หน้าที่ชาวพุทธ
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่  22 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20214
อ่าน  6,273

ตั้งแต่เรียนมาในชั้นประถม มัธยม มาก็เคยเรียนเรื่อง "หน้าที่ชาวพุทธ" มามาก แต่อยาก ทราบว่า ที่ถูกต้องโดยสมบูรณ์ และเป็นสิ่งที่ทั้ง *ต้องทำ กับ ควรทำ มีอะไรบ้างครับ


Tag  ชาวพุทธ หน้าที่
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ชาวพุทธคือใคร? ชาวพุทธ คือ ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา  การที่จะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรม ได้ฟัง ได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่งเมื่อมีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นไปตามลำดับก็จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้ความดีประการต่างๆ ในชีวิตประจำวันเจริญยิ่งขึ้นด้วย กระทำในสิ่งที่ควรทำ และงดเว้นในสิ่งที่ควรงดเว้น  จะเห็นได้ว่า ความดีทุกอย่างทุกประการ เป็นสิ่งที่ควรกระทำ ควรอบรมเจริญให้มีขึ้น ทั้งนั้น โดยไม่ได้มีการบังคับว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ความดี เป็นความดี  เป็นกุศลธรรม เป็นสิ่งที่ถูกต้อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเพื่อให้พุทธบริษัทได้เข้าใจตามความเป็นจริง ได้เห็นถึงคุณของกุศลธรรมว่าเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง เป็นธรรมที่ให้ผลเป็นสุข ไม่นำมาซึ่งทุกข์โทษภัยใดๆ ในทางตรงกันข้าม อกุศลธรรมทั้งหลายพระองค์ก็ทรงแสดงไว้อย่างมากมายเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละคนก็มีมากๆ ด้วยกันทั้งนั้น เพื่อให้พุทธบริษัทได้เข้าใจตามความเป็นจริงได้เห็นโทษเห็นภัยของอกุศลโดยประการทั้งปวง  แล้วถอยกลับจากอกุศล ขัดเกลาด้วยกุศลธรรม ทั้งหมดนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงไปตามความเป็นจริง  ขึ้นอยู่กับว่าจะเห็นคุณของกุศล และ เห็นโทษของอกุศล มากน้อยแค่ไหน ย่อมขึ้นอยู่กับการสะสมมาของแต่ละบุคคลจริงๆ เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว หน้าที่ของชาวพุทธ คือ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ  พร้อมทั้งน้อมประพฤติปฏิบัิติตามพระธรรม เป็นคนดี ตนเองมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด มีชีวิตดำเนินไปตามปกติ ควบคู่ไปกับการอบรมเจริญปัญญา จากการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม และเจริญกุศลประการต่างๆ เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองต่อไป ครับ
ขอเชิญผู้ศึกษาพระธรรมร่วมกัน(สหายธรรม)ทุกๆ ท่าน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ด้วยครับ   
...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ผู้ที่นั่งใกล้ พระรัตนตรัย หรือเป็นชาวพุทธ ไม่ใช่เพียงการใช้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธ แต่ผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรม เข้าใจพระธรรมในหนทางที่ถูก ชื่อว่าเป็นผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยและเป็นชาวพุทธ ที่แท้จริง ดังนั้น หน้าที่ของชาวพุทธ ก็จะเป็นไปตามความเข้าใจพระธรรม ที่เพิ่มขึ้นจากการศึกษาพระธรรม นั่นคือ เริ่มจากตัวเอง เป็นสำคัญ ดังเช่นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ถึงอุบาสก หรือชาวพุทธที่ดี นั้นเป็นอย่างไร ดังข้อความในพระไตรปิฎกครับ

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ จัณฑาลสูตร ว่าด้วยธรรมสำหรับอุบาสกดีและอุบาสกชั่ว   

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ  ย่อมเป็นอุบาสกแก้ว อุบาสกปทุม อุบาสกบุณฑริก ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน ? คือ  อุบาสกย่อมเป็นผู้มีศรัทธา ๑ เป็นผู้มีศีล ๑ เป็นผู้ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคล ๑ ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑ ทำการสนับสนุนในศาสนานี้ ๑ ดูก่อนภิกษุ ทั้งหลาย  อุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล เป็นอุบาสกแก้ว อุบาสกปทุม อุบาสกบุณฑริก.
-------------------------------------------------------------------------------
  จะเห็นนะครับว่า อุบาสก หรือชาวพุทธที่ดี ก็ต้องเป็นผู้ศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรม และน้อมประพฤติปฎิบัตตามพระธรรม ทำให้เป็นผู้มีศีล มีศรัทธา  และเมื่อมีปัญญา ความเข้าใจถูก ก็เป็นผู้ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว จึงทำปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง และเมื่อมีความเข้าใจถูก  ก็ทำให้ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอก คือ ไม่เข้าใจผิดว่า ศาสนาอื่น ที่อื่น เป็นหนทางที่ถูก และจึงไม่ไปเสพคุ้น คบกับสิ่งนั้นครับ และ เมื่อเข้า ใจพระธรรมถูกต้องแล้ว ก็สนับสนุนศาสนานี้ ทั้งการกระทำกุศล ในพระภิกษุสงฆ์ด้วย ความถูกต้อง สนับสนุน หนทางที่ถูกในพระธรรมที่ถูกต้อง คือ เป็นผู้อุถัมภ์พระศาสนา ทั้งกิจการงานต่างๆ และที่สำคัญที่สุด  คือ เป็นผู้ศึกษาพระธรรมด้วยตนเองให้เข้าใจถูกต้องมากขึ้น ก็ชื่อว่า สนับสนุนศาสนานี้แล้วครับ

  ดังนั้น ชาวพุทธที่ดี ก็ต้องมีความเข้าใจถูก อันเกิดจากากรศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรม เมื่อเข้าใจถูก ก็ย่อมรู้จักหน้าที่ หน้าที่ที่ถูกต้อง ตามที่กล่าวมาในพระสูตรครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 23 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pat_jesty
วันที่ 23 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ธ.ค. 2554

ชาวพุทธ ไม่ใช่เป็นแต่ชื่อ แต่ต้องศึกษาธรรมให้เข้าใจ ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ควรติดอยู่เพียงกุศลขั้นทาน ขั้นศีล หรือ พิธีกรรมต่างๆ ควรอบรมเจริญกุศลขั้นภาวนา เพื่อการเป็นพุทธอย่างแท้จริงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
homenumber5
วันที่ 24 ธ.ค. 2554

ขออนุโมทนาที่ให้แสดงข้อคิด หน้าที่ชาวพุทธที่ดิฉัน ตระหนักรับรู้

๑.สิกขาพระพุทธวัจจนะพระสัจธัมมทั้ง 84000 พระธรรมขันธ์ให้ลึกซึ้งเข้าใจถ่องแท้และดำเนินชีวิตในตามพระธรรมวินัยของพุทธบริษัททั้ง สี่เช่น ภิกขุต้องปรพฤติอยู่ในวินัยภิกขุ ฆราวาสอยู่ในวินัยฆราวาส

๒.เมื่อประสบกับคำกล่าว ข้อเขียน ใดๆ ที่กล่าวอ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้นๆ แต่ ขัดกับพระไตรปิฎก ชาวพุทธแท้ต้องสามารถแก้ไขให้ตรงตามพระไตรปิฎกได้   

๓.ชาวพุทธแท้สามารถเผยแพร่พระพุทธวัจจนะตามพระไตรปิฎกได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าหน้าที่ดังนี้ยากยิ่ง แต่เพื่อการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา เชื่อว่าต้องมีผู้ปรารถนาจะทำหน้าที่นี้กันและท่านวิทยากรในบ้านธัมมะนี้มีอยู่หลายท่านที่พยายามอยู่ โดยเฉพาะท่านอาจารย์สุจินต์ที่เป็นผู้นำมาหลายสิบปีแล้ว ขออนุโมทนาทุกท่าน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
tookta
วันที่ 24 ธ.ค. 2554

ขอขอบคุณท่านเจ้าของความคิดเห็นที่ 6 นะคะ ที่แสดงความคิดเห็นที่ดีมากเลยคะ (ขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูงเลยนะคะ)

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
homenumber5
วันที่ 18 ม.ค. 2555

ขอแก้ไข ความจริงทั้งสามข้อนี้ดิฉันพบในหนังสือโสตถิธรรม (ชื่อนี้ตั้งโดยสมเด็จเกี่ยววัดสะเกศค่ะ) ของสโมสรข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 25 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 16 มี.ค. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ