

ขออนุโมทนา ที่ร่วมสนทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
dets25226
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

ตามชื่มชมข้อความอธิบายของท่านอาจารย์ครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

กิเลสมี ๓ ระดับ คือ กิเลสขั้นหยาบ เราเห็นได้จากการประพฤติทุจริตล่วงศีล แสดงให้ทราบว่า กิเลสนั้นหยาบ และมีกำลัง กิเลสที่ไม่ถึงกับล่วงศีลที่ออกมาเป็นกายทุจริต วจีทุจริต เมื่อเกิดแล้วแต่ยังไม่แสดงออกให้รู้ได้ในขณะนั้นๆ เป็นกิเลสขั้นกลาง เช่น ความขุ่นใจ มี แต่ไม่พูด ไม่แสดงออกทางกาย ทางวาจา หรือ โลภะ มีแต่ไม่แสดงออก ก็ไม่มีผู้อื่นรู้ว่ามีโลภะกิเลสที่เกิดขึ้นทำกิจการงานร่วมกับจิต  กิเลสขั้นกลางนี้เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตแต่ยังไม่ถึงกับล่วงศีลหรือกระทำทุจริตกรรม แต่กิเลสขั้นหยาบ และกิเลสขั้นกลางจะเกิดได้ก็เพราะเหตุว่ามีกิเลสขั้นละเอียด พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ว่าการที่จะดับกิเลสหมดสิ้นเป็นสมุจเฉท (ถอนขึ้นอย่างเด็ดขาด)ได้นั้น ต้องดับอนุสัยกิเลสซึ่งเป็นพืชเชื้อที่เป็นเหตุให้กิเลสขั้นกลาง และกิเลสขั้นหยาบเกิดขึ้นได้ 

สำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ กิเลสที่เป็นระดับที่ละเอียดมาก คือ อนุสัยกิเลส ยังไม่ได้ดับเป็นสมุจเฉท ส่วนพระอรหันต์ ไม่มีอนุสัยกิเลส และไม่มีกิเลสระดับใดๆ ทั้งสิ้นพระอรหันต์ไม่ว่าจะได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส ท่านไม่หวั่นไหวไปด้วยอำนาจของกิเลส เพราะท่านดับกิเลสได้ทั้งหมดแล้ว แต่ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ ย่อมหวั่นไหวไปด้วยอำนาจของกิเลสประการต่างๆ มีโลภะ โทสะ เป็นต้น กิเลสที่ปรากฏให้รู้ได้ในชีวิตประจำวัน ก็เป็นกิเลสขั้นกลาง กับ ขั้นหยาบ และ ที่รู้ว่ายังมีกิเลสขั้นละเอียดอยู่ ก็เพราะมีกิเลสขั้นกลาง คือ ขณะที่เกิดขึ้นกลุ้มรุมจิต และกิเลสขั้นหยาบ คือ ล่วงออกมาเป็นทุจริตกรรมทางกาย ทางวาจา นั่นเอง, เพราะยังมีกิเลสขั้นละเอียด จึงเป็นเหตุให้มีกิเลสขั้นกลาง และกิเลสขั้นหยาบ กิเลสขั้นละเอียดจะหมดไปได้นั้น เมื่อมีการอบรมเจริญปัญญา รู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลายที่ปรากฏตามความเป็นจริงของธรรมนั้นๆ เมื่อปัญญารู้แจ้งอริยสัจจธรรม กิเลสขั้นละเอียดก็จะหมดสิ้นไปเป็นประเภทและหมดไปตามลำดับมรรคด้วย การที่จะดับกิเลสได้นั้น ต้องด้วยการอบรมเจริญปัญญา (วิปัสสนาภาวนา) เท่านั้น ไม่ใช่ด้วยสมถภาวนา เพราะสมถภาวนาเพียงข่มกิเลสไว้ได้ด้วยกำลังแห่งความสงบของจิตเท่านั้น หลังจากนั้นแล้ว กิเลสก็เกิดขึ้นได้อีก 

กว่าจะดำเนินไปถึงการดับกิเลสได้นั้น ต้องเริ่มที่การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม สะสมปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ ไม่ขาดการฟังพระธรรม และจะต้องอาศัยกาลเวลาอันยาวนานในการอบรมเจริญปัญญา ไม่ใช่เพียงแค่ชาติเดียว หรือ สองชาติเท่านั้น ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
bou
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

 ขอบคุณและขอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เซจาน้อย
วันที่ 26 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pat_jesty
วันที่ 27 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
jaturong
วันที่ 28 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 1 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 5 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ