จะนั่งสมาธิ หรือจะเข้าใจสมาธิ
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  8 มิ.ย. 2554
หมายเลข  18498
อ่าน  2,302

การบรรลุธรรมไม่ได้อยู่ที่การนั่งสมาธิ แต่บรรลุได้ด้วยปัญญาเท่านั้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจจธรรม เมื่อทรงรู้หนทางที่ทรงตรัสรู้ ก็ทรงแสดงหนทางนั้น ไม่มีหนทางอื่น และหนทางนั้น ก็คือการอบรมเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือสติปัฏฐาน เพื่อให้สัตว์โลกจะได้รู้ตามความจริงนั้น ไม่ได้ทรงให้ไปนั่งสมาธิเลย สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ความจริง คือสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง ทรงแสดงความจริงนั้น สิ่งที่ควรรู้ยิ่งจริงๆ คืออะไร ก็คือขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ง เป็นสิ่งที่เป็นฐานของสติ สติระลึกรู้ตรงสิ่งที่มีจริง เพราะฉะนั้นหนทางเดียว คือการอบรมเจริญสติปัฏฐาน การอบรมความเข้าใจถูก ความเห็นถูกในสภาพธรรม ที่กำลังปรากฏ ซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นคือ อริยสัจจะ จนกว่าปัญญาจะเจริญขึ้นจนประจักษ์ความจริงนั้นได้

เพราะฉะนั้น เมื่อเข้าใจหนทางแล้ว จะนั่งสมาธิหรือจะเข้าใจสมาธิ สมาธิเป็นธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์ เกิดกับจิตทุกดวง เป็นเอกัคคตาเจตสิกขณะที่จิตเป็นอกุศลขณะนั้นตั้งมั่นผิด เป็นมิจฉาสมาธิ และขณะที่เป็นกุศลขณะนั้นเป็นสัมมาสมาธิ ชาวพุทธถ้าไม่รู้สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏจะเป็นชาวพุทธได้ไหม ผู้เป็นชาวพุทธต้องรู้จักพระรัตนตรัย มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง และต้องมีพระธรรมเป็นที่พึ่ง พระธรรมก็คือ สิ่งที่มีจริงขณะนี้ ค่อยๆ อบรมความเข้าใจความจริงนั้นจึงจะเป็นที่พึ่งได้ ปัญญาเกิดจากการอบรมให้มีขึ้น ปัญญาไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการไปนั่งหลับตา นั่งสมาธิ นั่นไม่ใช่หนทางที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

ขออนุโมทนาค่ะ...


  ความคิดเห็น 1  
 
โชติธัมโม
วันที่ 8 มิ.ย. 2554
ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญด้วยเศียรเกล้าครับ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 มิ.ย. 2554

ขออนุโมทนาพี่เมตตาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
kinder
วันที่ 8 มิ.ย. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
หลานตาจอน
วันที่ 8 มิ.ย. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 มิ.ย. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตา ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 9 มิ.ย. 2554
การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
กุ้งแก้ว
วันที่ 12 ก.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
jamjaras
วันที่ 4 พ.ย. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
jamjaras
วันที่ 4 พ.ย. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
เซจาน้อย
วันที่ 5 ม.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
จิตโอภาส
จิตโอภาส
วันที่ 26 ส.ค. 2557

อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 22 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ สาธุ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง

จาก ใหญ่ราชบุรี – ธิดารัตน์ เดื่อมขันมณี

 
  ความคิดเห็น 13  
 
peem
วันที่ 9 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 24 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณและอนุโมทนาคุณป้าเมตตาเป็นอย่างยิ่ง ไพเราะมาก ครับ.

 
  ความคิดเห็น 15  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 2 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 4 ม.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ