อกุศลจิต ๑๒ [จิตดวงที่ ๙]
 
Khaeota
วันที่  28 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16615
อ่าน  2,120

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 30
บทภาชนีย์อกุศลธรรม                       

ข้อความบางตอนจาก...อกุศลจิต ๑๒
จิตดวงที่ ๙
      [๓๒๕]  ธรรมเป็นอกุศล(โทส)  เป็นไฉน  ?  อกุศลจิต  สหรคตด้วยโทมนัส   สัมปยุตด้วยปฏิฆะ  มีรูปเป็นอารมณ์หรือมีเสียงเป็นอารมณ์  มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์  มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์   มีธรรมเป็นอารมณ์  หรือปรารภอารมณ์ใด ๆ เกิดขึ้นในสมัยใดผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก  วิจาร ทุกข์  เอกัคคตา วิริยินทรีย์สมาธินทรีย์  มนินทรีย์  โทมนัสสินทรีย์  ชีวิตินทรีย์  มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวายามะ  มิจฉาสมาธิ  วิริยพละ  สมาธิพละ  อหิริกพละ  อโนตตัปปพละ  โทสะโมหะ   พยาปาทะ   อหิริกะ   อโนตตัปปะ   สมถะ  ปัคคาหะ  อวิกเขปะ    มีในสมัยนั้น    หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด  มีอยู่ในสมัยนั้น  สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอกุศล. (โทสมูลจิตดวงที่ ๑)  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2554

ขออนุโมทนาบุญ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ