เรื่องพระภิกษุดุนหลังบิดา ๓ เรื่อง [มหาวิภังค์]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  24 ส.ค. 2554
หมายเลข  19566
อ่าน  857

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๒  หน้าที่ ๒๘๑ - ๒๘๒ เรื่องพระผู้เฒ่า  ๓  เรื่อง      [๒๐๘]  ๑.  ก็โดยสมัยนั้นแล  บิดาและบุตรบวชอยู่ในสำนักภิกษุเมื่อเขาบอกภัตกาลแล้ว  ภิกษุผู้บุตรได้กล่าวกะภิกษุผู้บิดาว่า  นิมนต์ไปเถิดขอรับ  พระสงฆ์กำลังคอยท่านอยู่   แล้วดุนหลังผลักไป  ภิกษุผู้บิดาได้ล้มลงถึงมรณภาพ  ภิกษุผู้บุตรนั้นมีดวามรังเกียจว่า  เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ  จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าๆ   ตรัสถามว่า  ดูก่อนภิกษุ  เธอคิดอย่างไร. ภิ.  ข้าพระพุทธเจ้า  ไม่มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ  พระพุทธ-เจ้าข้า. ภ.  ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ  ไม่ต้องอาบัติ. ๒.  ก็โดยสมัยนั้นแล  บิดาและบุตรบวชอยู่ในสำนักภิกษุ  เมื่อเขาบอกภัตกาลแล้ว  ภิกษุผู้บุตรได้กล่าวกะภิกษุผู้บิดาว่า  นิมนต์ไปเถิด  ขอรับพระสงฆ์กำลังคอยท่านอยู่  ภิกษุผู้บุตรมีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ  จึงดุนหลังผลักไป  ภิกษุผู้บิดาได้ล้มลงถึงมรณภาพ  ภิกษุผู้บุตรมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระ-ภาคเจ้าๆ   ตรัสถามว่า  ดูก่อนภิกษุ  เธอคิดอย่างไร. ภิ.  ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ  พระพุทธเจ้าข้า. ภ.  ดูก่อนภิกษุ  เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว.   ๓.  ก็โดยสมัยนั้นแล  บิดาและบุตรบวชอยู่ในสำนักภิกษุ  เมื่อเขาบอกภัตกาลแล้ว  ภิกษุผู้บุตรได้กล่าวกะภิกษุผู้บิดาว่า  นิมนต์ไปเถิด   ขอรับพระสงฆ์กำลังคอยท่านอยู่  ภิกษุผู้บุตรมีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ  จึงดุนหลังผลักไป  ภิกษุผู้บิดาได้ล้มลง  แต่ไม่ถึงมรณภาพ  ภิกษุผู้บุตรมีความรังเกียจว่า  เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ  จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่  พระผู้มีพระภาคเจ้าๆ ตรัสถามว่า  ดูก่อนภิกษุ  เธอคิดอย่างไร. ภิ.  ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ  พระพุทธเจ้าข้า. ภ.  เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก  แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย.


Tag  ดุนหลังบิดา เจตนาฆ่า ไม่มีเจตนาฆ่า
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ