Print 
กำจัดฉันทราคะในสิ่งอะไร
 
pirmsombat
วันที่  6 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20107
อ่าน  2,440

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เล่ม ๓ - หน้าที่ 20

…………………..

ข้อความบางตอนจาก พระสุตตันตปิฎก เล่มนี้

เชิญคลิกอ่านที่นี่

กำจัดฉันทราคะในสิ่งอะไร[ขันธวารวรรค] 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 6 ธ.ค. 2554 15:59 น.

          ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

              ข้อความมาจากพระสูตร คือ เทวทหสูตร ซึ่จะขออธิบายพอสังเขปดังนี้ครับ

พระภิกษุทั้งหลาย กำลังจะไปที่ชนบทที่อื่น จึงไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า

ตรัสว่า เธอได้ลาสารีบุตรหรือยัง พระภิกษุทั้งหลายกราบทูบว่ายัง พระภิกษุทั้งหลายจึง

ไปหาท่านพระสารีบุตร เพื่อลา เมื่อพบกับท่านพระสารีบุตร ท่านก็ได้ถามปัญหาธรรมและ

ได้แสดงธรรมให้กับภิกษุทั้งหลายฟัง จะเห็นนะครับว่า ผู้มีปัญญา  ย่อมไม่ละเลยโอกาส

แม้เพียงได้พบกันเพียงชั่วเวลาไม่นาน ก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์คือ การแสดงธรรม ฟัง

พระธรรม ซึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบเหตุที่ท่านพระสารีบุตรจะแสดงธรรมกับภิกษุเหล่านั้น

และภิกษุจะได้ประโยชน์ พระองค์จึงมีรับสั่งให้พระภิกษุทั้งหลายไปลา ท่านพระสารีบุตร

ก่อน ซึ่งเนื้อหาที่ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมกับพระภิกษุทั้งหาย มีเนื้อหาพอสังเขปดังนี้

    ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า หากว่า มีผู้อื่นสอบถามว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมว่า

อย่างไรก็พึงกล่าวว่า สอนให้ละฉันทราคะ ฉันทราคะในที่นี้ ก็เป็นชื่อหนึ่งของ โลภะ คือ

ความติดข้อง ละความติดข้อง   ท่านพระสารีบุตรก็แสดงต่อไปว่า   ละฉันทราคะ โลภะ

ความติดข้องในอะไร ละความติดข้อง ในรูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ คือ ละ

ความติดข้องในขันธ์ 5 ในสภาพธรรมที่มีจริง ที่ยึดถือว่าเป็นเรานั่นเองครับ และเมื่อผู้อื่น

ถามต่อไปว่า ท่านท้้งหลายเห็นโทษอะไร    จึงให้ละความติดข้อง   ละฉันทราคะในรูป

เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ ในขันธ์ ละความติดข้องที่บัญญัติว่าเป็นเรา ท่านพระ

สารีบุตรกล่าวต่อไปว่าเพราะความติดข้องในขันธ์ 5 ในตัวเรา มีผล คือ ความทุกข์กาย

ความทุกข์ใจ ความเศร้าเสียใจเป็นผล เป็นผลของความติดข้องในร่างกาย ในตัวเรา ใน

สภาพธรรมครับ เพราะว่า ขันธ์ 5 สภาพธรรม ร่างกาย จิต ต้องเกิดขึ้นและดับไป  เป็น

อนัตตา  บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่เที่ยงด้วย เมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยง และไม่เป็นดั่งใจเรา ก็ต้อง

ทุกข์    เพราะต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นเพราะมีความติดข้อง จึงทำให้ทุกข์

ครับ  โทษของการติดข้องในขันธ์ 5 จึงทำให้ทุกข์ จึงควรละความติดข้อง ฉันทราคะใน

ขันธ์ 5 ครับ

    ท่านพระสารีบุตรกล่าวต่อไปว่า หากผู้อื่นถามต่อไปว่า และท่านเห็นอานิสงส์ สิ่งที่ดี

อะไร ถึงให้ละฉันทราคะ ความติดข้องในขันธ์ 5  ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า เพราะเมื่อละ

ความติดข้องในขันธ์ 5 ในร่างกายของเราได้ ก็ไม่ต้องทุกข์กายและทุกข์ใจเลย ไม่ต้อง

เสียใจอีกครับ

    ท่านพระสารีบุตรกล่าวต่อไปว่า พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรม มีการละ

ฉันทราคะ คือ ความติดข้อง เพราะ เมื่อละอกุศศลธรรมแล้ว    ก็ไม่ต้องทุกข์กายและใจ

ย่อมนำไปสู่สุคติ และพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการเจริญของกุศลธรรม เพราะไม่นำมา

ซึ่งทุกข์ประการต่าง ๆ และนำไปสุ่สุคติครับ

 ซึ่งหนทางการละฉันทราคะ คือ ความติดข้องในนาม รูป ในขันธ์ 5 ในสภาพธรรมก็ต้อง

เริ่มจากการฟังพระธรรมให้เข้าใจ โดยเริ่มจากปัญญาขั้นต้นให้เข้าจก่อนครับว่า ธรรมคือ

อะไร เพราะยังละความติดข้องทันทีไม่ได้ เพราะกิเลสที่ต้องดับก่อนคือ ความเห็นผิดว่า

เป็นสัตว์ บุคคล  ตัวตนครับ  อาศัยการฟัง ศึกษาพระธรรมก็จะทำให้ถึงการละความติด

ข้องในสภาพธรรมต่าง ๆ ได้ในที่สุด แต่ต้องใช้เวลายาวนานครับ      จึงต้องอดทนและ

อบรมต่อไป

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วิริยะ
วันที่ 6 ธ.ค. 2554 16:47 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nong
วันที่ 6 ธ.ค. 2554 17:08 น.

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 ธ.ค. 2554 17:08 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาัสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับเทวทหสูตร ... วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 6 ธ.ค. 2554 18:06 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pat_jesty
วันที่ 6 ธ.ค. 2554 23:36 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
jaturong
วันที่ 7 ธ.ค. 2554 12:12 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
สมศรี
วันที่ 9 ธ.ค. 2554 15:06 น.
ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 ธ.ค. 2554 11:48 น.

      การกำจัดฉันทราคะ เป็นเรื่องของผู้มีปัญญามาก  เบื้องต้นต้องมีความรู้ความเข้าใจ

ก่อนลำดับแรกละความเห็นผิดในสัตว์   บุคคล  ตัวตน  แล้วเมื่อปัญญาเจริญขึ้น  ก็จะ

ค่อย ๆ  ละความติดข้องในขันธ์ทั้ง 5 เองค่ะ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ