วินัย ๒ อย่าง [มังคลัตถทีปนีแปล]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  30 ส.ค. 2553
หมายเลข  17068
อ่าน  2,723

มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๒ - หน้าที่ 48

กถาว่าด้วยวินัย  [วินัย  ๒  อย่าง]

     [๑๔๗] ชื่อว่าวินัยมี ๒ อย่าง ด้วยสามารถวินัยของบรรพชิตและคฤหัสถ์. [อนาคาริยวินัย] ในวินัย ๒ อย่างนั้น การไม่ต้องอาบัติ ๗ กอง ชื่อว่าอนาคาริยวินัย (วินัยของบรรพชิต). อนาคาริยวินัยนั้น ชื่อว่าอันบรรพชิตศึกษาดีแล้ว เพราะไม่ต้องโทษเครื่องเศร้าหมอง และเพราะทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณ คือมรรยาทชื่อว่าเป็นมงคล เพราะนำมาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้ง ๒ ก็ในคำเหล่านี้ คำว่า "การไม่ต้องอาบัติ ๗ กอง ชื่อว่าอนาคาริยวินัย "

     ข้าพเจ้ากล่าว ด้วยสามารถการกำหนดอนาคาริยวินัยอย่างอุกฤษฏ์. เพราะฉะนั้น ในอาบัติแม้ทั้ง ๗ กอง อาบัติกองใดๆ อันภิกษุใดแกล้งต้องแล้ว อาบัติกองนั้นๆ อันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนเสียด้วยวุฏฐานวิธี (อยู่กรรม) และเทศนาวิธี (แสดง) ที่เดียว. เพราะว่ากองอาบัติแม้ที่แกล้งต้องแล้ว อันภิกษุอยู่กรรมเสียก็ดีแสดงเสียก็ดี ย่อมไม่ทำอันตราย..................


Tag  วินัย อนาคาริยวินัย อาบัติ ๗ กอง
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ