เรื่องพระภิกษุดุนหลังบิดา ๓ เรื่อง [มหาวิภังค์]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  24 ส.ค. 2554
หมายเลข  19566
อ่าน  725

          พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๒   หน้าที่ ๒๘๑ - ๒๘๒                                        เรื่องพระผู้เฒ่า  ๓  เรื่อง           [๒๐๘]  ๑.  ก็โดยสมัยนั้นแล             บิดาและบุตรบวชอยู่ในสำนักภิกษุเมื่อเขาบอกภัตกาลแล้ว     ภิกษุผู้บุตรได้กล่าวกะภิกษุผู้บิดาว่า     นิมนต์ไปเถิดขอรับ   พระสงฆ์กำลังคอยท่านอยู่     แล้วดุนหลังผลักไป   ภิกษุผู้บิดาได้ล้มลงถึงมรณภาพ      ภิกษุผู้บุตรนั้นมีดวามรังเกียจว่า      เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ๆ  ตรัสถามว่า   ดูก่อนภิกษุ   เธอคิดอย่างไร.         ภิ.  ข้าพระพุทธเจ้า  ไม่มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ  พระพุทธ-เจ้าข้า.         ภ.  ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ  ไม่ต้องอาบัติ.         ๒.  ก็โดยสมัยนั้นแล        บิดาและบุตรบวชอยู่ในสำนักภิกษุ       เมื่อเขาบอกภัตกาลแล้ว    ภิกษุผู้บุตรได้กล่าวกะภิกษุผู้บิดาว่า    นิมนต์ไปเถิด   ขอรับพระสงฆ์กำลังคอยท่านอยู่     ภิกษุผู้บุตรมีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ    จึงดุนหลังผลักไป   ภิกษุผู้บิดาได้ล้มลงถึงมรณภาพ   ภิกษุผู้บุตรมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ          จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระ-ภาคเจ้า ๆ   ตรัสถามว่า   ดูก่อนภิกษุ   เธอคิดอย่างไร.         ภิ.  ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ  พระพุทธเจ้าข้า.         ภ.  ดูก่อนภิกษุ   เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว.         ๓.  ก็โดยสมัยนั้นแล     บิดาและบุตรบวชอยู่ในสำนักภิกษุ        เมื่อเขาบอกภัตกาลแล้ว   ภิกษุผู้บุตรได้กล่าวกะภิกษุผู้บิดาว่า   นิมนต์ไปเถิด     ขอรับพระสงฆ์กำลังคอยท่านอยู่     ภิกษุผู้บุตรมีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ    จึงดุนหลังผลักไป   ภิกษุผู้บิดาได้ล้มลง   แต่ไม่ถึงมรณภาพ   ภิกษุผู้บุตรมีความรังเกียจว่า      เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ      จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่  พระผู้มีพระภาคเจ้า ๆ ตรัสถามว่า   ดูก่อนภิกษุ    เธอคิดอย่างไร.         ภิ.  ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ  พระพุทธเจ้าข้า.         ภ.  เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก   แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย.


Tag  ดุนหลังบิดา เจตนาฆ่า ไม่มีเจตนาฆ่า

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ