มานะ [ธรรมสังคณี]
 
ajarnkruo
วันที่  15 ส.ค. 2553
หมายเลข  16942
อ่าน  2,670

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 38

     ในบรรดาองค์เหล่านั้น  สภาวะที่ชื่อว่า มานะ  เพราะอรรถว่า  ย่อมถือตัว.  มานะนั้น มีการทรนงตนเป็นลักษณะ(อุนฺนติลกฺขโณ) มีการยกย่องสัมปยุตธรรมเป็นรส (สมฺปคฺคหนรโส) มีความปรารถนาดุจธงเป็นปัจจุปัฏฐาน (เกตุกมฺยตาปจฺจุปฏฺฐาโน) มีโลภะไม่ประกอบด้วยทิฏฐิเป็นปทัฏฐาน (ทิฏฐิวิปฺปยุตตฺตโลภปทฏฺฐาโน)  พึงทราบว่า  เหมือนคนบ้า.

     [๗๒๒]  มานสัญโญชน์  เป็นไฉน ? การถือตัว  ว่าเราดีกว่าเขา  ว่าเราเสมอกับเขา  ว่าเราเลวกว่าเขาการถือตัว  กิริยาที่ถือตัว  ความถือตัว  มีลักษณะเช่นว่านี้ อันใด  [และ] การยกตน  การเทอดตน  การเชิดชูตนดุจธง  การยกจิตขึ้น  ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง  นี้เรียกว่า  มานสัญโญชน์.

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 426          

      แต่ในนิทเทสมานะข้อที่หนึ่งในขุททกวัตถุวิภังค์  ตรัสว่า  มานะหนึ่งย่อมเกิดแก่ชนทั้ง ๓. ที่ชื่อว่า  มานะ (ความถือตัว) ด้วยอำนาจการทำความถือตัว.  บทว่า มญฺญนา มญฺญิตตฺตํ (กิริยาที่ถือตัว  ความถือตัว)  นี้เป็นการชี้แจงถึงอาการและภาวะ  ที่ชื่อว่า อุณฺณติ (การยกตน) โดยความหมายว่าเทิดทูน.  ที่ชื่อว่า  อุณฺณาโม (การเชิดชูตน) เพราะอรรถว่า  มานะย่อมยังบุคคลผู้เกิดมานะให้พอง คือ  ยกให้ตั้งขึ้น ที่ชื่อว่าธโช (ดุจธง) โดยความหมายว่าเชิดชูขึ้นแล้ว.  ที่ชื่อว่า สมฺปคฺคาโห (การยกจิตขึ้น)  เพราะอรรถว่าย่อมประคับประคองจิตโดยความหมายว่า  การยกขึ้น.  บรรดาธงทั้งหลายมากธงที่ยกขึ้นสูง  ตรัสเรียกว่า เกตุ (ธง)  เพราะว่ามานะเมื่อเกิดบ่อย ๆ เพราะอาศัยมานะต่อ ๆ มา ก็เป็นเหมือนธง  เพราะอรรถว่ายกขึ้นไว้สูง  เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า  เหมือนธง. จิตใดย่อมต้องการมานะเหมือนธง  เพราะฉะนั้น  จิตนั้นจึงชื่อว่า เกตุกมฺยํ (ปรารถนาดุจธง) ภาวะแห่งเกตุกัมยะนั้น ชื่อว่าเกตุกมฺยตา (ความที่จิตต้องการดุจธง) ก็ความที่จิตต้องการดุจธงนั้นเป็นของจิต มิใช่เป็นของอัตตา  ด้วยเหตุนั้น  จึงตรัสว่า  เกตุกมฺยตา  จิตฺตสฺส(ความที่จิตต้องการดุจธง)  อธิบายว่า  จิตสัมปยุตด้วยมานะย่อมปรารถนาดุจธงและภาวะแห่งจิตนั้น ชื่อว่า เกตุกมฺยตา คือ มานะที่นับว่าเป็นดุจธง.


Tag  มานสัญโญชน์ มานะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2554

ขออนุโมทนาบุญ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wkedkaew
วันที่ 28 ส.ค. 2556

ขออนุโมทนา และ ขอบพระคุณค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
สิริพรรณ
วันที่ 30 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ