อยากได้เฉลยบทที่ 4 ของหนังสือปรมัตถธรรมสังเขป ค่ะ
 
fam
วันที่  25 ส.ค. 2554
หมายเลข  19573
อ่าน  600

ได้อ่านหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปถึงบทที่ 4 แต่พอถึงคำถามท้ายบทตอบไม่ค่อยได้เลยค่ะอยากจะขอความกรุณารบกวนท่านผู้รู้ ช่วยเฉลยคำตอบในบทที่ 4 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาธรรมะด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ คำถามมีดังนี้ค่ะ ๑. เพราะเหตุใดวิถีจิตทางมโนทวารจึงน้อยกว่าวิถีจิตทางปัญจทวาร๒. โลภมูลจิตเกิดได้กี่ทวาร ๓. ปัญจทวาราวัชชนจิต และมโนทวาราวัชชนจิตเกิดได้กี่ทวาร ๔. โมฆวาระ โวฏฐัพพนวาระ ชวนวาระ ตทาลัมพนวาระ คืออะไร ๕. อวิภูตารมณ์และวิภูตารมณ์ คืออะไร ๖. ปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีขันธ์ ๕ เกิดที่รูปอะไร ๗. อกุศลจิตในภูมิที่มีขันธ์ ๕ เกิดที่รูปอะไร ๘. กิริยาจิตในภูมิที่มีขันธ์ ๕ เกิดที่รูปอะไร ๙. โสตทวารวิถีจิต เกิดที่รูปอะไรบ้าง ๑๐. เจตสิกในภูมิที่มีขันธ์ ๕ เกิดที่รูปอะไรบ้าง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 ส.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น    ธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียด  ค่อยๆ ฟัง  ค่อยๆ ศึกษาไป  ความรู้ความเข้าใจก็จะค่อยๆ เจริญขึ้น   และปัญหาท้ายบทของหนังสือปรมัตถธรรม  ถ้าได้อ่านเนื้อหาอย่างละเอียด ไตร่ตรองในเหตุในผลแล้ว  ก็จะทำให้ตอบปัญหาได้   เพราะทั้งหมดก็อยู่ในนั้น ทั้งนั้น    แต่สำคัญอยู่ที่ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ๑. เพราะเหตุใดวิถีจิตทางมโนทวารจึงน้อยกว่าวิถีจิตทางปัญจทวาร   วิถิจิตทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  และกาย  รูปต้องประทบกับปสาทก่อน  จึงจะเป็นเหตุให้วิถีจิตเกิดได้  เป็นไปตามลำดับ    ส่วนวิถีจิตทางมโนทวาร เป็นการรับรู้อารมณ์ต่อจากทาง ๕ ทวาร   วิถีจิตจึงน้อยกว่าทาง ๕  ทวาร ๒. โลภมูลจิตเกิดได้กี่ทวาร      โลภมูลจิต เกิดได้ทั้งทางตา  ทางหู  ทางจมูก ทางลิ้น  ทางกาย  และทางใจ    ๓. ปัญจทวาราวัชชนจิต และมโนทวาราวัชชนจิตเกิดได้กี่ทวาร    ปัญจทวาราวัชชนจิต เกิดได้ ๕ ทวาร คือ ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น และทางกาย    ส่วนมโนทวาราวัชชนจิต  ที่ทำโวฏฐัพพนกิจ  เกิดได้ ๕ ทวาร คือ ทางตาทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  และทางกาย    แต่ถ้าทำอาวัชชนจิตทางมโนทวาร ก็เกิดได้เฉพาะทางมโนทวารเท่านั้น     ๔.โมฆวาระ โวฏฐัพพนวาระ ชวนวาระ ตทาลัมพนวาระ คืออะไร     ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่นี่ครับ    โมฆวาระ    โวฏฐัพพนวาระ   ชวนวาระ   ตทาลัมพนวาระ    ๕. อวิภูตารมณ์และวิภูตารมณ์ คืออะไร      ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่นี่     อวิภูตารมณ์   วิภูตารมณ์    ๖. ปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีขันธ์ ๕ เกิดที่รูปอะไร    จิตที่เหลือนอกจากจิตเห็น  จิตได้ยิน  จิตได้กลิ่น  จิตลิ้มรส  จิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกาย  แล้ว   นอกนั้น เกิดที่หทยวัตถุทั้งหมด    ดังนั้น  ปฏิสนธิจิต  เกิดที่หทยวัตถุ    ๗. อกุศลจิตในภูมิที่มีขันธ์ ๕ เกิดที่รูปอะไร     คำตอบเหมือนกับข้อที่ ๖  คือ   เกิดที่หทยวัตถุ   เพราะปฏิสนธิจิต  ไม่ใช่ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐  ดวง      ๘. กิริยาจิตในภูมิที่มีขันธ์ ๕ เกิดที่รูปอะไร     คำตอบเหมือนกับข้อที่ ๖ คือ เกิดที่หทยวัตถุ   เพราะกิริยาจิต  เช่น  จักขุทวาราวัชชนจิต   มโนทวาราวัชชนจิต เป็นต้น  ไม่ใช่ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐
  
    ๙. โสตทวารวิถีจิต เกิดที่รูปอะไรบ้าง     ต้องพิจารณาไปตามลำดบ โสตทวาราวัชชนจิต เกิดที่  หทยวัตถุ

      โสตวิญญาณ เกิดที่ โสตวัตถุ      สัมปฏิจฉันนจิต  จนกระทั่งถึง  ตทาลัมพนจิต  เกิดที่ หทยวัตถุ     ๑๐. เจตสิกในภูมิที่มีขันธ์ ๕ เกิดที่รูปอะไรบ้าง      ขึ้นอยู่กับว่า เจตสิกนั้นๆ เกิดกับจิตอะไร   ถ้าเกิดร่วมกับจิตเห็น  จิตได้ยิน  จิตได้กลิ่น  จิตลิ้มรส  จิตรู้สิ่งทีกระทบสัมผัสทางกาย (ทวิปัญจวิญญาณ)    ก็เกิดที่ปสาทรูปคือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  และกาย  ตามประเภทของจิต เจตสิกที่เกิดกับจิตที่เหลือ ก็เกิดที่หทยวัตถุ   ทั้งหมด  ครับ
 
         ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ