วิถีอนุตตรธรรม
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่  25 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20230
อ่าน  9,560

คำว่า "อนุตตรธรรม" ในพระพุทธศาสนามีการบอกไว้อย่างไรบ้างครับ  และช่วยให้ไปถึงนิพพานได้  จริงหรือไม่ครับ?


Tag  ยอดเยี่ยม สูงสุด อนุตตรธรรม
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   อนุตตรธรรม ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นมีครับ ซึ่งอนุตตรธรรม คือ ธรรมอันสูงสุด ซึ่งพระไตรปิฎก แสดงครับว่า อนุตตรธรรม คือ สภาพธรรมที่เป็น โลกุตตรธรรม 9 นั่น คือ มรรคจิต 4 ผลจิต 4 และ พระนิพพาน เป็น อนุตตรธรรม เป็นธรรมอันสูงสุดและอนุตตรธรรมนี้ ก็ทำให้ถึงพระนิพพานได้ครับ คือ เพราะมรรคจิต 4 มี โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตมรรค ย่อมประจักษ์พระนิพพาน ถึงพระนิพพาน และสามัญผล 4 คือ  โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล ก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ ดังนั้น อนุตตรธรรม ที่เป็นมรรคจิต 4 ผลจิต 4 และพระนิพพานเป็น ธรรมที่ทำให้ถึงพระนิพพานด้วย และ ตัวอนุตตรธรรมก็เป็นสภาพธรรมที่เป็นพระ นิพพานด้วยครับ

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 626

อนุตตรธรรม  เป็นไฉน ? มรรค ๔ ที่เป็นโลกุตระ  สามัญผล ๔  และนิพพาน  สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า  อนุตตรธรรม.
--------------------------------------------------------------------------------
  แต่พระธรรมเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้ง ต้องศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบ ดังนั้นผู้ที่ศึกษาไม่ละเอียด เมื่อได้ยินคำว่า อนุตตรธรรม ก็นำไปตั้งเป็นคำสอนใหม่ แตกเป็นนิกายใหม่ ในพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า วิถีอนุตตรธรรม อันเข้าใจว่า วิธีการปฏิบัติเช่นนี้ ย่อมเข้าถึง อนุตตรธรรม แต่ในความเป็นจริง อริยมรรค มีองค์ 8 เท่านั้น ที่เป็นวิถีหรือ หนทางที่จะทำให้ถึง อนุตตรธรรม คือ มรรคจิต 4 ผลจิต 4 และพระนิพพานหนทางอื่น ที่ไม่ได้แสดง หรือ สอนให้ตรงตามหนทางการอบรมปัญญา ที่เป็นอริยมรรคมีองค์ 8 หรือ สติปัฏฐาน แม้จะใช้ชื่อเรียกอัีนสวยหรูเช่นไร แต่หนทางการในการอบรมปัญญา ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตาม สติปัฏฐานและอริยมรรค ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ก็ไม่มีทางถึงลักษณะของอนุตตรธรรม ที่เป็น มรรคจิต ผลจิตและนิพพานได้เลย ก็เป็นเพียงการเข้าถึง ด้วยเพียงชื่อที่ใช้เท่านั้ครับ ซึ่ง วิถีอนุตตรธรรม หนทางที่จะถึงอนุตตรธรรมที่ถูกต้องก็ด้วย การเจริญสติปัฏฐาน อบรมปัญญา ระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา นี่คือ วิถี หนทางที่จะถึง อนุตตรธรรมที่แท้จริงครับ โดยเริ่มจากการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ ทีละเล็กละน้อยในหนทางที่ถูกต้อง นี่คือ ทางดำเนินไปสู่ อนุตตรธรรม การดับกิเลสจนหมดสิ้น ถึงพระนิพพานครับ แม้ว่าจะไปไม่ใช้ชื่อว่า วิถีอนุตตรธรรม  แต่หนทางปฏฺบัติที่ถูกต้อง ย่อมนำไปสู่อนุตตรธรรมอยู่แล้วครับ

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

เมื่อได้ยินได้ฟังคำอะไร แล้วจะหาความละเอียดของคำเหล่านั้นได้จากที่ไหน ถ้าไม่ใช่จากพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่งเป็นคำสอนที่ทำให้ผู้ฟัง ผู้ศึกษา ได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นปัญญาของตนเอง สำหรับอนุตตรธรรม  แปลตามศัพท์ได้ ว่าธรรมที่สูงสุด ไม่มีธรรมอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้  มีเฉพาะในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้น ไม่มีในคำสอนอื่น  อนุตตรธรรม มี ๙ คือ มรรคจิต ๔ ผลจิต ๔ และ พระนิพพาน, มัคคจิต และผลจิต [พร้อมด้วยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย] เป็นอนุตตรธรรม เป็นธรรมอันสูงสุด ไม่ได้เป็นไปในฝักฝ่ายของกิเลส ไม่ได้เป็นไปในฝักฝ่ายของการเวียนว่ายตายเกิด (สังสารวัฏฏ์) แต่เป็นฝักฝ่ายของการดับทุกข์ ดับกิเลส พร้อมทั้งเป็นผลของการดับกิเลสด้วย, พระนิพพาน เป็นสภาพธรรมที่มีมีจริง เป็นธรรมสูงสุดในบรรดาธรรมทั้งหลาย เป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับ พ้นจากการเกิดดับ พ้นจากทุกข์ พ้นจากกิลส โดยประการทั้งปวง หนทางที่จะเป็นไปเพื่อให้มรรคจิต ผลจิต (อนุตตรธรรม) เกิดขึ้นประจักษ์แจ้ง

พระนิพพาน(อนุตตรธรรม)  ดับกิเลสได้ตามลำดับขั้นนั้น มีหนทางเดียวเท่านั้น คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ ความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นต้น เป็นหนทางอันประเสริฐที่ทำให้ผู้ดำเนินตามทางนี้ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้ในที่สุดซึ่งจะต้องเริ่มจากการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย จริงๆ เพราะการดับกิเลส เป็นเรื่องที่ยาวไกลมาก  ต้องอาศัยการ อบรมเจริญปัญญาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียว ครับ      ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วิริยะ
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 26 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 21 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ